Vergi Portalı

 
 
05.02.2018 - 2018/6
Kayıtdışı İstihdamla Mücadele ile ilgili SGK’nın 2015/25 sayılı Genelgesinde Değişiklik Hk.

SGK’nın kayıtdışı istihdamla mücadele kapsamında çeşitli kurum ve kuruluşlardan temin ettiği bilgi ve belgelere göre yaptığı sigortalılık kontrolünde çalışanların işe başlama tarihinin tespiti ve gönderilen tebligatları teslim alanlarla ilgili yürütülen işlemler konusunda bazı değişiklikler yapılmıştır.


SGK’nın 11/11/2015 tarihli ve 2015/25 sayılı Genelgesi ile kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında çeşitli kurum ve kuruluşlardan ne tür bilgi ve belge temin edileceği, bu bilgi ve belgelere göre nasıl bir işlem yapılacağı açıklanmıştı.

Bu defa, 25/01/2018 tarihli ve 2018/4 sayılı Genelge ile, 2015/25 sayılı Genelge’nin bazı bölümlerinde değişikliğe gidilmiştir.

Yapılan değişiklikler aşağıda özet olarak belirtilmiştir.

2.2.1- İşe başlama tarihlerinin tespiti” başlıklı bölümünde yapılan değişiklikler

-Kimlik bildirme formu 2’de, formun işverence onaylandığı tarih esas sigortalı “işe başlama tarihi” olarak kabul edilmeye devam edilecektir. Ancak, kimlik bildirme formu-2’nin işverence onaylandığı tarihi takip eden gün ile yasal süresinde olmak şartıyla SGK’ya verilmiş işe giriş bildirgesinde belirtilen işe başlama tarihi arasında 10 gün veya daha az bir sürenin bulunması halinde işe giriş bildirgesinde yer alan işe başlama tarihi esas alınarak işlemler yürütülecektir.

Aynı şekilde, yasal süresinde olmak şartıyla SGK’ya verilmiş işten ayrılış bildirgesinde belirtilen işten ayrılış tarihi ile kimlik bildirme formu 2’nin işverence onaylandığı tarihten önceki gün arasında 10 gün veya daha az bir sürenin bulunması halinde işten ayrılış bildirgesinde yer alan işten ayrılış tarihi esas alınarak işlemler yürütülecektir.

-Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan trafik denetimleri sonucu düzenlenen trafik idari para cezası karar tutanakları ile ilgili olarak, tutanak tarihi, “işe başlama tarihi” olarak kabul edilerek gerekli işlemler yapılmaya devam edilecektir.Ancak, bu sigortalı tesciline ilişkin yapılan itirazlarda; ticari araç sürücüsü ile araç sahibi arasında hizmet akdi ilişkisinin bulunup bulunmadığı hususu ünite idari para cezası itiraz komisyonunca incelenerek karara bağlanacaktır. Ünite itiraz komisyonu tarafından karar verilememesi halinde ise konu denetime sevk edilebilecektir.

-Sigortalı çalışması bir kamu kurum veya kuruluşundan alınacak onay, çalışma izni, çalışma oluru veya çalışma ruhsatı vb. belgelere bağlı olanlar için, sigortalının çalışması çalışma izni onay veya oluruna bağlı olduğundan, onay veya olur tarihinden itibaren bir ay içerisinde sigortalı işe giriş bildirgesi verilmesi halinde ayrıca bir inceleme ve araştırmaya gidilmeksizin işveren tarafından verilen işe giriş bildirgesinde yer alan işe başlama tarihi esas alınacaktır.

-Yabancı uyruklu sporcular adına verilecek işe giriş bildirgelerinin ikametgâh izin belgesinin sporcuya tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içerisinde verilmesi halinde ayrıca bir inceleme ve araştırmaya gidilmeksizin işveren tarafından verilen işe giriş bildirgesinde yer alan işe başlama tarihi esas alınacak, işe giriş bildirgesinin verilmemesi halinde ise ikametgâh izin belgesinin kişiye tebliğ edildiği tarih, sporcunun sigortalı işe başlama tarihi olarak kabul edilip gerekli işlemler yapılacaktır.

-Türk uyruklu sporcuların ise, kulüpleri ile yaptıkları sözleşmelerin onaylanmasından itibaren bir ay içerisinde işe giriş bildirgelerinin verilmiş olması halinde ayrıca bir inceleme ve araştırmaya gidilmeksizin işveren tarafından verilen işe giriş bildirgesinde yer alan işe başlama tarihi esas alınacaktır.

Ancak, sporcu sözleşmesinin ilgili federasyonca onayından itibaren bir ay içerisinde işe giriş bildirgesi verilmemesi halinde bu defa sözleşmenin federasyonca onaylandığı tarih sigortalı işe başlama tarihi olarak kabul edilip gerekli işlemler yapılacaktır.

Ayrıca yerli ve yabancı uyruklu sporcularla ilgili olarak SGK’nın denetim ve kontrolle görevli memurları ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının denetim elemanları tarafından yapılan soruşturma, inceleme ve araştırmalar neticesinde sporcuların işe başlama tarihlerinin daha önceki bir tarih olarak tespit edilmesi durumunda denetim ve kontrolle görevli memurların tespit ettiği tarihler işe başlama tarihi olarak kabul edilecektir.

2.3.1.1. (4/a) sigortalıları yönünden yapılacak işlemler” başlıklı bölümüne yedinci paragrafından sonra gelmek üzere eklenen paragraf:

PTT memurlarınca yapılan tebligatların, resmi kuruluşlarca düzenlenen belge (tutanak) niteliğinde olması nedeniyle iş yerlerine yapılan tebligatların, PTT memurları tarafından 7201 sayılı Kanuna uygun olarak yapıldığının ve işyerine tebliğ edilen mazbataların üzerine “işyeri çalışanı”, “işyeri daimi çalışanı”“görevli sekreter” gibi ibarelerin yazıldığının tespiti halinde bu bilgi ve belgeler uyarınca tebligatın teslim alındığı tarih için re ‘sen sigortalılık sağlanacaktır.

Bununla birlikte işveren tarafından tebligatı teslim alan kişinin kendi çalışanı olmadığı şeklinde yapılabilecek itirazlar, sunulacak belgelerin ve tebligat alındısında ismi bulunan kişi ile işverenin beyanlarının incelenmesi suretiyle ünite itiraz komisyonlarınca değerlendirilecektir.

Yukarıda belirtilen değişiklik hükümleri, yapılan tespitler neticesinde, SGK tarafından tespit edilen günlere ait belgelerin düzenlenmesi için işverenlere gönderilen yazının tebliğ edilmemiş olması, tebliğ edilmiş olmakla birlikte henüz işverence belgelerin SGK’ya verilmemesi veya işverence işleme itirazda bulunulması yahut tahakkuk etmiş ancak tahsilatı yapılmamış idari para cezaları ve prim tutarlarına ilişkin tespitler yönünden bu Genelge hükümleri ve diğer mevzuat hükümleri ile birlikte uygulanacaktır.

2018-4 nolu Genelge ile yapılan değişiklikler 25.01.2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş olup, 2015/25 sayılı Genelgede değişiklik yapılmasına ilişkin 2017/19 sayılı Genelge de yürürlükten kaldırılmıştır.


Söz konusu Genelge metnine aşağıdaki bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

SGK’nın 2018/4 Sayılı Genelge’sine ulaşmak için tıklayınız


Bu duyuru hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki kişilerle temasa geçebilirsiniz.


Bilgütay Yaşar

Ortak, YMM

bilgitay.yasar@tr.pwc.com

Celal Özcan

Sosyal Güvenlik Hizmetleri Direktörü

celal.ozcan@tr.pwc.com


Okunma sayısı: 1213  
 

Güncel

TC. Resmi Gazete

25 Mayıs 2018
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler