Vergi Portalı

 
 
08.02.2018 - 2018/7
Yeni Torba Tasarının Sosyal Güvenlik Düzenlemeleri

Bakanlar Kurulunca 02.02.2018 tarihinde TBMM Başkanlığı’na Sunulmuş olan “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı” nda;

- İstihdamın teşvik edilmesi amacı ile 4447 sayılı Kanun’a Geçici 19. Madde, Geçici 20. Madde ve Geçici 21. Maddenin eklenmesi planlanmaktadır. Geçici 19. Madde ile 2020 yılı sonuna kadar geçerli olmak üzere sosyal güvenlik prim desteği ve Geçici 20. Madde ile 2018 yılı sonuna kadar geçerli olmak üzere sosyal güvenlik prim ve ücret desteği sağlanması planlanmaktadır. Ayrıca, Geçici 21. Madde ile bu maddelere ilave olarak Gelir Vergisi ve Damga Vergisi desteği sağlanacaktır.

- Gençlerin istihdamını kolaylaştırmak için 18-25 yaş aralığında olup işe başlayan sigortalıların işe giriş bildirgeleri en geç çalışmaya başladıkları gün Sosyal Güvenlik Kurumuna verilebilecektir.

- Yetim aylığı almaya hak kazanmış kişilerin 4-a kapsamında sigortalı olmaları halinde yetim aylıkları kesilmeyecektir.

- Sigortalıların otuz günden az çalıştığını bildiren işverenlerin, beyanları Sosyal Güvenlik Kurumunca kabul edilerek, gerekli görülmedikçe kanıtlayıcı belge istenmeyecektir. İbrazı istenen kanıtlayıcı belgelerin ise bir ay içinde eksiksiz olarak ibraz edilmemesi durumunda, otuz günden az bildirilen sürelere ait aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi Sosyal Güvenlik Kurumunca re ’sen düzenlenecektir.

- Konut kapıcılarının sigortalılığı Ek-9. Madde Kapsamında sağlanması planlanmaktadır.

- 5510 sayılı Kanun’a eklenen, Ek 16. Madde ile vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları, okul aile birlikleri ile Sosyal Güvenlik Kurumunun yurt içinde hizmet satın aldığı vakıf üniversiteleri ve özel sektör işyerleri sosyal güvenlik prim teşviklerinden faydalanabilecektir.

- Sigorta prim teşviklerinden, geriye yönelik en fazla altı aya ilişkin olmak üzere yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilecek veya prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşviki, destek ve indirimi ile değiştirilebilecektir.

- 10/06/2003 ila 13/05/2014 tarihleri arasında İş Kazasında hayatını kaybeden madencilerin yakınlarına istihdam desteği getirilmesi planlanmaktadır.

- 2018 yılında Asgari Ücret Desteği uygulamasına devam edilecektir.


Bakanlar Kurulunca 02.02.2018 tarihinde TBMM Başkanlığı’na sunulmuş olan Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ile prim teşvik ve destekleri ile sosyal güvenlik mevzuatından pek çok değişiklik öngörülmektedir.

Tasarının yasalaşması sürecinde bazı değişiklikler olabilecek ise de, yapılması planlanan düzenlemeleri özet olarak aşağıda bulabilirsiniz.

1.4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa Eklenmesi Planlanan Geçici 19. Madde Prim Desteği

Kanun Tasarısı’nın 44. Maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa Geçici 19. Madde eklenmektedir. Söz konusu madde ile 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için sosyal güvenlik prim desteği düzenlemesi yapılmaktadır.

Yapılan düzenlemede kadın, engelli ve genç erkek çalışanlara pozitif ayrımcılık yapılarak ilave altı ay destek süresi vermektedir.

Prim Desteği düzenlemesine ilişkin açıklamalar aşağıda belirtilmiştir.

a) Destekten yararlanma şartları:

1. Sigortalılar yönünden

1-İşe alınacak sigortalının İş-Kur’a kayıtlı işsiz olması

2-Sigortalının işe giriş tarihi itibariyle işe alındığı tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde on günden fazla bildirilmemesi

2. İşverenler yönünden

1-İşyerinin özel sektör işverenlerine ait bir işyeri olması,

2-Sigortalının 1/1/2018-31/12/2020 tarihleri arasında işe alınması,

3-İşe alınan sigortalıların işe alındıkları yıldan bir önceki takvim yılında işe alındıkları işyerinden bildirilen aylık prim ve hizmet belgelerindeki veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları,

4-Aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde verilmesi,

5-Tahakkuk eden cari ay primlerinin yasal süresinde ödemesi,

6-SGK’ya muaccel hale gelmiş prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması,

7-Kayıt dışı sigortalı veya sahte sigortalı çalıştırıldığına dair herhangi bir tespitin olmaması,

b) Destek Süresi:

Destek, 2020 yılı Aralık ayı/dönemi aşılmamak üzere destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanacaktır. Ancak, bu süre işe giriş tarihi itibariyle 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile Sosyal Güvenlik Kurumuna engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 ay olarak uygulanacaktır.

c) Destek Tutarı:

-İşyerinin imalat veya bilişim sektöründe faaliyet göstermesi halinde; ilgili döneme ait günlük brüt asgari ücretin sigortalının günlük prim ödeme gün sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere sigortalının prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında,

-İşyerinin diğer sektörlerde faaliyet göstermesi halinde ise,prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında Destekten yararlanılacaktır.

d) Destek kapsamına girmeyen işyeri ve sigortalılar

-Kamu idarelerine ait işyerleri, genel bütçeye dâhil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin % 50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklar,

-Devlet İhale Kanunu, Kamu İhale Kanunu ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri,

-4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri,

-Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar

-Yurt dışında çalışan sigortalılar

Destek kapsamı dışındadır.

e) Diğer hususlar

-SGK’ya olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler bu taksitlendirme ve yapılandırma devam ettiği sürece anılan Destekten yararlanabilecektir

-1/1/2018 tarihinden sonra ilk defa sigortalı bildiriminde bulunan işyerleri, ilk defa sigortalı bildiriminde bulundukları ayı takip eden üçüncü aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim beyannamesinden itibaren Destek kapsamında belirtilmiş olan süre kadar Destekten faydalanabilecektir.

-Destekten faydalanmakta iken, işten ayrılan sigortalılar, tekrardan Destekten faydalanabilecek şekilde başka bir işyerinde işe girmeleri durumunda, hak kazandıkları Destek süresinden arta kalan süre kadar Destekten tekrar faydalanabilecektir.

-Uygulamanın usul ve esasları ile ilgili olarak önümüzdeki günlerde SGK tarafından Genelge çıkarılacak olup, yayınlandığında ayrıca duyurulacaktır.

-Bilişim sektöründe Destekten yararlanacak işyerlerini, NACE REV.2 Ekonomik Faaliyet Sınıflamasında belirtilen iş kolları arasından belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

2.4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa Eklenmesi Planlanan Geçici 20. Madde Prim Desteği

Kanun Tasarısı’nın 44. Maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa Geçici 20. Madde eklenmektedir. Söz konusu madde ile, işletmelere 1/1/2018 ila 31/12/2018 tarihleri arasında işe alınan sigortalılar için sosyal güvenlik prim ve ücret desteği sağlanması planlanmaktadır.

Söz konusu destek, imalat sektöründe faaliyet gösteren küçük ölçekli işletmeleri kapsamaktadır.

a) Destekten yararlanma şartları:

1. Sigortalılar yönünden

1-İşe alınacak sigortalının İş-Kur’a kayıtlı işsiz olması,

2-Sigortalının işe giriş tarihi itibariyle 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük olması,

3-Sigortalının işe giriş tarihi itibariyle işe alındığı tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde on günden fazla bildirilmemesi ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 4-b kapsamında sigortalı olmamaları

-İmalat sanayi sektöründe ustalık belgesi sahibi olması

2. İşverenler yönünden

1-İşyerinin imalat sektöründe faaliyet gösteren özel sektör işyeri olması,

2-2017 yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasının 1 ila 3 arasında olması,

3-Aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde verilmesi,

4-Tahakkuk eden cari ay primlerinin yasal süresinde ödemesi,

5-SGK’ya muaccel hale gelmiş prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması,

b) Destek Süresi:

Destek, 2018 yılının Ocak- Aralık ayı/döneminde uygulanacaktır.

c) Destek Tutarı:

-Destek kapsamına giren sigortalılar için, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı tutarında,

-Ayrıca, 2018 yılı Aralık ayı/dönemine kadar geçerli olmak üzere, sigortalının destek sağlanan aya ilişkin prim ödeme gün sayısının 53,44 TL ile çarpılması sonucu bulunacak ücret tutarınca işverene destek sağlanacaktır.

-Prim ve ücret desteğinden her 2 ayda bir yararlanılacaktır.

d) Destek kapsamına girmeyen işyeri ve sigortalılar

-Kamu idarelerine ait işyerleri, genel bütçeye dâhil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin % 50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklar,

-Devlet İhale Kanunu, Kamu İhale Kanunu ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri,

-4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri,

-Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar

-Yurt dışında çalışan sigortalılar

Destek kapsamı dışındadır.

e) Diğer hususlar

-SGK’ya olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendiren veya ilgili diğer kanunlar uyarınca yapılandıran işverenler bu taksitlendirme ve yapılandırma devam ettiği sürece anılan Destekten yararlanabilecektir.

-1/1/2018 tarihinden sonra ilk defa sigortalı bildiriminde bulunan işyerleri söz konusu Destekten faydalanamayacaktır.

-Destekten en fazla 2 sigortalı için faydalanılacaktır.

-Destekten faydalanmakta iken, işten ayrılan sigortalılar, tekrardan destekten faydalanabilecek şekilde başka bir işyerinde işe girmeleri durumunda, 2018 yılı Aralık ayı/dönemini geçememek üzere Destekten faydalanabilecektir.

-Uygulamanın usul ve esasları ile ilgili olarak önümüzdeki günlerde SGK tarafından Genelge çıkarılacak olup, yayınlandığında ayrıca duyurulacaktır.

3.4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa Eklenmesi Planlanan Geçici 21. Madde Gelir Vergisi ve Damga Vergisi Desteği

Kanun Tasarısı’nın 44. Maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa Geçici 19. Madde ve Geçici 20. Madde eklenmekte olup, söz konusu maddeler ile özel sektör işverenlerine sigorta primi desteği ve ücret desteği verilmesi planlanmaktadır. Bu maddelere ilave olarak, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanuna Geçici 21. Madde eklenmekte olup, söz konusu madde ile işverenlere “gelir vergisi ve damga vergisi” desteği sağlanacaktır.

a) Destek Süresi:

Destek, Geçici 19. Madde Kapsamında, 2020 yılı Aralık ayı/dönemi aşılmamak üzere destek kapsamına giren sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanacaktır. Ancak, bu süre işe giriş tarihi itibariyle 18 yaşından büyük kadın, 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek sigortalılar ile İş-Kur’a engelli olarak kayıtlı sigortalılar için 18 ay olarak uygulanacaktır.

Geçici 20. Madde Kapsamında ise, 2018 yılı Aralık ayı/dönemine kadar geçerlidir.

b) Destek Tutarı:

Geçici 19. ve Geçici 20. Maddeler kapsamında işe alınmış olan sigortalıların, ilgili yılda uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilecektir.

c) Destek kapsamına girmeyen işyeri ve sigortalılar

-Kamu idarelerine ait işyerleri, genel bütçeye dâhil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin % 50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklar,

-Devlet İhale Kanunu, Kamu İhale Kanunu ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri,

-4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri,

-Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar

-Yurt dışında çalışan sigortalılar

Destek kapsamı dışındadır.

d) Diğer hususlar

-Destekten faydalanmakta iken, işten ayrılan sigortalılar, tekrardan Destekten faydalanabilecek şekilde başka bir işyerinde işe girmeleri durumunda, hak kazandıkları Destek süresinden arta kalan süre kadar Destekten tekrar faydalanabilecektir.

-Bu madde kapsamında gelir vergisi stopajı desteğinden yararlananlar diğer kanunlarda yer alan benzer nitelikli Gelir Vergisi Stopajı desteğinden yararlanamayacaktır.

- Geçici 19. Maddesi kapsamında, 1/1/2018 tarihinden sonra ilk defa sigortalı bildiriminde bulunan işyerleri, ilk defa sigortalı bildiriminde bulundukları ayı takip eden üçüncü aya ilişkin aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim beyannamesinden itibaren Destek kapsamında belirtilmiş olan süre kadar Destekten faydalanabilecektir.

4.Gençlerin İşe Giriş Bildirgesi

Kanun Tasarısı ile, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun Sigortalı Bildirimi ve Tescili başlıklı 8. Maddesinde değişiklik yapılması planlanmaktadır.

Söz konusu değişiklik ile18 yaşını doldurmuş 25 yaşını doldurmamış sigortalıların işe giriş bildirgeleri en geç çalışmaya başlatıldıkları gün Sosyal Güvenlik Kurumuna verilebilecektir.

5.Yetim Aylığı Alanların Çalışmaları Halinde Yetim Aylıkları Kesilmeyecek

Kanun Tasarısı ile , 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun Ölüm Aylığının Hak Sahiplerine Paylaştırılması başlıklı 34. Maddesinde değişiklik yapılması ve söz konusu Kanuna Geçici 74. Madde’nin eklenmesi planlanmaktadır.

Söz konusu değişiklik ileyetim aylığı almaya hak kazanmış olan çocuklardan 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenimim yapması halinde 25 yaşını doldurmayanların 4-a kapsamında sigortalı olacak şekilde çalışmaları durumunda, hak kazanmış oldukları yetim aylıkları kesilemeyecektir.

Ayrıca, Kanun Tasarısı ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen Geçici 74. Madde ile daha önce hak sahibi olup çalışmaları neticesinde aylıkları kesilen çocukların aylıkları, maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren tekrardan bağlanacaktır.

6.Eksik Günleri Kanıtlayıcı Belgelere İlişkin Düzenleme

Kanun Tasarısı ile, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun Prim Belgeleri ve İşyeri Kayıtları başlıklı 86. Maddesinde değişiklik yapılması planlanmaktadır.

Söz konusu değişiklik uyarınca, sigortalıların otuz günden az çalıştığını bildiren işverenlerin, beyanları Sosyal Güvenlik Kurumunca kabul edilerek, gerekli görülmedikçe kanıtlayıcı belge istenmeyecektir.

Ancak, bilgi ve belgelerin Sosyal Güvenlik Kurumunca istenilmesine rağmen bir ay içinde ibraz edilmemesi veya ibraz edilen bilgi ve belgelerin Sosyal Güvenlik Kurumunca geçerli sayılmaması veya ibraz edilen belgelerin eksik olması halinde otuz günden az bildirilen sürelere ait aylık prim ve hizmet belgesi veya muhtasar ve prim hizmet beyannamesi Sosyal Güvenlik Kurumunca re ’sen düzenlenecektir.

7.Konut Kapıcılarının Sigortalılığı

Kanun Tasarısı ile, konut kapıcılarının sigortalılığının bürokratik işlemlerin azaltılması amacıyla bundan sonra Ek-9. Madde (ev hizmetlileri) kapsamında sağlanması öngörülmektedir.

8.Teşviklerin Kapsamı ve Teşviklerden Geriye Dönük Yararlanma

Kanun Tasarısı Kapsamında 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na Ek 16. ve Ek 17. Maddelerin eklenmesi planlanmaktadır.

Ek 16. Madde ile, vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları, okul aile birlikleri ile Sosyal Güvenlik Kurumunun yurt içinde hizmet satın aldığı vakıf üniversiteleri ve özel sektör işyerleri, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile diğer Kanunlarda yer alan prim teşviki, destek ve indirimlerden yararlanabilecektir. Ayrıca, bu işyerlerinin bu madde kapsama girmeden önce yararlanmış olduğu teşvikler usulüne uygun olarak yararlanılmış sayılacak, ancak daha önce yararlanmamış olan işyerleri için geriye dönük yararlandırma olmayacaktır.

-Ek 17. Madde ile, çeşitli Kanunlarda sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmadığı ay/dönemlerde gerekli tüm koşulların sağlanmış olması ve yararlanılmayan ayı/dönemi takip eden altı ay içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat edilmesi şartıyla başvuru tarihinden geriye yönelik en fazla altı aya ilişkin olmak üzere yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilecek veya prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşviki, destek ve indirimi ile değiştirilebilecektir.

9.10/06/2003 ila 13/05/2014 Tarihleri Arasında İş Kazasında Hayatını Kaybeden Madencilerin Yakınlarına İstihdam Desteği

Kanun Tasarısı kapsamında, 10/06/2003 ila 13/05/2014 tarihleri arasında kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalının eş ve çocuklarından birisi, eşi ve çocuğu yoksa kardeşlerinden birisi olmak üzere toplam bir kişinin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmesi öngörülmektedir.

10.2018 yılı Asgari Ücret Desteği Uygulaması

Kanun Tasarısı ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na Geçici 75. Madde’nin eklenmesi planlanmaktadır.

Söz konusu madde ile istihdamın desteklenmesi amacıyla, 2018 yılında da Asgari Ücret Desteği uygulaması devam ettirilecektir.

a) Destek tutarı

5510 sayılı Kanunun 4/a bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;

-2017 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ye hizmet belgelerinde veya muhtasar ye prim hizmet beyannamelerinde prime esas gtinitik kazancı Bakanlar Kurulunca belirlenen tutar ye altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2018 yılında aynı aya ilişkin verilen aylık prim ye hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

-2018 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

2018 yılı Ocak ila Eylül ayları/dönemleri için Bakanlar Kurulunca tespit edilen günlük tutar ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek ve bu tutar İşsizlik SigortasıFonundan karşılanacaktır. Ancak, Bakanlar Kurulunca belirlenecek prime esas günlük kazancı 18/10/2012 tarihli ye 6356 sayılı Sendikalar ye Toplu İş Sözleşmesi Kanunu hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için ayrıca tespit edilebilecektir.

b) Diğer Teşviklerle Birlikte Uygulanması

Asgari ücret desteği işverenin faydalanmakta olduğu tüm teşviklerden sonra tahakkuk eden bir prim ödemesi olması halinde, bu tutar üzerinden mahsup yapılarak uygulanacaktır.


Söz konusu Kanun Tasarısı metnine aşağıdaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı metnine ulaşmak için tıklayınız.


Bu duyuru hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki kişilerle temasa geçebilirsiniz.


Bilgütay Yaşar

Ortak, YMM

bilgitay.yasar@tr.pwc.com

Celal Özcan

Sosyal Güvenlik Hizmetleri Direktörü

celal.ozcan@tr.pwc.com


Okunma sayısı: 1166  
 

Güncel

TC. Resmi Gazete

25 Mayıs 2018
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler