Vergi Portalı

 
 
Ana Sayfa> Ekonomi
Gümrük Vergileri, İdari Para Cezaları, Faiz ve Gecikme Zammı Alacaklarının Yapılandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Belirlendi
KANUNDAN YARARLANMAK İSTEYEN BORÇLULAR, 2 MAYISA KADAR İLGİLİ GÜMRÜK İDARESİNE BAŞVURACAK -İLK TAKSİT MAYIS AYI İÇİNDE ÖDENECEK

08/03/2011 -Gümrük idarelerince takip edilen vergi, para cezası, faiz ve gecikme zammının yeniden yapılandırılması için 2 Mayısa kadar ilgili gümrük idarelerine başvurulacak.

Gümrük Müsteşarlığının Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Gümrük Genel Tebliğiyle, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması çerçevesinde gümrük idaresince takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faiz ve gecikme zammı alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Tebliğe göre, 31 Aralık 2010’dan önce gümrük yükümlülüğü doğan ve gümrük idarelerince takip edilen amme alacaklarından 25 Şubat 2011 tarihinde kesinleşen amme alacaklarına ilişkin olarak vadesi geldiği halde ödenmemiş olan veya ödeme süresi henüz geçmeyen gümrük vergisi aslının tamamı yapılandırmaya tabi olacak.

Söz konusu borç, TEFE/ÜFE aylık değişim oranı esas alınarak güncellenecek, borca ilişkin faiz, gecikme faizi ve gecikme zammı ile vergi aslına bağlı kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilecek.

Kanunda öngörülen başvuru süresi sonuna kadar ihracat taahhüt hesabı müeyyideli kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeli kamu alacakları da bu kapsamda değerlendirilecek.

KESİNLEŞMİŞ PARA CEZALARI

31 Aralık 2010 öncesi gümrük yükümlülüğü doğan ve takip edilen amme alacaklarından 25 Şubat 2011 tarihinde kesinleşen para cezalarından gümrük vergisi aslına bağlı olmaksızın kesilen idari para cezalarının yüzde 50’sinin kanunda belirtilen süre ve şekilde tamamen ödenmesi şartıyla geri kalanı tahsil edilmeyecek.

Dava konusu edilen idari para cezalarında ise kesinleşmemiş ve dava safhasında bulunanlardan cezanın yüzde 25’inin, terkine ilişkin olması halinde yüzde 10’unun tasdik veya tadilen tasdike ilişkin olması halinde yüzde 25’inin ödenmesi şartıyla kalan ceza ödenmeyecek.

Tutarı 50 lirayı aşmayan asli alacaklar ile 65 lirayı aşmayan idari para cezaları tahsil edilmeyecek.

BAŞVURU VE ÖDEME

Tebliğ uyarınca, kanundan yararlanmak isteyen borçlular, 2 Mayıs 2011 tarihine kadar ilgili gümrük idaresine, hazırlanan forma uygun olarak başvuruda bulunacak. Diğer tahsil dairelerine yapılacak başvurular işleme alınmayacak. Alacağın birden fazla gümrük idaresini ilgilendirmesi durumunda her idareye ayrı ayrı müracaat edilecek.

Yapılandırma kapsamında ödenecek tutarlar, ilk taksit Mayıs ayında yatırılmak kaydıyla ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenecek.

Bir takvim yılında iki veya daha az taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda geç ödeme zammı ile birlikte ödeme yapılacak.

Bu arada, kanunun uygulama süresinin sınırlı olması nedeniyle taleplerin süratle değerlendirilmesi amacıyla gümrük ve muhafaza başmüdürlükleri de gerekli idari önlemleri alacak.

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI: -"MÜSTEŞARLIĞIMIZ GÖREV ALANI İTİBARİYLE, YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN AMME ALACAĞININ TOPLAM TUTARI 1,8 MİLYAR LİRA CİVARINDA" -"KANUN HÜKÜMLERİNDEN YARARLANMAK İSTEYEN BORÇLULARIN, 2 MAYIS 2011 TARİHİNE KADAR İLGİLİ GÜMRÜK İDARESİNE BAŞVURMALARI GEREKİYOR" -"KANUN HÜKÜMLERİ KAPSAMINDA ÖDENECEK TUTARLARIN İLK TAKSİDİ, BU YILIN MAYIS AYINDAN BAŞLAMAK ÜZERE İKİŞER AYLIK DÖNEMLER HALİNDE AZAMİ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDENECEK"

Gümrük Müsteşarlığının, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması çerçevesinde, görev alanı itibariyle yapılandırma kapsamına giren amme alacağının toplam tutarının 1,8 milyar lira civarında olduğu bildirildi.

Gümrük Müsteşarlığından yapılan yazılı açıklamada, kamuoyunda "Torba" yasa olarak bilinen 6111 sayılı Kanunun alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin hükümlerinin Gümrük Müsteşarlığının takipteki alacaklarını da düzenlediği belirtildi.

Kanunla eşyanın ithali veya ihracında uygulanan ve gümrük idarelerince tahsil edilememesi nedeniyle takibe konu olan, gümrük vergilerinin tümü, tüm idari para cezaları, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i alacakların yapılandırma kapsamına alındığı ifade edildi.

Bu çerçevede, kesinleşmiş gümrük vergilerinin, ödenmemiş kısmının tamamının ödenmesi halinde vergiye bağlı takip edilen para cezaları ile fer’i amme alacaklarının tahsilinden vazgeçildiği kaydedilen açıklamada, vergi aslı, kanunun yayımlandığı 25 Şubat 2011 tarihinden önce ödenmişse asla bağlı kesilen idari para cezaları ve fer’i alacaklardan da vazgeçildiği bildirildi.

Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamına giren takibe konu kamu alacaklarından ise 31 Aralık 2010 tarihine kadar gümrük yükümlülüğü doğan, ancak 2 Mayıs 2011 tarihine kadar ihracat taahhüt hesabı müeyyideli kapatılanların kesinleşmiş kamu alacağı olarak değerlendirilmesinin öngörüldüğü belirtilen açıklamada, bu kolaylıktan yararlanabilmek için müeyyideli kapatma işleminin başvuru süresi sonu olan 2 Mayıs 2011 tarihinden önce yapılması gerektiğine işaret edildi.

Açıklamaya göre, gümrük vergileri asıllarına bağlı olmaksızın kesilmiş olan idari para cezalarının yüzde 50’sinin ödenmesi şartıyla, kalan yüzde 50’sinin tahsilinden vazgeçiliyor. Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla kesinleşmemiş tahakkuklarda gümrük vergilerinin yüzde 50’sinin ödenmesi şartıyla kalan yüzde 50’sinin tahsilinden ve asla bağlı olarak kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesi öngörülüyor.

Yargıya intikal etmiş ve karara bağlanmış olanlarda ise verilmiş en son kararın yükümlü lehine (terkin) karar olması halinde, ilk tahakkuka esas alınan gümrük vergilerinin yüzde 20’sinin tahsili koşuluyla kalan yüzde 80’i ve kesilen idari para cezaları tahsil edilmeyecek.

En son kararın idare lehine (tasdik) karar olması halinde tasdik edilen gümrük vergilerinin ödenmesi koşuluyla, kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilecek.

Gümrük Kanunu’na ve ilgili diğer kanunlara göre tahakkuku ve tahsili gerektiği halde yükümlü tarafından beyan edilmeyen tüm aykırılıkların, ilgili gümrük idaresine bildirilmesi durumunda, gümrük vergilerinin tamamının ödenmesi şartıyla, idari para cezaları tahsil edilmeyecek.

YAPILANDIRMADAN YARARLANMAK İÇİN

Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, 2 Mayıs 2011 tarihine kadar ilgili gümrük idaresine başvurmaları gerekiyor. Alacağın birden fazla gümrük idaresini ilgilendirmesi durumunda, her idareye ayrı ayrı başvuruda bulunulacak.

Alacak aslı ve para cezaları ile fer’i alacaklara ilişkin başvurular gümrük beyannamesi/para cezası kararı itibariyle yapılacak. Aynı idarece takip edilen birden fazla alacağın yapılandırılmasına ilişkin talepler tek başvuru ile yapılabilecek.

Kanun hükümlerine göre yazılı başvuru gereken hallerde, yükümlüler başvurularını iadeli taahhütlü posta yoluyla yapabilecek. Bu takdirde başvuru belgelerinin postaya verildiği tarihi esas alınacak. Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunanlar, dava açmayacak veya açılan davalardan vazgeçecek.

Kanun hükümleri kapsamında ödenecek tutarların ilk taksiti, bu yılın mayıs ayından başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenecek. Taksitle ödenmek istenmesi halinde, borçlular başvuru sırasında 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitten birini tercih edebilecek.

Bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecek. Bu durumda borçlular ödedikleri tutarlar kadar kanun hükümlerinden yararlandırılmış kabul edilecek.

TOPLAM TUTAR 1,8 MİLYAR LİRA

Açıklamada, Gümrük Müsteşarlığı görev alanı itibariyle, yapılandırma kapsamına giren amme alacağının toplam tutarının 1,8 milyar lira civarında olduğu belirtildi.

Yapılandırmaya ilişkin kanunun dava aşamasında olan alacakları da kapsaması nedeniyle müsteşarlığın muhatap olduğu dava sayısında ciddi azalma beklendiği kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gümrük vergileri ve para cezalarına ilişkin Gümrük İdaresi ile yükümlüler arasındaki itilafların geçmişe yönelik kısmı yapılandırmaya ilişkin kanun ile çözümlenmesi öngörülürken, gelecekte olabilecek muhtemel ihtilafları da 6111 sayılı Kanunun 137. maddesinde düzenlenen ’uzlaşma’ müessesesi ile çözümlenmesi öngörülmektedir. Bu amaçla uzlaşma müessesesi gümrük alacakları için de 6 ay sonra uygulamaya başlanacaktır."

(AA)

Okunma sayısı: 4405  
 

Güncel

TC. Resmi Gazete

25 Mayıs 2018
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler