Vergi Portalı

 
 
Ana Sayfa> TBMM
AFAD ile ilgili “torba teklif” komisyonda kabul edildi
Memur, subay, astsubay ve uzman erbaşlara, evli olmayan ve en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun hastalanması halinde, ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde 10 güne kadar mazeret izni verilebilecek - Jandarma Genel Komutanlığı uzman erbaş kadrosu 3 bin artırılacak - İstanbul’da Dünya Eğitim Vakfı tarafından, “Biruni Üniversitesi” adı altında, yeni bir vakıf üniversitesi kurulacak - Tüm acil çağrıları karşılamak, sevk ve koordinasyonunu sağlamak üzere büyükşehir belediyesi bulunan illerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı bünyesinde, diğer illerde ise valilikler bünyesinde 112 acil çağrı merkezleri kurulacak - Spor Genel Müdürlüğü’nce 2020 yılı sonuna kadar yapılacak yaz ve kış olimpiyat oyunlarına hazırlanmak amacıyla, olimpik ve paralimpik spor dallarında en az yıldızlar seviyesinde olmak kaydıyla seçilecek 4 bin sporcu yetiştirilecek

07.02.2014 - Afet ve Acil Durum Yönetim Durumu Başkanlığı (AFAD) ile ilgili maddeleri de içeren “torba kanun teklifi” TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Kabul edilen teklife göre, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunca tasdik edilen Jandarma Genel Komutanlığı 2014 yılı fiili kadro kitapçığında yer alan uzman erbaş kadrosu, 3 bin artırılacak.

“Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun”a, yönetmelikle düzenlenecek usul ve esasları belirleyen bir madde ekleniyor.

17 Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999 tarihlerinde meydana gelen depremler sonucunda iş yerlerinin ağır hasar görmesi nedeniyle bireysel borçlanmada bulunan veya bulunmayan hak sahiplerinden üst üste üç taksidini ödememiş olanların veya taksitlerini ödemekle birlikte kendi istekleriyle hak sahipliğinden vazgeçtiklerini beyan edenlerin hak sahipliği, il idare kurulu kararıyla düşürülecek ve bu iş yerleri tapu sicilinde hazine adına tescil edilecek.

Kişi, kurum ve kuruluşların gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kampları inşası için yapacakları harcamaların ya da bu tesislerin inşası için yapacakları her türlü bağış ve yardımlarda gelir ve kurumlar vergisi indirimi yapılacak.

Kariyer meslek olarak planlanan Gençlik ve Spor Denetçi Yardımcıları ve Denetçileri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddelerine ilave ediliyor.

Memur, subay, astsubay ve uzman erbaşlara, evli olmayan ve en az yüzde 70 oranında engelli ya da süreğen hastalığı olan çocuğunun hastalanması halinde hastalık raporuna dayalı olarak ana veya babadan sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde 10 güne kadar mazeret izni verilecek.

Üniversiteler, ortak oldukları kooperatiflerin yönetim kurullarında üye tamsayısının çoğunluğunu geçmemek üzere üye bulundurabilecek.

Sosyal Hizmetler Kanunu hükümlerine göre harçlık ödenenler muhtaç olarak kabul edilemeyecek ve kendilerine “65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun”a göre aylık bağlanmayacak. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu’na göre harçlık ödenenler de muhtaç olarak kabul edilemeyecek ve kendilerine aynı kanun hükümlerine göre aylık bağlanmayacak.

“Biruni Üniversitesi” kuruluyor

İstanbul’da Dünya Eğitim Vakfı tarafından, “Biruni Üniversitesi” adı altında, yeni bir vakıf üniversitesi kurulacak. Üniversite; tıp, diş hekimliği, eczacılık, sağlık bilimleri, eğitim, mühendislik fakülteleri ile meslek yüksekokulu, eğitim bilimleri enstitüsü, fen bilimler enstitüsü ve sağlık bilimleri enstitüsünden oluşacak.

Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılan değişiklikle, geçiş üstünlüğüne sahip araçlar arasına, afet ve acil durum hizmetlerinde görevli bulunan araçlar da ekleniyor.

Tüm acil çağrıları karşılamak, sevk ve koordinasyonunu sağlamak üzere büyükşehir belediyesi bulunan illerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı bünyesinde, diğer illerde ise valilikler bünyesinde 112 acil çağrı merkezleri kurulacak.

Acil çağrı hizmeti veren kurumların çağrı hizmetini yürütmekle görevli personeli buralarda görevlendirilecek.

Yeterli personel bulunmaması halinde valilik, kadro, yer ve unvanlarına bakmaksızın uzman, sözleşmeli personel ve memurları bu merkezlerde görevlendirebilecek.

112 Acil Çağrı Merkezini asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul ettikleri tespit edilen kişilere Kabahatler Kanunu’na göre il valileri tarafından 250 TL idari para cezası verilecek. Tekerrür halinde bu ceza iki katı olarak uygulanacak.

4 bin sporcu

Spor Genel Müdürlüğünce 2020 yılı sonuna kadar yapılacak yaz ve kış olimpiyat oyunlarına hazırlanmak amacıyla, olimpik ve paralimpik spor dallarında en az yıldızlar seviyesinde olmak kaydıyla seçilecek 4 bin sporcu yetiştirilecek.

Yetiştirilecek sporcuların sportif amaçlı iaşe, ibate ve yol giderleri genel müdürlük tarafından karşılanacak. Ayrıca bu sporculara asgari ücretin net tutarını geçmemek üzere her ay harçlık ödenecek. Yapılan harçlık ödemeleri damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ayda bir ödenecek ve bu ödemeler hiçbir suretle haczedilemeyecek.

Büyükşehir belediyesi bulunan illerdeki il ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarında, hayırsever vatandaşlar arasından seçilecek iki üye; il sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları için doğrudan vali tarafından, ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları için ise kaymakamın teklifi üzerine vali tarafından belirlenecek. İl veya ilçede kanunda belirlenen amaçlara yönelik faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşu bulunmaması halinde, il sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları için doğrudan vali tarafından, ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları için ise kaymakamın teklifi üzerine vali tarafından üçüncü bir kişi daha belirlenecek. İl veya ilçe sınırları içerisinde köy bulunamaması halinde, köy muhtarı yerine bir mahalle muhtarı daha mütevelli heyetinde görev yapacak. İlde vali bir vali yardımcısını başkan vekili olarak, büyükşehir veya il belediye başkanı da bir belediye başkan yardımcısını, genel sekreteri veya genel sekreter yardımcısını toplantılarda kendini temsil etmek üzere görevlendirebilecek.

Finansal kiralama şirketleri, OSB sınırları içinde finansal kiralama yapılabilecek - Deprem gözlemi yapan üniversiteler, yerel yönetimler ve tüm kurum ve kuruluşlar, deprem gözlem verilerini eşzamanlı olarak AFAD’a aktaracak - Meydana gelen depremin büyüklük ve şiddet gibi temel verileri kamuoyuna resmi olarak sadece AFAD tarafından duyurulacak - İllerde bütünleşik afet ve acil durum yönetiminin tüm unsurlarını içerecek şekilde, AFAD’ın taşra teşkilatı olarak il afet ve acil durum müdürlükleri kurulacak

Afet ve Acil Durum Yönetim Durumu Başkanlığı (AFAD) ile ilgili maddeleri de içeren “torba kanun teklifi” TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Teklife göre, Finansal kiralama şirketleri ve Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) içinde yer alan katılımcılardan gelen talepler doğrultusunda, OSB sınırları içinde finansal kiralama yapılabilecek.

Organize Sanayi Bölgeleri, kamulaştırma işlemlerini Valilik, İl Özel İdaresi, Belediye veya Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına yaptırabilecek.

OSB içinde yer alan taşınmazların, finansal kiralama sözleşmesine konu edilmesi durumda, OSB yönetiminden uygunluk görüşü alınması zorunlu olacak. Devlet tarafından arsa teşviki verilen arsalar için finansal kiralama sözleşmesi yapılamayacak. Satışı yapılan arsalar hiçbir şekilde tahsis amacı dışında kullanılamayacak. Finansal kiracının, bölgenin kuruluş protokolünde katılımcılar için öngörülen niteliklere sahip olması zorunlu olacak. Finansal kiracı, katılımcının hak ve yükümlülüklerine sahip olacak.

Finansal kiralama sözleşmesinin, mülkiyetin finansal kiracıya geçmesinden önce herhangi bir nedenle sona ermesi halinde, Finansal Kiralama Şirketi mülkiyetinde bulunan taşınmazı sadece bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip gerçek veya tüzel kişilere en geç iki yıl içerisinde satmak veya aynı nitelikteki gerçek veya tüzel kişilere finansal kiralama da dahil olmak üzere kiraya vermek zorunda olacak.

Tahsisen tescile konu olduğu halde, OSB tarafından bedeli mukabili yapılan tesciller için OSB bedel iadesi talebinde bulunamayacak.

Tüzel kişiliği kaldırılan il özel idarelerinin OSB’lerinde sahip olduğu hak ve mükellefiyetler, Yatırım İzleme ve Koordinasyon başkanlıklarına devredilecek.

Gençlik ve izcilik kampı inşasına vergi indirimi

İstanbul’un maruz kaldığı deprem riski nedeniyle oluşması muhtemel hasarların önlenmesi ve depreme karşı tedbir ve hazırlık amacıyla oluşturulacak projelerin finansmanına yönelik İstanbul İl Özel İdaresine tahsis edilen krediler, İstanbul Valiliği tarafından kullanılacak.

Üyelerinin tamamı il özel idarelerinden oluşan ulusal düzeydeki birlik için Birlik Başkanı, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı olacak.

Orman köylüsüne tanınan hak ve imtiyazlardan yararlanan belde sakinleri, beldenin mahalleye dönüştürülmesinin ardında aynı hak ve imtiyazlardan yararlanabilecek.

Kişi, kurum ve kuruluşların gençlik merkezleri ile gençlik ve izcilik kampları inşası için yapacakları harcamaların ya da bu tesislerin inşası için yapacakları her türlü bağış ve yardımlarda gelir ve kurumlar vergisi indirimi yapılacak.

Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılması Dair Kanunu’nunda yapılan değişiklikle, bu madde uyarınca yapılan ilamlar sonucunda talep edilmeyen alacaklar, Resmi Gazete’de yayımlanan son listenin ilan tarihinden 5 yıl sonra, hazineye irad olarak kaydedilecek.

Deprem gözlemi yapan üniversiteler, yerel yönetimler ve tüm kurum ve kuruluşlar deprem gözlem verilerini eşzamanlı olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına aktaracak. Meydana gelen depremin büyüklük ve şiddet gibi temel verileri kamuoyuna resmi olarak sadece başkanlık tarafından duyurulacak.

İl afet ve acil durum müdürlükleri kuruluyor

İllerde bütünleşik afet ve acil durum yönetiminin tüm unsurlarını içerecek şekilde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının taşra teşkilatı olarak valiye bağlı il afet ve acil durum müdürlükleri kurulacak. Müdürlüğün sevk ve idaresinden, ildeki afet ve acil durum faaliyetlerinin yönetiminden birincil derecede vali sorumlu olacak.

İl afet ve acil durum müdürleri, başkanın teklifi ile Başbakan veya yetkilendirdiği Başbakan Yardımcısı tarafından atanacak. Diğer personel ise il müdürlüklerinin norm kadroları dahilinde vali tarafından atanacak.

“İlin afet ve acil durum tehlike ve risklerini belirlemek, afet ve acil durum hazırlıklarını yapmak, afet ve acil durum risk azaltma, müdahale ve iyileştirme il planlarını, mahalli idareler ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği ve koordinasyon içinde yapmak, uygulamak ve uygulatmak”, İl afet ve acil durum müdürlüklerinin görevleri arasında sayılacak.

Başkanlık tarafından belirlenecek illerde il afet ve acil durum müdürlüğü bünyesinde afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik müdürlükleri kurulabilecek. Bu müdürlükler, il afet ve acil durum müdürlüğü emrinde görev yapacak. Bu şekilde kurulacak müdürlük sayısı yirmiyi geçemeyecek.

Bakanlıklar ve merkezi idare kuruluşları tarafından il özel idarelerine kaynak aktarılmış olan işlerden, özel idarelerin tüzel kişiliğinin kalkacağı tarihe kadar tamamlanamayacak olanlar, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarınadevredilecek.

Teklifle Sermaye Piyasası Kanunu’na da ekleme yapılıyor. Yatırım ortaklıklarının imtiyazlı pay ihracına ilişkin usul ve esaslar, SPK tarafından belirlenecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcılarının sayısı ikiden dörde çıkarılıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde Rehberlik ve Denetim Başkanlığı kurulacak.

“Bakanlık teşkilatı ile bağlı kuruluşların ve bunların denetimi altındaki her türlü kurum ve kuruluş faaliyet ve işlemleri ve personeli ile ilgili usulsüzlükleri önleyici, eğitici ve rehberlik yaklaşımını ön plana çıkaran bir anlayışla denetim, araştırma, inceleme ve soruşturmalar yapmak, uygulamada görülen aksaklıklar hakkında önerileri rapor halinde sunmak” başkanlığın görevleri arasında yer alacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı müşaviri kadro sayısı 20’den 30’a çıkarılıyor.

Spor müşaviri olarak atanamayan olimpiyat madalyalı sporcular ile bunlardan ölenlerin bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarına bağlanan aylıklar yüzde yüz oranında artırılıyor.

Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş Kanunu’na eklenen geçici maddeyle, İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü’nün masrafları, Türk Standartları Bütçesinden 31 Aralık 2018’e kadar karşılanabilecek.

Teklifle, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına 6511; İçişleri Bakanlığı’na 1967; Gençlik ve Spor Bakanlığına 38 kadro ihdas ediliyor.

(AA)

Okunma sayısı: 7046  
 

Güncel

TC. Resmi Gazete

21 Nisan 2018
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler