Vergi Portalı

 
 
06.07.2018 - 2018/28
7103 Kanun Numaralı Sigorta Primi Teşviki

İstihdamın teşvik edilmesi amacı ile 27/03/2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7103 sayılı Kanunla, 4447 sayılı Kanun’a eklenen; Geçici 19. Madde ile 2020 yılı sonuna kadar geçerli olmak üzere sosyal güvenlik prim desteği ve Geçici 21. Madde ile de bu maddeyle getirilen prim desteğine ilave olarak Gelir Vergisi ve Damga Vergisi desteği sağlanmıştı.
Ayrıca, bilişim sektöründe teşvikten yararlanabilecek olan firmalara ilişkin işkolları da 20.06.2018 tarihli ve 30454 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 09.04.2018 tarihli 2018/11969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmişti.
SGK’nın 22.06.2018 tarihli 2018/22 sayılı Genelgesi ile teşvikten yararlanma usul ve esasları belirlemiştir.


27 Mart 2018 tarihli ve 30373 sayılı 2.Mükerrer Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7103 sayılı Kanunun 42 üncü maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 19.Madde ile işverenler için yeni bir teşvik uygulaması hayata geçirilmişti.

Yeni teşvik uygulamasının usul ve esasları, SGK tarafından yayımlanan 22/06/2018 tarihli ve 2018/22 sayılı Genelgede belirlenmiştir.

2018/21 sayılı Genelgede teşvikten yararlanmak için:

1-Sigortalı yönünden:

a) Sigortalının 01/01/2018-31/12/2020 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) işe alınmış olması,

b) Sigortalının işe giriş tarihi itibarıyla Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olması,

c) Sigortalının işe giriş tarihinden önceki üç aylık dönemde toplam on günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna APHB veya MPHB ile bildirilmemiş olması,

Ancak:

-Aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim görenlerin,

-Mesleki ve teknik ortaöğretim ve yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler,

-Kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler,

-2547 sayılı YÖK’ e tabi kısmi zamanlı çalıştırılan öğrencilerden aylık PEK tutarı günlük PEK alt sınırının 30 katından fazla olmayanlar,

-Türkiye İş Kurumunca düzenlenen kurslara katılanlar,

-Ceza ve infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular,

-Ay içinde çalışması olmadığından sıfır gün ve kazançlı olarak çalışanlar,

İçin düzenlenen APHB-MHPB’ deki süreler işe giriş tarihinden önceki sürede SGK’ ya bildirilmiş süre olarak hesaba alınmayacaktır.

d) Sigortalının isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmaması,

e) Sigortalının, son ün aylık sürede 10 günden fazla 5510 sayılı Kanunun Ek-6 ve Ek-9.maddesinin birinci fıkrası kapsamında sigortalı olmaması,

Ancak, Ek-9.madde kapsamında ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışan sigortalılardan dolayı bu teşvikten yararlanılabilecektir.

2-İşveren yönünden:

a) İşyerinin özel sektör işverenine ait olması,

Teşvikten 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamındaki alım ve yapım işleri, 4734 sayılı Kanunun 3üncü maddesine göre istisna olan alım ve yapım işleri ile uluslararası anlaşma hükümlerine göre yapılan alım ve yapım işlerinde/işyerlerinde çalıştırılan sigortalılardan dolayı faydalanılamayacaktır.

b) Sigortalının, işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında (Ocak-Aralık döneminde) işe alındığı işyerinin APHB veya MPHB’ de kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması,

Ortalama hesabında, 0,01-0,49 arasındaki küsuratlar sıfıra, 0,50-0,99 arasındakiler ise tama iblağ edilecektir.

01/01/2018-31/12/2020 tarihleri arasında ilk defa tescil edilen işyerleri ile daha önceki yıllarda tescil edildiği halde sigortalı çalıştırmadığı için APHB-MPHB vermemiş işyerleri de işe aldıkları sigortalıların hepsinden dolayı teşvikten yararlanabileceklerdir.

Ortalama sigortalı ve destekten yararlanılacak ay/dönemler için çalışan sigortalı sayısı asıl ve alt işverenler için ayrı ayrı hesaplanacaktır.

c) 27103 kanun numarası seçilerek düzenlenecek APHB veya MPHB’ nin yasal süresi içinde verilmesi,

Teşvik tutarı daha fazla hesaplanacak olan imalat ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmalar ise 17103 kanun numarasını seçeceklerdir.

2-7-12-14-19-20-21-22-23-28-39-41-42-43-45-46-47-48-49-50-91-92 nolu belge türleri için düzenlenen APHB için 17103 ve 27103 kanun kodu seçilemeyecektir.

d) Bu destek kapsamında tahakkuk eden primlerin yasal süresi içinde ödenmesi,

e) Destekten yararlanılacak her bir alacak yönünden 15 TL’den fazla yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

Varsa taksitlendirilmiş veya yapılandırılmış olması,

Alt işverenlerden birinin dahi borcunun bulunması halinde asıl işveren de destekten yararlanamayacaktır.

Ancak asıl işverenin borcunun olması halinde ise alt işverenler destekten yararlanabileceklerdir.

f) Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,

3-Diğer Durumlar:

a)Ortalama sigortalı sayısının hesabına ve destekten yararlanılacak olan aylardaki çalışan sigortalı sayısının hesabına,

Dâhil edilecekler:

i) SGDP’ye tabi çalışan emekli sigortalılar,

ii) İstirahat veya ücretsiz gibi ay içinde çalışması olmayan ve ücret ödenmeyen sıfır gün kazançlı sigortalılar

Dâhil edilmeyecekler:

iii) Aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler,

iv) Staja tabi tutulan öğrenciler,

v) Üniversitelerde kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenciler,

vi) Türkiye İş Kurumunca düzenlenen eğitimlere katılan kursiyerler,

vii) Ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular,

b)Teşvikten Geriye doğru yararlanma:

i) Teşvik 01/01/2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiğinden şartları sağlanması halinde geriye yönelik olarak 2018/Ocak-Mayıs ayları için bu teşvikten yararlanmak mümkün olacaktır.

ii) 5 puanlık indirim veya 6 puanlık ilave indirim dışındaki diğer teşviklerden yararlanılmış olması halinde öncelikle bunların da değiştirilmesi mümkündür.

c)Çalıştırılan kişilerin sigortalı olarak bildirilmemesi veya bildirilmiş olanların fiilen çalıştırılmamış olması halinde:

i) İlgili işyerinden dolayı ilk tespitte bir ay ilk tespitte itibaren üç yıl içinde fiilin tekrarlanması halinde ise bir yıl teşviklerden yasaklama uygulanacaktır.

ii) Alt işverenin yasaklamaya girmesi halinde asıl işveren de teşviklerden yasaklanacak,

Asıl işverenin yasaklanması alt işverenleri etkilemeyecektir.

d)Destekten yararlanma süresi:

i) Diğer şartların da sağlanmış olması kaydıyla, 01/01/2018-31/12/2020 döneminde işe alınan ve destek kapsamına giren sigortalılardan dolayı teşvikten yararlanılabilecektir.

ii) 18 yaşından büyük kadın sigortalılar için 18 ay,

iii)18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar için 18 ay,

iv) Türkiye İş Kurumuna engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 ay,

v)İşe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşın altındaki sigortalılar da dâhil diğer sigortalılar için 12 ay,

Süreyle destekten yararlanılabilecektir.

-Destek süresini tamamlamadan işten ayrılan sigortalılar için gerekli şartların sağlanması kaydıyla daha sonra işe girmesi halinde de gerek aynı işyeri gerek diğer işyerleri kalan süre kadar destekten yararlanmaya devam edebilecektir.

e)Destekten tutarının hesaplanması:

i) İşyerinin imalat ve bilişim sektörü dışındaki diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde; SPEK alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesinin tamamı tutarında (2029,50x%37,50=761,06 TL) destek sağlanacaktır.

ii) İşyerinin imalat veya bilişim sektöründe faaliyet göstermesi halinde; SPEK tutarı; ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının prim ödeme gün sayısı ile çarpılması ile bulunacak tutarı geçmemek üzere (2018 yılı için) (67,65x30=2.029,50 TL) destek sağlanacaktır.

f)Diğer teşviklerden aynı anda yararlanma durumu:

i) Destek kapsamında giren ayda aynı sigortalı için diğer prim teşvik, destek ve indirimlerden yararlanılamaz.

g)Başvuru:

i) Destekten yararlanabilmek için e-SGK kanalıyla başvuru yapılması gerekmektedir.

ii) İmalat veya bilişim sektörü için “17103/4447 Sayılı Kanun Geçici 19. Madde (İmalat veya bilişim sektörü)”

iii) Diğer sektörler için ise “27103/4447 Sayılı Kanun Geçici 19. Madde (Diğer sektör)”

Menüleri vasıtasıyla başvuru yapılacaktır.

iv) İşverenlerce e-SGK kanalıyla yapılacak olan tanımlamalar sırasında, kapsama giren sigortalılara ilişkin yukarıda belirtilen kontroller sistem tarafından elektronik ortamda yapılacağından, sigortalılara ilişkin tanımlama işleminin onaylanması halinde, bu nitelikteki sigortalılar için sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezlerine herhangi bir belge ibraz edilmesine gerek bulunmamaktadır.

h)Muvazaalı işlemler:

i) Muvazaalı işlemler ile teşvikten yararlanıldığından tespit edilmesi halinde işsizlik sigortası fonundan karşılanan tutarlar gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte tahsil edilecektir.

ii) 01/01/2018-30/11/2018 tarihleri arasında devir edilen veya mirasçılara intikal eden işyerleri yeni işyeri olarak kabul edilmeyecektir. Diğer şartları da sağlamaları halinde teşvikten yararlanabilecekledir.

i)İşyeri işkolu kodu ile ilgili işlemler:

i) İşyerinin imalat sektöründe veya Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen bilişim sektörüne ait işkolu kodunda faaliyet göstermesine rağmen işyeri tescil işlemleri sırasında işyerinin işkolu kodunun diğer sektörlerden belirlenmiş olması durumunda, işyerinin işkolu kodunun imalat sektörüne veya Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen bilişim sektörüne ait işkolu kodu olarak değiştirilmesinin ardından, destek tutarı yeni işkolu kodunun geçerli olduğu tarihten itibaren yeni işkolu koduna göre hesaplanacaktır.

ii) Bununla birlikte işyeri diğer sektörlerde faaliyet göstermesine rağmen işyeri tescil işlemleri esnasında işyerinin işkolu kodunun imalat sektöründe veya 2018/11969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen bilişim sektörüne ait bir işkolu kodlarından belirlenmiş olması durumunda oluşacak işkolu kodu değişikliği sonucu, destek tutarı yeni işkolu koduna göre hesaplanacaktır. Bu kapsamda yersiz yararlanılan prim desteği tutarları 5510 sayılı Kanunun 89/2 fıkrası kapsamında gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte işverenden tahsil edilecektir.

Bu destek ile ilgili olarak daha detaylı açıklama ve örnekleri 2018/22 sayılı Genelgeden inceleyebilirsiniz.


Söz konusu SGK Genelgesine aşağıdaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

- 2018/22 sayılı SGK Genelgesi


Bilgütay Yaşar

Ortak, YMM

bilgitay.yasar@tr.pwc.com

Celal Özcan

Sosyal Güvenlik Hizmetleri Direktörü

celal.ozcan@tr.pwc.comOkunma sayısı: 583  
 

Güncel

TC. Resmi Gazete

20 Temmuz 2018
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler