Vergi Portalı

 
 
07.06.2018 - 2018/60
KDV Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik

Özet:

05.06.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 18 seri no.lu Tebliğde esas olarak, 06.04.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7104 sayılı Kanun’la yapılan düzenlemelerle ilgili açıklamalar yapılmıştır.


Katma Değer Vergisi Kanunu’nda çok sayıda değişiklik yapan 7104 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlar İle 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 06.04.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

05.06.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 18 seri no.lu Tebliğde, 7104 sayılı Kanun’la yapılan düzenlemelerle ilgili açıklamalara yer verilmiştir.

Tebliğde yer alan açıklamalardan bir kısmı aşağıda özetlenmiştir.

1. Arsa Karşılığı İnşaat İşlerinde Vergileme

7104 sayılı Kanun’la;

- KDV uygulamasında, arsa karşılığı inşaat işlerinde, arsa sahibi tarafından konut veya iş yerine karşılık müteahhide arsa payı teslimi, müteahhit tarafından arsa payına karşılık arsa sahibine konut veya iş yeri teslimi yapılmış sayılması,

- Arsa karşılığı inşaat işlerine ilişkin bedelin tespitinde, arsa sahibine verilen konut ve iş yerinin, Vergi Usul Kanunu’nun 267. maddesinde yer alan maliyet bedeli esasına göre belirlenen tutarın esas alınması,

öngörülmüştür.

Yapılan düzenlemeyle, arsa karşılığı inşaat işleri, işin yapış şekline ve arsanın veya arsa payının ne zaman müteahhide devredildiğine bakılmaksızın iki ayrı teslim olarak tanımlanmış, emsal bedel tespit sorunu çözüme kavuşturulmuştur.

Emsal bedelin tespitinde maliyet bedeline % 5’mi yoksa % 10’mu ilave edileceği konusu Kanun’da açıkça hükme bağlanmamıştır. Tebliğde de bu konuda açık bir ifadeye yer verilmemiştir. Tebliğde konuya ilgili olarak iki örneğe yer verilmiş olup;

- Birinci örnekte KDV mükellefi kişinin iktisadi işletmesine dahil olan arsa karşılığı verilen taşınmazlar için vergi toptan satış kabulüyle,

- İkinci örnekte ise KDV mükellefi olan kişinin iktisadi işletmesine dahil olmayan arsa karşılığı verilen taşınmazlar için vergi perakende satış kabulüyle,

emsal bedel hesaplanmıştır.

Bir teslimin toptan olup olmadığı, öteden beri alıcının durumuna göre belirlenmektedir. Bu çerçevede perakende teslim esas olarak, teslimi yapılan ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olanlar dışındakilere satış olarak tanımlanmaktadır. Yeni tebliğde verilen örneklerle bu tanımdan biraz uzaklaşılmış olduğu görülmektedir.

2. Ar-Ge, Yenilik ve Tasarım Faaliyetlerinde Kullanılan Makine ve Teçhizat Alımlarında KDV İstisnası

a) Düzenleme Özeti

7103 sayılı Kanun’la Katma Değer Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 39. madde ve 7104 sayılı Kanun’la Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13. maddesinde yapılan değişiklikle;

- 4691 sayılı Kanun kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ve ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde,

- 5746 sayılı Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde,

- 6550 sayılı Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında,

Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri katma değer vergisinden müstesna tutulmuştur.

Yayımlanan Tebliğde, bu istisna uygulamasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

b) İstisnanın Kapsamı

Tebliğde yapılan açıklamaya göre;

- İstisna, münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanmak üzere, yeni makina ve teçhizat alımlarında uygulanacaktır.

- İstisna “yeni” makina ve teçhizat teslimlerine tanındığından, istisna kapsamında teslime konu edilecek makina ve teçhizatın kullanılmamış olması gerekmektedir.

- Makina ve teçhizatın aksam, parça, aksesuar ve teferruatları istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir.

c) İstisnanın Uygulaması

Tebliğde istisnanın aşağıdaki şekilde uygulanması öngörülmüştür:

- Alıcılar, teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde ve araştırma laboratuvarlarında faaliyette bulunduklarına ve satın alacakları makina ve teçhizatı Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanacaklarına dair ilgili birimlerden belge alacaklardır.

- Alınacak belge ile KDV yönünden bağlı olunan vergi dairesine istisna belgesi almak için başvurulacaktır.

- İstisna kapsamında alınacak makina ve teçhizat listesi elektronik ortamda sisteme girilecektir.

- İlgili vergi dairesi tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra şartları sağlayanlara elektronik olarak sisteme girilen makina ve teçhizatla sınırlı olmak üzere istisna belgesi verilecektir.

- İstisna belgesinin alıcı tarafından onaylanmış bir örneği satıcılara verilecektir. Bu belge satıcılar tarafından istendiğinde ibraz edilmek üzere saklanacaktır.

- İstisna belgesi kapsamında makina ve teçhizat satan mükellef, istisna belgesi ekinin ilgili bölümünü fatura tarihi, numarası, mal miktarı ve tutarını belirtmek suretiyle onaylayacak ve bir örneğini alacaktır. Teslim gerçekleştikçe alıcı ve satıcı alım/satım bilgilerini elektronik ortamda sisteme gireceklerdir.

- İstisna kapsamındaki makine ve teçhizatın ithal edilmesi halinde söz konusu belge, ilgili gümrük idaresine ibraz edilecek.

- Satıcının iade talebi istisna belgesi ve elektronik sisteme yapılan alış ve satış girişleri esas alınmak suretiyle, iade için gerekli diğer belgeler de aranarak sonuçlandırılacaktır.

d) İade

İstisna tam istisnadır. İstisna kapsamında yapılan teslimler nedeniyle yüklenilen vergi, indirilememesi halinde iade edilecektir.

Tebliğe göre, istisnadan kaynaklanan iade taleplerinde aşağıdaki belgeler aranacaktır:

– Standart iade talep dilekçesi

– İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi

– İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi

– İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu

– Satış faturaları listesi

– Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği ile kendisi tarafından ilgili mala ilişkin olarak istisna uygulanarak alınacak makina ve teçhizat listesinin örneği.

Tebliğde yapılan düzenlemeye göre;

- İstisna işlemlerden kaynaklanan mahsuben iade talepleri sayılan belgelerin ibraz edilmiş olması halinde tutarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilecektir.

- İstisna işlemlerden kaynaklanan ve 5.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan, iade talebinin 5.000 TL’yi aşması halinde ise aşan kısmın iadesi, vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre yerine getirilecektir.

e) Diğer Konular

Tebliğde yukarıda özetlenen konular dışında;

- Makina ve teçhizatın üç yıl içinde belirlenen faaliyetler dışında kullanımı veya elden çıkarılması halinde yapılacak uygulamaya,

- İstisnanın beyanına,

- İstisna belgesi olmaksızın istisna uygulanması durumunda, satıcının sorumluluğuna,

ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

3. İmalat Sanayiinde Kullanılan Makine ve Teçhizat Alımlarında KDV İstisnası

a) Düzenleme Özeti

7103 sayılı Kanun’la Katma Değer Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 39. maddeyle, sanayi sicil belgesine sahip mükelleflere münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen yeni makine ve teçhizat teslimleri 31.12.2019 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesna tutulmuştur.

Yayımlanan Tebliğde, bu istisna uygulamasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

b) İstisnanın Kapsamı

Tebliğde yapılan açıklamaya göre;

- İstisna 30.04.2018 tarihli ve 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki listede yer alan makina ve teçhizat için uygulanacaktır.

- İstisna, Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen yeni makina ve teçhizatın, sanayi sicil belgesini haiz KDV mükelleflerine, münhasıran imalat sanayiinde kullanmak üzere 31.12.2019 tarihine kadar tesliminde uygulanacaktır.

- İstisna “yeni” makina ve teçhizat teslimlerine tanındığından, istisna kapsamında teslime konu edilecek makina ve teçhizatın kullanılmamış olması gerekmektedir. Diğer taraftan, makina ve teçhizatın aksam, parça, aksesuar ve teferruatları istisna kapsamında değerlendirilmez.

c) İstisnanın Uygulaması

Tebliğde istisnanın aşağıdaki şekilde uygulanması öngörülmüştür:

- İstisna kapsamında makina ve teçhizat satın almak isteyen mükellefler, sanayi sicil belgelerini ibraz ederek alacakları makina ve teçhizatı imalat sanayiinde kullanacaklarına dair beyanlarıyla birlikte KDV yönünden bağlı oldukları vergi dairesine başvuracaklardır.

- İstisna kapsamında alınacak makina ve teçhizat listesi elektronik ortamda sisteme girilecektir.

- İlgili vergi dairesi tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra şartları sağlayanlara elektronik olarak sisteme girilen makina ve teçhizatla sınırlı olmak üzere istisna belgesi verilecektir.

- Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin alıcı tarafından onaylanmış bir örneği alıcılar tarafından satıcılara verilecek, bu belge satıcılar tarafından istendiğinde ibraz edilmek üzere saklanacaktır.

- İstisna belgesi kapsamında satış yapan mükellef düzenlediği faturada makina ve teçhizatın cinsi ile birlikte GTİP numarasını da belirtecek, istisna belgesi ekinin ilgili bölümünü fatura tarihi, numarası, mal miktarı ve tutarını belirtmek suretiyle onaylayacak ve bir örneğini alacaktır.

- Teslim gerçekleştikçe alıcı ve satıcı alım/satım bilgilerini elektronik ortamda sisteme girecektir.

- Makine ve teçhizatın ithal edilmesi halinde söz konusu belge, ilgili gümrük idaresine ibraz edilecektir.

d) İade

İstisna tam istisnadır. İstisna kapsamında yapılan teslimler nedeniyle yüklenilen vergi, indirilememesi halinde iade edilecektir.

Tebliğe göre, istisnadan kaynaklanan iade taleplerinde aşağıdaki belgeler aranacaktır:

– Standart iade talep dilekçesi

– İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi

– İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi

– İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu

– Satış faturaları listesi

– Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği ile kendisi tarafından ilgili mala ilişkin olarak istisna uygulanarak alınacak makina ve teçhizat listesinin örneği.

Tebliğde yapılan düzenlemeye göre;

- İstisna işlemlerden kaynaklanan mahsuben iade talepleri sayılan belgelerin ibraz edilmiş olması halinde tutarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilecektir.

- İstisna işlemlerden kaynaklanan ve 5.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilecektir. İade talebinin 5.000 TL’yi aşması halinde aşan kısmın iadesi, vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre yerine getirilecektir.

e) Diğer Konular

Tebliğde yukarıda özetlenen konular dışında;

- Makina ve teçhizatın üç yıl içinde belirlenen faaliyetler dışında kullanımı veya elden çıkarılması halinde yapılacak uygulamaya,

- İstisnanın beyanına,

- İstisna belgesi olmaksızın istisna uygulanması durumunda, satıcının sorumluluğuna,

ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

4. Organize Sanayi Bölgeleri İle Küçük Sanayi Sitelerinin İnşasına İlişkin İstisna

a) Düzenleme Özeti

7103 sayılı Kanun’la Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13. maddesinde yapılan değişiklikle, organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme tesisleri ile yol yapımına ve küçük sanayi sitelerindeki işyerlerinin inşasına ilişkin, bunlara veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları KDV’den istisna edilmiştir.

Yayımlanan Tebliğde, bu istisna uygulamasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

b) İstisnanın Kapsamı

Tebliğde yapılan açıklamaya göre istisna kapsamına;

- Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin içme ve kullanma suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesi, içme, kullanma ve atık su arıtma tesisi, doğalgaz, elektrik ve haberleşme tesislerine ilişkin altyapı işleri ile yolların yapımına ilişkin organize sanayi bölgeleri ile bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmeler ve küçük sanayi sitesi yapı kooperatiflerine yapılan teslim ve hizmetler ile

– Küçük sanayi sitelerindeki işyerlerinin inşasına ilişkin küçük sanayi sitesi yapı kooperatiflerine yapılan teslim ve hizmetler

girmektedir.

c) İstisnanın Uygulanması

Tebliğde istisnanın aşağıdaki şekilde uygulanması öngörülmüştür:

- Hazırlanan proje kapsamında istisna uygulanarak alınacak mal ve hizmetlere ilişkin bir liste hazırlanır.

- Proje ve bu proje kapsamındaki mal ve hizmetlere ilişkin liste elektronik ortamda sisteme girilir.

- Liste elektronik ortamda sisteme girdikten sonra KDV yönünden bağlı olunan vergi dairesine istisna belgesi almak için başvuruda bulunulur.

- Vergi dairesi istisna belgesini düzenleyerek mükellefe verir.

- Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin bir örneği mal ve hizmetin alımı sırasında satıcılara verilir ve istisna kapsamında işlem yapılması talep edilir.

- Bu belge satıcılar tarafından istendiğinde ibraz edilmek üzere saklanır.

- İstisna belgesinin ekinde, istisnalı olarak alınacak mal ve hizmet miktarı ve tutarı yer alır.

- İstisna belgesi kapsamında teslim veya hizmette bulunan satıcı, istisna belgesinin ilgili mal veya hizmete ilişkin bölümünü fatura tarihi, numarası, mal veya hizmet miktarı ve tutarını belirtmek suretiyle onaylar ve bir örneğini alır.

- Mal/hizmet teslimi gerçekleştikçe alıcı ve satıcı alım/satım bilgilerini projeye uygun olarak sisteme girerler.

- Satıcı mükellefin iade talebi istisna belgesi esas alınmak suretiyle, iade için gerekli diğer belgeler de aranarak sonuçlandırılır.

d) İade

İstisna tam istisnadır. İstisna kapsamında yapılan teslimler nedeniyle yüklenilen vergi, indirilememesi halinde iade edilecektir.

Tebliğe göre, istisnadan kaynaklanan iade taleplerinde aşağıdaki belgeler aranacaktır:

- Standart iade talep dilekçesi

- İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi

- İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi

- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu

- Satış faturaları listesi

- Vergi dairesinden alınan istisna belgesinin örneği ile kendisi tarafından ilgili mal ve hizmete ilişkin olarak proje kapsamında istisna uygulanarak alınacak mal ve hizmet listesinin örneği

Tebliğde yapılan düzenlemeye göre;

- İstisnadan kaynaklanan mahsuben iade talepleri istenen belgelerin ibraz edilmiş olması halinde tutarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir.

- İstisna işlemlerden kaynaklanan ve 5.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir. İade talebinin 5.000 TL’yi aşması halinde aşan kısmın iadesi, vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre yerine getirilir. Teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat, vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür

e) Diğer Konular

Tebliğde yukarıda özetlenen konular dışında;

- İstisnanın beyanına,

- İstisna belgesi olmaksızın istisna uygulanması durumunda, satıcının sorumluluğuna,

ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

5. Organize Sanayi Bölgeleri İle Küçük Sanayi Sitelerindeki Arsa ve İşyeri Teslimleri

KDV Kanunu’nun (17/4-k) maddesi ile organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin kurulması amacıyla oluşturulan iktisadi işletmelerin arsa ve işyeri teslimleri KDV’den istisna edilmiştir.

Bu istisna uygulamasına ilişkin olarak KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/F-4.23.) bölümünde açıklamalar yapılmıştır.

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 18 Seri No.lu Tebliğle, bu bölümün üçüncü paragrafının “Ayrıca bunlara yapılan mal ve hizmet satışlarında genel hükümler çerçevesinde vergi uygulanacağı tabiidir.” şeklindeki son cümlesi yürürlükten kaldırılmış, aynı bölümün sonuna:

“3065 sayılı Kanunun (17/4-k) maddesinde yer alan istisna kapsamındaki arsa teslimine, söz konusu arsa için organize sanayi bölgeleri tarafından yapılan ve parsel birim maliyeti içinde yer alan harcamalar da dahil edilir.”

şeklindeki paragraf eklenmiştir.

6. Fazla ve Yersiz Olarak Hesaplanan Verginin İadesi

7104 sayılı Kanun’la Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 8. maddesinde yapılan düzenlemeyle, fazla ve yersiz olarak hesaplanan verginin iadesinin, alıcı ve satıcının beyanlarını düzeltmeleri, fazla ve yersiz olarak hesaplanan verginin satıcı tarafından alıcıya ödenmesi şartıyla yapılacağı yasaya açık hüküm konularak yeniden belirlenmiştir.

Tebliğde bu düzenleme ilgili yerlere işlenmiştir.

6. Zayi Olan Sabit Kıymetlerde KDV Düzeltmesi

7104 sayılı Kanun’la yapılan düzenlemeyle;

- Faydalı ömrünü tamamladıktan sonra zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin yüklenilen KDV’nin tamamının,

- Faydalı ömrünü tamamlamadan zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen amortismana tabi iktisadi kıymetlere ilişkin yüklenilen KDV’nin ise kullanılan süreye isabet eden kısmının,

indirim konusu yapılabileceği hükme bağlanmıştır.

Böylece, zayi olan veya istisna kapsamında teslim edilen amortismana tabi sabit kıymetler nedeniyle yüklenilen verginin indiriminin düzeltilip düzeltilmeyeceğine ilişkin sorun giderilmeye çalışılmıştır.

Tebliğde bu düzenlemeye ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Tebliğde genel açıklamalara yer verildikten sonra;

- İktisadi kıymetin faydalı ömrünü tamamlamadan zayi olması veya istisna kapsamında teslim edilmesi durumunda, bu kıymetin alımında yüklenilen KDV’nin, faydalı ömrünün işletmede kullanılan süresine isabet eden kısmı için herhangi bir düzeltme işlemi yapılmayacağı,

- Kıymetin zayi olduğu veya istisna kapsamında teslim edildiği tarih itibarıyla faydalı ömrünün kalan kısmına (faydalı ömrünün işletmede kullanılmayan süresine) isabet eden yüklenilen KDV’nin ise indirim konusu yapılmasının mümkün olmadığı,

- Daha önce indirim konusu yapılan KDV’nin sabit kıymetin zayi olduğu veya istisna kapsamında teslim edildiği dönem beyannamesinde “Daha Önce İndirim Konusu Yapılan KDV’nin İlavesi” satırında beyan edilmek suretiyle indirim hesaplarından çıkarılması gerektiği,

- Sabit kıymetin işletmede kullanım süresinin tespitinde kıymetin işletmede kullanıldığı her 12 ay ile 12 aydan kısa olan sürelerin bir yıl olarak kabul edileceği,

açıklanmıştır. Tebliğde bu hesaplamaya ilişkin bir de örnek verilmiştir.

7. Transfer Fiyatlandırması Nedeniyle Örtülü Kazanç Dağıtımında İndirilen KDV’nin Düzeltilmemesi

7104 sayılı Kanun’la KDV Kanunu’nun 30. maddesinde yapılan değişiklikle, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlara ilişkin olarak, Türkiye’deki işlemler nedeniyle satıcıya ödenen ve satıcı tarafından da ilgili vergilendirme döneminde beyan edilerek ödenen KDV’nin alıcı tarafından indirim konusu yapılmasına olanak sağlanmıştır.

Tebliğde bu düzenleme ilgili bölüme işlenmiş, ayrıca transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlara ilişkin yüklenilen KDV tutarının, bu kapsamda mal teslimi veya hizmet ifasında bulunan mükellefin ilgili vergilendirme döneminde beyan ederek ödediği KDV tutarlarıyla sınırlı olmak üzere, indirim konusu yapılabileceği belirtilmiştir.

8. İndirimli Orana Tabi İşlemin Gerçekleşmesinden Sonra Yapılan Alımlar ve İskontolar

7104 sayılı Kanun’la KDV Kanunu’nun 29. maddesinin (2) numaralı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “teslim ve hizmetin gerçekleştiği vergilendirme döneminde” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır. Böylece indirimli orana tabi teslim veya hizmetin yapılmasından sonra bu teslim ve hizmetlere ilişkin olarak yüklenilen vergilerin, teslim veya hizmetin yapıldığı dönemde değil, yüklenilen dönemde iade konusu yapılmasına olanak sağlanmıştır.

Tebliğde bu düzenlemeye paralel değişiklikler ve ek açıklamalar yapılmıştır.

Tebliğde;

- İndirimli orana tabi işlemin gerçekleşmesinden sonra, işlem ile ilgili olarak garanti, reklam, royalty, know-how, isim hakkı, ciro primi gibi harcamalar üzerinden KDV ödenebildiği, ayrıca indirimli orana tabi işlemin gerçekleşmesinden sonra, satıcı tarafından yapılan iskontolar nedeniyle, alıcılar tarafından iskontoya dair düzenlenen faturada KDV hesaplanması gerektiği,

- İndirimli orana tabi işlemin gerçekleşmesinden sonra, işlemle ilgili olarak yapılan garanti, reklam, royalty, know-how, isim hakkı, ciro primi gibi harcamalar ve iskontolar nedeniyle satıcılar tarafından yüklenilen KDV’nin, indirim hesaplarına dahil edildiği vergilendirme dönemine ilişkin iade hesabında dikkate alınmasının uygun görüldüğü,

belirtilmiştir.

9. Diğer Düzenlemeler

Yukarıda özetlenen düzenleme ve açıklamalar yanında Tebliğde;

- Müzayede mahallinde yapılan satışlarda mükellef tanımına ilişkin 7104 sayılı Kanun’la yapılan düzenleme ilgili bölüme işlenmiş,

- KDV iadelerinde özel esas uygulanmasının kaldırılması amacıyla işlemlerin gerçekliğinin ispatına ilişkin açıklamaya yer verilmiştir.

Tebliğ ekinde, istisna uygulamalarında kullanılacak istisna belgesi örnekleri de yayımlanmıştır.


İlgili Kanun metnine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşabilirsiniz.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 18)


Bu bülten hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki kişilerle temasa geçebilirsiniz.

Recep Bıyık

Mevzuat Eğitim ve Araştırma Başkanı

Email:recep.biyik@pwc.com

Bülteni İndirBülteni indir


Okunma sayısı: 337  
 

Güncel

TC. Resmi Gazete

19 Haziran 2018
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler