Vergi Portalı

 
 
Ana Sayfa>Köşe Yazıları >Celal Özcan >
    05.07.2018

 
   

Celal Özcan

PwC Türkiye, İş ve Sosyal Güvenlik Hizmetleri Direktörü

 
  2018 Yılı Mali Tatilinde Sosyal Güvenlik Uygulamaları  

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 1. Maddesi uyarınca 2018 yılında 03.07.2018 – 20.07.2018 dönemi mali tatildir.

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’un 2 nci maddesinde de mali tatil kapsamında çalışma hayatı ve sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili beyan bildirim ve ödemelerle ilgili hususlar açıklanmıştır.

Yasal düzenleme gereği,

• Son günü mali tatile rastlayan kapsamdaki kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedi gün uzamaktadır.

• Mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler, tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona ermektedir.

Bu çerçevede, mali tatili takip eden beş güne rastlayan bazı yükümlülükler için süre 25.07.2018 Çarşamba gününe uzamaktadır.

Buna göre, 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanununa göre, 2018 yılı mali tatilinde sosyal güvenlik ile ilgili kapsama giren beyan, bildirim ve yükümlülüklerin aşağıda belirtilen tarihlerde yerine getirilmesi halinde yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır.


2018 Yılı Mali Tatilinde
Sosyal Güvenlik Uygulamaları

Beyan/Bildirim/Yükümlülük

İlgili Mevzuat

Son Günün Mali Tatile

Son Günün

(1-20 Temmuz Arasına)

(21-25 Temmuz Arasına)Rastlaması Halinde

Rastlaması Halinde

İşyeri Bildirgesi Yönünden

5510/11. md

27.07.2018

25.07.2018

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Yönünden

5510/8. md

27.07.2018

25.07.2018

Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi Yönünden

5510/9. md

27.07.2018

25.07.2018

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Yönünden

SSİY/102. md

-

25.07.2018

İdari Para Cezasına İtiraz ve Ödeme Yönünden

5510/102. md

27.07.2018

25.07.2018

Primlerin Ödenmesi Yönünden

5510/88. md

2018/Haziran ayı primlerinin ödeme süresinin son günü mali tatile rastlamadığından normal süresinde ödeme yapılacaktır

2018/Haziran ayı primlerinin ödeme süresinin son günü 21-25 Temmuza rastlamadığından normal süresinde ödeme yapılacaktır

SGK''nın Resen Hesapladığı Prim Borcuna İtiraz Yönünden

SSİY/113. md

27.07.2018

25.07.2018

Asgari İşçilik Uygulamasından Kaynaklanan Borcun Kabulüne Dair Taahhütname Yönünden

SSİY/112. md

27.07.2018

25.07.2018

Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Orana İtiraz Yönünden

Asgari İşçilik Tespit

27.07.2018

25.07.2018

Komisyonunun

Çalışma Usul ve

Esasları Hakkında

Yönetmelik/ 17. Md

Prim Borçlarının Ertelenmesi Talebi Yönünden

5510/91. md

27.07.2018

25.07.2018

Denetim Elemanlarına İşyeri Kayıt ve Belgelerin İbraz Edilmesi Yönünden

SSİY/107. md

27.07.2018

25.07.2018

Sosyal güvenlik mevzuatına yönelik denetim ve kontrol işlemleri

Mali tatilin uygulandığı 3 Temmuz-20 Temmuz tarihleri arasında SGK müfettiş ve denetmenleri tarafından sosyal güvenlik mevzuatının uygulanmasına yönelik denetim, kontrol, tespit, tarama yapılabilecek, yine işyeri kayıt ve belgelerinin ibraz edilmesine yönelik tebligat gönderilebilecektir.

Ancak, kayıt ve belgelerin ibraz edilmesi için verilen sürenin son gününün, mali tatile rastlaması halinde, istenilen kayıt ve belgelerin en geç 27.07.2018 tarihine kadar, son günün 21-25 Temmuz arasındaki bir güne rastlaması halinde ise 25.07.2018 tarihine kadar ibraz edilmesi halinde yasal süresi içinde ibraz edilmiş sayılacak ve idari para cezası uygulanmayacaktır.

Mali tatil kapsamına girmeyen iş ve işlemler

İş hukuku ve sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili aşağıda belirtilen iş ve işlemler maali tatil kapsamına girmediğinden ilgili kanunlarda belirtilen süreler içinde yerine getirilmesi gerekmektedir.

• 5510 sayılı Kanuna tabi işverenlerin ve 4-b kapsamındaki sigortalıların 6183 sayılı Kanun ve çeşitli tarihlerde çıkarılmış olan yeniden yapılandırma kanunlarından kaynaklanan ödeme ve diğer yükümlülükleri,

• İş kazası ve meslek hastalığı olaylarının Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimi,

• İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde işverenlerce düzenlenmesi gereken vizite kâğıdı,

• E-bildirge uygulaması kapsamında işverenlerce internet ortamında Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilen sigortalı hesap fişi,

• Sigortalıların istirahatli oldukları sürede işyerinde çalışmadığına dair işverenlerce internet ortamında yapılması gereken çalışmazlık bildirimi,

• 4857 sayılı İş Kanunu tabi işverenlerin toplu işçi çıkarma ile ilgili olarak yapmaları gereken bildirim,

• 5510, 6356, 4447, 4857, 6183 sayılı Kanunlar gereğince ilgili kurumlarca gönderilecek tebligatlar ile sigortalılar veya işverenler tarafından açılacak davalarda dava açma süreleri.


Okunma Sayısı : 83
 
Zeki Gündüz
Taslak Tebliğle İlgili Düşüncelerimiz
Tüm Yazıları
Recep Bıyık
Seçilmiş Gelir İdaresi Bölünme Özelgeleri
Tüm Yazıları
Erdoğan Öcal
Bir Yorum Denemesi : KVK Md. 3
Tüm Yazıları
Dr. Ahmet Kavak
Zararların mahsubu uygulamasına ilişkin yargı kararı
Tüm Yazıları
Ersun Bayraktaroğlu
7143 sayılı Yasa Kapsamında Yurt Dışı İştirak Satışlarına İlişkin İstisna
Tüm Yazıları
Vedat Özdan
İhracatçının KDV iadesi geciktirilmemeli ve sınırlandırılmamalı
Tüm Yazıları
Murat Çolakoğlu
Agnotoloji mi? YOLO yahu boşverin!
Tüm Yazıları
Cenk Ulu
Vergide Elektronik Dönüşüm Kapsamı Genişliyor
Tüm Yazıları
İsmail Bulut
Ücret, prim ve ikramiyelerin bankalar aracılığıyla ödenmesi yükümlülüğü getirildi
Tüm Yazıları
Nedim Bayraktaroğlu
Yeni Teşvik Sistemi içinde İlaç Yatırımlarının Yeri
Tüm Yazıları
Tüm Yazarlar