Vergi Portalı

 
 
05.02.2018 - 2018/16
Yeni Torba Tasarının Vergi Düzenlemeleri

Özet:

Çok sayıda vergi düzenlemesi de öngören “Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı” TBMM’de.


Birçok vergi kanununda değişiklik öngören Kanun Tasarısı Bakanlar Kurulunca kabul edilerek TBMM’ye gönderilmiştir. Tasarının başlığı “Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı”dır.

Tasarı yürütme ve yürürlük maddeleri hariç 81 maddeden oluşmakta olup bu maddelerden 36’sı vergi düzenlemelerine ilişkindir.

Kanun Tasarısında yer alan düzenlemeler aşağıda satır başlıklarıyla özetlenmiştir. Ayrıntılı açıklamalara daha sonra yayınlanacak bültenlerde yer verilecektir.

1. Yurt dışından getirilerek sermaye olarak konulan paraların kur farkları

Tasarıyla, yurt dışından getirilerek yeni kurulacak bir şirkete sermaye olarak konacak yabancı paraların değerlemesi ve oluşan kur farklarının vergilemesi konusunda yeni düzenlemeler önerilmektedir.

Düzenlemeden teşvik belgeli yatırım yapacak tam mükellef sermaye şirketleri yararlanabilecektir. Bu şirketlerin işe başladıkları hesap dönemini izleyen hesap dönemi sonuna kadar yurt dışından getirerek sermaye olarak koydukları yabancı paraların, söz konusu dönem içinde yatırıma sarf olunan kısmı nedeniyle oluşan kur farkları pasifte özel bir fon hesabına alınacak ve bu yolla vergilenmeyecektir.

İşe başlanılan hesap dönemini izleyen dönem sonuna kadar yatırıma harcanmayan kısım, işe başlanılan hesap dönemini izleyen hesap döneminin sonu itibariyle Vergi Usul Kanunu’nun 280. maddesinde yer alan değerleme ölçüsüyle değerlenecektir.

Fon hesabı, sermayeye ilave dışında kullanılamayacak, başka bir hesaba çekilmesi veya ortaklara dağıtılması durumunda, işlemin yapıldığı dönemin kazancıyla ilişkilendirilmeksizin vergilenecektir.

Düzenleme, maddenin yayımı tarihinden sonra tescil edilen sermaye şirketlerine uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

2. Makine ve teçhizat alımlarında KDV istisnası

Katma Değer Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 39. maddeyle;

- Sanayi sicil belgesine sahip mükelleflere münhasıran imalat sanayiinde,

- 4691 sayılı Kanun kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ve ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, 5746 sayılı Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, 6550 sayılı Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde,

kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri 31.12.2019 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesna tutulmaktadır.

İstisna tam istisnadır. İstisna kapsamında yapılan teslimler nedeniyle yüklenilen vergi, indirilememesi halinde iade edilecektir.

3. Makine ve teçhizatta hızlandırılmış amortisman

Vergi Usul Kanunu’na eklenen geçici 30. maddeyle;

- Sanayi sicil belgesine sahip mükellefler tarafından münhasıran imalat sanayiinde,

- Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu, Araştırma, geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi hakkında Kanun ve Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair kanun kapsamında, münhasıran Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde,

kullanılmak üzere 31.12.2019 tarihine kadar alınan yeni makine ve teçhizat ile

- Teşvik belgesi sahibi mükellefler tarafından aynı süre içinde belge kapsamında iktisap edilen makine ve teçhizatın,

Maliye Bakanlığınca belirlenen sürenin yarısı kadar bir sürede amortismana tabi tutulabilmesi sağlanmaktadır.

Düzenleme ile getirilen olanaktan yararlanmak seçimliktir. İsteyen mükelleflerin normal süresinde söz konusu varlıkları itfa etmeleri mümkündür.

4. Akkuyu Nükleer Santrali için stratejik teşvik

Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi ve Japonya Hükümeti ile aktedilen İşbirliği Zaptı kapsamında yapılacak nükleer enerji santrali yatırımlarının Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda stratejik yatırımlar için öngörülen teşvik ve desteklerden yararlandırılmasına yönelik düzenleme yapılmaktadır.

5. Kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilerek sağlanan menfaatlere gelir vergisi istisnası

Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. maddesine eklenen bir bent hükmüyle, kadın hizmet erbabına işverenlerce kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere, belirli sınırlamalar çerçevesinde gelir vergisi istisnası getirilmektedir.

Kreş ve gündüz bakımevi hizmetinin doğrudan işveren tarafından verilmesi durumunda, herhangi bir sınırlama yoktur. Hizmetin başkaları tarafından verilmesi durumunda ise istisnadan yararlanabilmek için;

- Ödemenin işveren tarafından doğrudan hizmeti sağlayan yapılması,

- Her bir çocuk için aylık, asgari ücretin aylık brüt tutarının % 15’ini geçmemesi,

gerekmektedir. Ödemenin çalışana yapılması durumunda tamamı, hizmeti verene yapılması durumunda ise sınırı geçen tutar gelir vergisi stopajına tabi olacaktır.

6. İmha edilen malların değerlemesinde yeni yöntem

Vergi Usul Kanunu’na imha edilen malarda değerlemeye ilişkin yeni madde eklenmektedir.sermaye şirketle

Önerilen düzenlemeye göre, bozulma, çürüme veya miadı dolma gibi nedenlerle imhası gereken mallar, Maliye Bakanlığıyla yapılan anlaşma çerçevesinde belirlenen yöntem ve imha oranı çerçevesinde değerlenecektir.

Bu usulden yararlanmak isteyen mükelleflerin Bakanlığa başvurması gerekecektir. Başvuru Bakanlıkça değerlendirilecek, değerlendirme sonucunda karşılıklı anlaşmak suretiyle belirlenecek imha oranını geçmemek üzere, imha edilen malların emsal bedeli sıfır olarak kabul edilecektir.

7. İş sözleşmesinin sona ermesine bağlı olarak yapılan ödemelerin vergilendirilmesi

Gelir Vergisi Kanunu’nun 25. maddesinin (7) numaralı bendine eklenen alt bent ve 61. maddesinin üçüncü fıkrasına eklenen bentle, hizmet erbabına iş sözleşmesinin sona ermesine bağlı olarak karşılıklı sonlandırma veya ikale sözleşmesi kapsamında yapılan iş kaybı, iş sonu, karşılıklı sonlandırma tazminatı gibi ödemelerin ücret geliri kapsamına alınması ile bu ödemelerin kıdem tazminatı tutarına kadar olan kısmının vergiye tabi tutulmaması önerilmektedir.

Maddede sayılan ödemelerden en yaygın karşılaşılanı ikale sözleşmesi gereği ödenen ve bugüne kadar kıdem tazminatı niteliğinde olduğu kabul edilen ve vergiden istisna tutulan ödemelerdir. Bu ödemelerin vergileme durumu düzenlemeyle netleştirilmek istenmektedir. Maddenin gerekçesinde konuya açıklık getirilmek istendiği belirtilerek, geçmişte yapılan istisna uygulamasının özünde değiştirilmediği belirtilmiştir.

8. Okul kantinlerinin kiralamasında KDV istisnası

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda kantin olarak belirlenen alanların okul aile birlikleri tarafından kiraya verilmesi işlemleri katma değer vergisinden istisna edilmektedir.

9. OSB’lerin altyapı yatırımlarında KDV istisnası

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13. maddesinde yapılan düzenlemeyle,

- Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinin su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme tesisleriyle, yol yapımına,

- Küçük sanayi sitelerindeki işyerlerinin inşasına ilişkin, bunlara veya bunlar tarafından oluşturulan işletmelere yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları,

katma değer vergisinden istisna edilmektedir.

10. ÖTV düzenlemeleri

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yapılması öngörülen düzenlemelerle;

- ÖTV Kanunu’na ekli listeler, Türk Gümrük Tarife Cetvelinde gerçekleşen değişikliklerle uyumlu hale getirilmekte,

- ÖTV Kanunu’nun Bakanlar Kuruluna verdiği yetki limitleri güncellenmekte,

- İhraç edilmek üzere ihracatçılara teslim edilen ÖTV’ye tabi malların mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle üç ay içinde ihraç edilememesi durumunda, katma değer vergisi uygulamasına benzer şekilde, üç aya kadar ek süre verilebilmesine olanak sağlanmakta,

- Yurtiçinde taşıtların imalat sürecinde kullanılan hoparlör, radyo, navigasyon cihazı, monitör gibi mallar için ödenen ÖTV’nin imalatçılara iade edilmesi sağlanmakta,

- Mevcut Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda karşılığı olmayan, biodizel mahiyetindeki bazı mallar ile akaryakıt yerine kullanılabilmesi mümkün olan bazı yağlama müstahzarları ÖTV kapsamına alınmaktadır.

11. Hurda indirimi

2019 yılı sonuna kadar uygulanmak üzere, 16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonların, sahipleri tarafından, mevzuatı çerçevesinde kayıt ve tescili silinerek, ihraç edilmesi veya hurdaya çıkartılması şartıyla, her bir araç için aynı cins yeni bir aracın iktisabında tahakkuk eden özel tüketim vergisinin, 10.000 lirayı geçmemek üzere araçların cinsleri ve özelliklerine göre Bakanlar Kurulunca tescil edilecek kısmının terkin edilmesi öngörülmektedir.

Yeni araç alımında tahhuk eden vergi tutarının 10.000 liranın altında olması durumunda, özel tüketim vergisi tahakkuk etmeyecektir.

Öte yandan, 27.05.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7020 sayılı Kanun’un geçici 1. maddesinde yer alan, 2018 sonuna kadar hurdaya çıkartılan araçlarla ilgili ödenmemiş motorlu taşıtlar vergisi ile bu verginin ferilerinin terkinini öngören düzenlemenin uygulama süresi bir yıl uzatılmaktadır.

12. Amatör sporların desteklenmesi

Amatör spor dallarının desteklenmesi amacıyla, sporcu ücretleri üzerinden kesilerek ödenen gelir vergisi tutarlarının, maddede sayılan harcamalarda kullanılmak üzere ilgili kulüp veya şirketlere iadesi öngörülmektedir.

13. Yeni işe alınanlar için stopaj ve damga vergisi teşviki

İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 21. maddeyle, istihdamın artırılması amacı çerçevesinde, 2020 yılı sonuna kadar işe alınan sigortalılar nedeniyle ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenleri için 12 ay süreyle gelir vergisi stopajı ve damga vergisi istisnası getirilmektedir.

Madde kapsamında yeni işe alınanların ücretlerinin, asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, beyanname ile tahakkuk ettirildikten sonra terkin edilecektir.

14. Motorlu taşıtlar vergisi düzenlemeleri

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununda yapılan değişikliklerle;

- Elektrik motorlu taşıtların vergilemesine esas olmak üzere Kanun’a “motor gücü tanımı eklenmekte,

- Elektrik motorlu otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin, panelvanların ve motosikletlerin, diğer taşıtlar için uygulanmakta olan motorlu taşıtlar vergisi tarifesinin % 25’i oranında vergilendirilmesi öngörülmekte,

15. Asgari ücretin vergi diliminden kaynaklanan düşüşünün telafisi

Gelir Vergisi Kanunu’nun 32. maddesine eklenen bir fıkra hükmüyle, asgari ücret tutarında gelir elde edenlerin gelirlerinin, yılın son aylarında gelir vergisi tarifesinin ikinci dilimine geçmeleri nedeniyle oluşan durumu önlemek üzere, bekâr ve çocuksuz bir asgari ücretlinin durumu esas alınarak, asgari ücretin altında kalan tutar kadar asgari geçim indiriminin artırılması önerilmektedir. 2016 ve 2017 yıllarında geçici düzenlemelerle yapılan uygulama, kalıcı hale getirilmektedir.

16. Çatı ve cephe uygulamalı yenilenebilir enerji üretenlere esanaf muaflığı

Gelir Vergisi Kanunu’nun 9. maddesine eklenen bir bent hükmüyle, elektrik piyasası düzenlemeleri kapsamında, sahibi oldukları veya kiraladıkları meskenlerde, kurulu gücü azami 10 kW olan, çatı ve cephe uygulamalı yenilenebilir enerji üretim tesislerinden ürettikleri elektrik enerjisini tedarik şirketlerine satanlara gelir vergisi muafiyeti getirilmektedir. Vergiden muaf esnafın teslimleri KDV’den de istisna olduğundan, bu teslimlerde KDV de uygulanmayacaktır.

17. Kamu kurumlarına bilgi verilmesi vergi mahremiyeti kapsamından çıkartılması

Vergi Usul Kanunu’nun 5. maddesinde değişiklik yapılarak, kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili kanunları uyarınca mükelleflerden talep edilebilen, görevleriyle doğrudan ilgili bilgilerin, bu kuruluşlara verilmesinin vergi mahremiyetinin ihlali sayılmayacağına ilişkin düzenleme yapılmaktadır.

18. Kurumlarda, tasfiye öncesi dönemlere ilişkin sorumluluk

Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yer alan, tasfiye edilerek ticaret sicilinden silinen şirketlerin tasfiye öncesine ilişkin yapılacak tarhiyatlarda sorumluluğu düzenleyen hüküm Vergi Usul Kanunu’na aynen aktarılmaktadır.

Bunun yanında, adi ortaklıklar gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin veya vakıflar, dernekler ve üniversiteler gibi tüzel kişiliği olanların tüzel kişiliklerinin sona ermesi durumunda, bunlar hakkında sona erme tarihinden önceki dönemlere ilişkin olarak yapılacak tarhiyatların ve kesilecek cezaların muhatabı konusunda düzenleme yapılmaktadır.

Önerilen düzenlemeye göre, tarhiyat ve ceza, müteselsilen sorumlu olmak üzere, tüzel kişiliği olanlarda kanuni temsilcilerden, adi ortaklıklarda ortaklardan herhangi biri adına yapılabilecektir.

19. Arabuluculuk yoluyla çözümlenen davalarda karar harcı tutarı

Arabuluculuk yoluyle çözüme kavuşturulan ihtilaflarda maktu karar ve ilam harcı 35,90 TL olarak belirlenmektedir.

20. Mallar üzerindeki haczin kaldırılması

Mükelleflerin, hacizli malları üzerindeki tasarrufuna olanak sağlamak üzere, sadece mallarla sınırlı olarak, 6183 sayılı Kanuna göre haczedilmiş malların tespit edilen değerinin % 10 fazlasının ödenmesi şartıyla haczin kaldırılması ve aynı mala 3 ay süreyle tekrar haciz konulmaması öngörülmektedir.

21. e-Fatura uygulamasında özel usulsüzlük cezaları

Elektronik ortamda düzenlenmesi gereken fatura ve benzeri belgelerin; düzenlenmemesi, düzenlenen belgelerde gerçek tutardan farklı tutarlara yer verilmesi veya kağıt ortamında düzenlenmesi durumunda uygulanacak özel usulsüzlük cezaları Kanun’da düzenlenmişti.

Sayılan fiiller için uygulanacak cezalar, kâğıt ortamında düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde uygulanan cezalarla aynıdır.

22. e-Tebligatta ceza uygulaması

Maliye Bakanlığınca e-tebligatla ilgili getirilen e-tebligat adresi alma yükümlülüğüne uyulmaması durumunda uygulanacak özel usulsüzlük cezası özel olarak düzenlenmiştir.

Önerilen düzenlemeye göre, e-tebligatla ilgili yükümlülükleri yerine getirmeyen birinci sınıf tüccarlara 1.000 lira özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

23. Özel usulsüzlük cezaları tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamı dışında

Vergi Usul Kanunu’nun;

ek 11. maddesinde yapılan değişiklikle, özel usulsüzlük cezaları tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamından çıkarılmakta,

376. maddesinde yapılan değişiklikle de usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında bu cezaların ödeme aşamasında uygulanan mevcut indirim oranı 1/3 den 1/2 ye yükseltilmektedir.

Böylece, özel usulsüzlük cezaları tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamından çıkartılırken, 376. madde kapsamında yapılan ödemelerde cezanın üçte biri yerine yarısının indirimi sağlanmaktadır.

Yukarıdaki açıklamalar Kanun Tasarısı dikkate alınarak yapılmış olup, bahsi geçen düzenlemeler henüz yürürlüğe girmemiştir. Tasarıyla ilgili gelişmeler ve olası değişiklikler ayrıca duyurulacaktır.


İlgili Kanun tasarısı metnine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşabilirsiniz.

Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Hakkında Kanun Tasarısı


Bu bülten hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki kişilerle temasa geçebilirsiniz.

Recep Bıyık

Mevzuat Eğitim ve Araştırma Başkanı

Email:recep.biyik@pwc.com

Bülteni İndirBülteni indir


Okunma sayısı: 3349  
 

Güncel

TC. Resmi Gazete

25 Mayıs 2018
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler