Vergi Portalı

 
 
Ana Sayfa> Yeni Kurumlar Vergisi
Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu
5522 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilgili mevzuat, eğitim ve seminerlerimiz ve bunlarla ilgili dosyaları aşağıda inceleyebilir, bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

Yasal Hükümler

A- 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

1-5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
2-Gerekçe Metni
3-5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/1
4-TBMM Genel Kurulu''nda Kanun Metni Üzerinde Yapılan Değişiklikler:
  - 7 nci maddenin 1 inci fıkrasında geçen "Tam Mükellef kurumların" ibaresi "Tam mükellef gerçek kişi ve kurumların" olarak değiştirildi.
  - 12 nci maddenin 7 nci fıkrasının 2 nci cümlesindeki "Daha önce yapılan vergilendirme işlemleri, taraf olan mükellefler nezdinde buna göre düzeltilir." ibaresi "Daha önce yapılan vergilendirme işlemeleri, tam mükellef kurumlar nezdinde yapılacak düzeltmede örtülü sermayeye ilişkin kur farklarını da kapsayacak şekilde, taraf olan mükellefler nezdinde buna göre düzeltilir." şeklinde değiştirildi.
  - 15 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendine "her nevi tahvil" ibaresinden sonra gelmek üzere "(ipotek finansmanı kuruluşları ve konut finansmanı kuruluşları tarafından ihraç edilen ipotekli sermaye piyasası araçları, varlık teminatlı menkul kıymetler dahil)" ibaresi eklendi.
  - Geçici 1 inci maddeye (11) numaralı fıkra eklendi: "(11) 1.1.2006 tarihinden sonraki geçici vergi dönemlerinde yüzde 30 oranına göre hesaplanan ve tahsil edilen geçici verginin anılan dönemler için bu Kanuna göre hesaplanan tutarları aşan kısmı, müteakip dönemler için hesaplanan geçici vergiden mahsup edilir."
  - 37 nci maddenin "ç) 13 üncü maddesi 1/1/2007 tarihinde" şeklindeki bendi "ç) 13 ve 35 inci maddeleri 1.1.2007 tarihinde," olarak değiştirildi.

B- Kanun Taslağı
1-Plan ve Bütçe Komisyonunda Kabul Edilen Kanun Taslağı
2-Gerekçe Metni

C- Tasarıda Plan ve Bütçe Komisyonunda Yapılan Değişiklikler
 • Bankaların yurtdışı borçlanmalarını off-shore merkezlerinde yapmaları halinde yüzde 30 stopaj alınmasına ilişkin madde yasa tasarısı metninden çıkarıldı.
 • Kurumların, ortaklarından veya ortaklarla ilişkili kişilerden doğrudan ya da dolaylı olarak temin edip işletmede kullandıkları borçların, kurumun öz sermayesinin iki, bankalarda ise dört katını aşan kısmının örtülü sermaye sayılacağına ilişkin hükmünde diğer kuruluşlar için sınır "üç" katına çıkarılarak, bankalar tarafından yapılan borçlanmaların finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ile ipotek finansmanı kuruluşlarının faaliyetleri ile ilgili olarak ortak ve ortakla ilişkili kişi sayılan borçlanmalar örtülü sermaye kapsamına alındı.
 • Altın ve kıymetli madenlere dayalı borsa yatırım fonları veya ortaklıklarının portföy işletmeciliğinden sağladıkları kazançlar da kurumlar vergisinden istisna tutuldu.
 • Konut yapı kooperatiflerinin kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile gerçek ve tüzel kişilere inşaat yaptırarak inşaa edilecek konutların bir kısmının ve/veya arsa payının müteahhitlik giderlerini karşılamak üzere bu gerçek ya da tüzel kişilere vermesi de ortak dışı işlem sayılmadı ve yasadan muaf tutuldu.
 • Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin alt yapılarını hazırlamak ve buralarda faaliyette bulunanların arsa, elektrik, gaz, buhar ve su gibi ortak ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kamu kurumları ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerce birlikte oluşturulan ve kazancın tamamının bu yerlerin ortak ihtiyaçlarının karşılanmasından kullanılan iktisadi işlemler de eklendi.

  D - Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Kanun No: 5479)
 • 1-Kanun Metni
  2-5479 Sayılı Kanun ile İlgili Bülten ve Sunumlar


  E- Basın Bülteni
  1-Kurumlar Vergisi Kanunu Tasarısının Getirdikleri

  F- Konuşma Sırasına Göre Sunum ve Konuşma Metinleri
  1- Osman ARIOĞLU (Gelir İdaresi Başkanı)

  Konuşma Metni

  2- Adnan NAS (PwC Türkiye Vergi Bölümü Başkanı)

  Vergide Değişim, Kurumlar Vergisi Sunumu

  Konuşma Metni
   
  3- Mustafa UYSAL (Panel Başkanı, Vergi Konsiye Başkanı)

  İşletmelere Uyarılar Sunumu

  Konuşma Metni

  4- Mürsel Ali KAPLAN (Gelir İdaresi Grup Başkanı)

  Kurumlar Vergisi Kanunu Tasarısı ve İşletmelere Etkileri Sunumu

  Konuşma Metni

  5- Kadir BAŞ (PwC Türkiye, Partner)

  Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Yapılması Öngörülen Değişiklikler Sunumu

  Konuşma Metni

  6- Av. Zeki GÜNDÜZ (PwC Türkiye, Partner)

  Transfer Fiyatlaması, GVK Düzenlemeleri, Vergi Cennetleri ile Mücadele, Masraf Dağılımı Sunumu

  Konuşma Metni

  7- Faruk SABUNCU (PwC Türkiye, Partner)

  "Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu Taslağı ve İşletmelere Etkileri" Semineri Sunumu
  Konuşma Metni

  8- Soru Cevap Bölümü
   
  G- Marc Diepstraten (PwC Amsterdam, Partner)
   
  H - Faruk Sabuncu (PwC Türkiye, Ortak, YMM)

  Bültenler

  1- Türkçe Bültenler

  2-English Bulletins

  Makaleler

  Yeni KVK Tebliği çerçevesinde uyarılarımız

  2006 yılı Kurumlar Vergisi beyannameleri verilirken enflasyon düzeltmesi ile ilgili hatırlatmalar  

  2006 kurumlar vergisi beyanına dönük hatırlatmalar (2)

  2006 beyanı öncesi ithalatçı şirketlere hatırlatma  

  Seminerler

  YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNU'NUN İŞLETMELERE ETKİSİ SEMİNERLERİ  
  1- 30 Haziran 2006: İstanbul
   
  Transfer Fiyatlaması/ Canan Aladağ (Müdür)
   
  Örtülü Sermaye/ Yüksel Toparlak (Ortak, YMM)- Hakan Erarslan
  (Kıdemli Müdür)
   
   
  YMM)
  (Müdür)
  YMM)


   2- 04 Temmuz 2006: İzmir


   3- 05 Temmuz 2006: Bursa


  4- 11 Temmuz 2006: Ankara

  27.04.2006 Tarihinde İzmir’de Yapılan "KURUMLAR VERGİSİ KANUNU’NDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN İŞ DÜNYASINA ETKİLERİ: " Konulu Seminer Notları

  I- Konuşma Sırasına Göre Sunumlar

  1- Adnan NAS (PwC Türkiye Vergi Bölümü Başkanı)
  Açılış/Genel Değerlendirme

  2- Yüksel TOPARLAK (PwC Türkiye Vergi Bölümü Ortağı)
  Örtülü Sermaye, Transfer Fiyatlaması

  3- Haydar GÖKÇEK (PwC Türkiye Vergi Bölümü Kıdemli Müdürü)
  Yatırım İndiriminde Yapılan Değişiklikler

  4- M.Ersun BAYRAKTAROĞLU (PwC Türkiye Vergi Bölümü Kıdemli Müdürü)

  Kontrol Edilen Yabancı Şirket, Vergi Cennetlerine Ödemeler, İstisnalarda Değişiklikler, Diğer Değişiklikler
   

  Kurumlar Vergisi DVD'si

   

  Kurumlar vergisi beyannamesinin en doğru şekilde doldurulmasının sağlanması, tartışmalı konuların gözden geçirilmesi ve ihtirazi kayıtla beyanname verilebilecek konuların belirlenmesi amaçlarıyla hazırladığımız "Kurumlar Vergisi Hatalar, Uyarılar ve Öneriler" DVD’si
   
  Bilgi ve sipariş için tıklayınız.
   

  Güncel

  TC. Resmi Gazete

  20 Temmuz 2018
  Gazete Içerigi

  Mini Anket

  Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


  Sonuçlar Diğer Anketler