Vergi Portalı

 
 
07.06.2018 - 2018/61
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik

Özet:

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde bazı değişiklikler yapılmıştır.


01.06.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2012/1 sayılı Tebliğde bazı değişiklikler yapılmıştır.

Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yapılan değişiklikler aşağıda özetlenmiştir.

1. Yatırımların Bütün Olarak Devrinde Belgede Unvan Değişikliği

İşletmeye geçiş tarihinden itibaren beş yıllık süreyi doldurmamış yatırımların bütün olarak devrine, teşvik belgesi üzerinde unvan değişikliği yapılarak uygun görülebileceğine ilişkin düzenlemedeki ihtiyarilik, zorunluluk haline getirilmiştir.

Düzenlemenin eski ve yeni hali aşağıda tablodadır.


Değişiklik öncesi metin

Değişiklik sonrası metin

Devir, satış, ihraç ve kiralama

MADDE 21 –

(5) Tamamlama vizesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın işletmeye geçiş tarihinden itibaren beş yıllık süreyi doldurmamış yatırımların bütün olarak devri, teşvik belgesi üzerinde unvan değişikliği yapılmak suretiyle uygun görülebilir.

Devir, satış, ihraç ve kiralama

MADDE 21 –

(5) Tamamlama vizesi yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın işletmeye geçiş tarihinden itibaren beş yıllık süreyi doldurmamış yatırımların bütün olarak devri, teşvik belgesi üzerinde unvan değişikliği yapılmak suretiyle uygun görülür.


2. Organize Sanayi Bölgesinde Yapılacak Yatırımlarda Bölgeden Alınacak Tahsis Belgesi

Teşvik belgesi başvurularında, yatırımın organize sanayi bölgesinde olması durumunda, bölgeden alınması gereken tahsis yazısının sadece alt bölge desteklerinden yararlanmak için organize sanayi bölgelerinde yapılacak yatırımlarla sınırlandırılmıştır. Bunun dışındaki yatırımlar için tahsis yazısı alınmasına gerek kalmamıştır.

Düzenleme Tebliğin (1) no.lu Eki’nin (A) no.lu formunun II-8 bölümünün (c) no.lu sırası değiştirilerek yapılmış olup, ilgili bölümün eski ve yeni hali aşağıda tablodadır.


Değişiklik öncesi metin

Değişiklik sonrası metin

c) Organize sanayi bölgesinde olması halinde bölgenin adı:

(Tahsis yazısı aranır.)

c) Organize sanayi bölgesinde olması halinde bölgenin adı:

(Kararın 18 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları kapsamındaki yatırımlar için tahsis yazısı aranır.)


3. Yatırım Tamamlama Vizesi İçin İstenecek Belgeler

Yatırım Tamamlama Vizesi İçin İstenecek Belgeler listesine, talep edilmesi durumunda, hazırlanan “yatırım Teşvik Belgesi Kapsamı Harcamaların tespitine İlişkin Yeminli Mali Müşavir Raporu” eklenmiştir.

Rapor örneği Tebliğde yer almakta olup, bu Raporun verilmesi durumunda, Tebliğin (5) no.lu ekinde yer alan şu belgeler ayrıca aranmayacaktır:

- Yatırımın gerçekleşme durumunu gösteren yatırım takip formu

- Makine ve teçhizat ile ilgili fatura veya gümrük beyanname fotokopileri

- Varsa teşvik belgesindeki özel şartların yerine getirildiğine ilişkin bilgi ve belgeler

- Teşvik belgesi kapsamı yatırımla ilgili varsa, vergi indirimine konu kur farkı ve faiz giderlerine ilişkin YMM onaylı liste ya da rapor.

- Gerçekleşen ithal, yerli, bina-inşaat ve diğer harcamalar listeleri

- Yatırım kapsamında kredi kullanılıp kullanılmadığına dair şirketi temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalı taahhütname


İlgili Tebliğ metnine aşağıdaki bağlantılar yardımıyla ulaşabilirsiniz.

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2018/1)


Bu bülten hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki kişilerle temasa geçebilirsiniz.

Recep Bıyık

Mevzuat Eğitim ve Araştırma Başkanı

Email:recep.biyik@pwc.com

Bülteni İndirBülteni indir


Okunma sayısı: 191  
 

Güncel

TC. Resmi Gazete

19 Haziran 2018
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler