Vergi Portalı

 
 
08.01.2018 - 2018/8
2017 sonu ve 2018 başı e-Dönüşüm Vergi Mevzuatı Güncellemeleri

Özet:

e-Dönüşüm kapsamında, defter ve belge düzeni ile ödeme kaydedici cihazlarla ilgili olarak, 2017 sonu ve 2018 yılı başlarında yapılan yeni düzenlemeler çerçevesinde, son durumun özeti.


1. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar

Kaynak Mevzuat:

483 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ( 489 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Değişen Güncel Hali )

426 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (427, 437, 450, 465, 466, 473 ve 488 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri İle Değişen Güncel Hali)

- Eski nesil ödeme kaydedici cihazı (ENÖKC) bulunan tüm mükelleflerin, herhangi bir başvuru ve işletme büyüklüğü ölçüsü şartına bağlı olmaksızın, mevcut ENÖKC’lerini 10 yıllık kullanım süresi aşılmış olsa dahi ekonomik ömürleri de dikkate alınacak şekilde cihazların mali hafızaları doluncaya veya mali hafızanın değişimini gerektiren bir durum oluşuncaya kadar kullanma imkanı getirilmiştir.

- Mali hafızaları doluncaya kadar ENÖKC kullanacak olan mükellefler; 01.07.2018 tarihinden itibaren ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait mali bilgilerini,

a) ÖKC TSM Merkezleri üzerinden,

b) Başkanlıktan e-Arşiv hizmetleri konusunda izin alan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla e-Arşiv uygulaması üzerinden “Perakende Mal Satışları ile Hizmet İfalarına İlişkin Mali Rapor Bildirim Kılavuzu”ndaki esaslara göre,

c) Başkanlık tarafından internet vergi dairesi üzerinden oluşturulan elektronik bildirim portalleri üzerinden,

olmak üzere üç yöntemden birini seçerek GİB’e elektronik ortamda bildirmesi gerekmektedir.

- YN ÖKC kullanma mecburiyeti bulunan mükelleflerden; aşağıdaki koşullardan en az ikisini sağlayan ve aynı zamanda 20’den fazla ÖKC veya fatura vb. belgeleri düzenlemeye yarayan bilgisayar sistemi olan, e-Fatura, e-Arşiv ve e-Defter uygulamalarına kayıtlı olup tüm satışlarında e-Fatura veya e-Arşiv fatura düzenleyenler, ÖKC kullanımından muaf olabilirler:

a) 2016 veya müteakip yıllar satış veya gayrisafi iş hasılatı en az 10 milyon TL

b) Bilanço aktif toplamı en az 10 milyon TL

c) Bilanço öz sermaye veya öz kaynak toplamı en az 1 milyon TL

- Yukarıdaki koşulları sağlayan mükellefler, bağlı bulundukları vergi dairesine Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.efatura.gov.tr adresinde sayılan belgeler ve dilekçe ile başvuruda bulunarak söz konusu muafiyetten faydalanabilirler.

- ENÖKC’lerden mali hafızaları dolan veya mali hafıza değişimi gerektiren bir durumun ortaya çıkması halinde bu cihazlara yeni mali hafıza takılmaz ve Bakanlıkça Genel Tebliğlerde yayımlanan usul ve esaslar çerçevesinde hurdaya ayrılır.

- YNÖKC’ler ile kullanılan satış sisteminin (POS) bağlantı ve iletişiminin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan “GMP-3 Protokolü” dokümanına göre gerçekleştirilmesi gerekmekte olup, söz konusu entegrasyon en geç 01.04.2018 tarihine kadar yapılmalıdır.

- ENÖKC’lerin mali hafızalarının ömrü dikkate alınmış olup, buna göre YNÖKC kullanım mecburiyeti, ENÖKC’lerin mali hafızalarının dolmasından itibaren 30 gün (kalkınmada öncelikli yörelerde 60 gün) içinde başlayacaktır.

2. Defter-Beyan Sistemi

Kaynak mevzuat:

486 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

- Kapsama giren mükellef grupları:

a) Serbest meslek erbabı,

b) İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler

c) Basit usule tabi olan mükellefler

- Defter-beyan sistemi; kayıtların, defterlerin elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması, vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda verilebilmesi ile elektronik ortamda belge düzenlenebilmesi amacıyla geliştirilen bir sistemdir.

- Sisteme göre, yukarıda sayılan mükellef grupları için defterlerin elektronik ortamda tutulması zorunludur. Ancak, belgeler elektronik veya kağıt ortamda düzenlenebilir.

- Basit usule tabi mükellefler ile serbest meslek erbapları (noterler ile noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar hariç) 01.01.2018, diğer mükellefler ise 01.01.2019 (serbest meslek kazanç defteri yanında işletme hesabı esasına göre defter tutanlar açısından 01.01.2018) tarihinden itibaren Sistemi kullanmaya başlayacaklardır.

- Defter-Beyan Sistemini kullanmak zorunda olan mükelleflerin, Sistemi kullanmaya başlayacakları takvim yılından önceki ayın son gününe kadar (bu gün dahil) www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden veya gelir vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesi aracılığıyla başvuru yapmaları gerekmektedir.

- 31.12.2017 tarihine kadar Sistemi kullanmak üzere yapılması gereken başvurular serbest meslek erbapları tarafından 31.01.2018, basit usule tabi olan mükellefler açısından ise 30.06.2018 tarihine kadar yapılabilecektir.

3. e-İrsaliye & Müstahsil Makbuzu & Serbest Meslek Makbuzu

Kaynak mevzuat:

487 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

- 487 sıra no.lu VUK Genel Tebliğiyle; e-irsaliye, e-serbest meslek makbuzu ve e-müstahsil makbuzu uygulamalarına, 01.01.2018 tarihinden itibaren gönüllü olarak geçilebilmesine olanak sağlanmıştır.

4. Mali mühür başvuruları, e-Fatura & e-Defter & e-Arşiv uygulamalarıyla ilgili hatırlatmalar

Kaynak mevzuat:

454 No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

1 ve 2 Seri No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği

Mali Mühür:

- E-Fatura, e-Defter ve e-Arşiv uygulamalarına başvuru öncesi, https://mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go adresi üzerinden elektronik mali mühür başvurusunun tamamlanarak, mali mühür temin edilmelidir. Bozulma, kaybolma vs. durumlarına karşın, birden fazla mali mühür siparişi verilebilir.

- İmza yetkilileri T.C. vatandaşı olmayan mükelleflerin, Gelir İdaresi Başkanlığı’na kağıt ortamda mali mühür başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Başvuru için gerekli evrak listesi http://forum.efatura.gov.tr/view.php?id=25572 adresinde mevcuttur.

- e-Fatura (https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru/) ve e-Defter (https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/) başvurularının elektronik ortamda yapılabilmesi için mali mührün temin edilmesi gerekmekte olup, söz konusu başvurular mükellefin mali mührüyle elektronik olarak imzalanmalıdır.

e-Fatura Uygulaması:

- 2016 ve izleyen hesap dönemlerinde, brüt satış hasılatı 10 milyon TL’nin üzerinde olan mükellefler, e-Fatura uygulamasına entegrasyon, özel entegrasyon ve GİB portal yöntemlerinden birini seçerek geçmekle yükümlüdürler.

- E-Fatura uygulamasına kayıtlı olunan tarihten itibaren 7 gün içerisinde kağıt fatura alınabilir veya düzenlenebilir.

- E-Fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin, mal ihracatı faturalarını e-Fatura olarak düzenlemesi gerekmektedir. Yurtdışına düzenlenen hizmet faturaları e-Fatura kapsamı dışında olup, kağıt fatura veya e-Arşiv fatura (e-Arşiv uygulamasına kayıtlı mükellefler için) düzenlenmelidir.

e-Defter Uygulaması:

- 2016 ve izleyen hesap dönemlerinde, brüt satış hasılatı 10 milyon TL’nin üzerinde olan mükellefler, http://edefter.gov.tr/edefteruyumluyazilimlar.html adresinde yer alan ve GİB tarafından izin almış uyumlu programlardan birini kullanarak yevmiye ve kebir defterleri için e-Defter uygulamasına geçmekle yükümlüdür.

- 01.01.2018 tarihi itibariyle e-Defter uygulamasına başlayan mükelleflerin, 2017 yılı yevmiye ve kebir defterlerin kapanış tasdiki yapılmalıdır. Türk Ticaret Kanunu’na göre kebir defterlerin kapanış tasdiki zorunlu olmasa da, bundan sonra elektronik ortamda tutulacağı için bu defterlere de kapanış tasdiki yapılmalıdır.

- Elektronik defter datası üzerinden üretilen berat (özet) dosya GİB’in sistemine mükellefin mali mührüyle imzalanarak gönderilecek olup, elektronik defter datası GİB’in sistemine yüklenmeyecektir.

- Her aya ait defter beratı, ilgili ayı izleyen 3. ayın sonuna kadar GİB’e gönderilmelidir. Hesap döneminin son ayına ait berat dosyası ise, Kurumlar Vergisi Beyannamesi’nin verildiği ayın son gününe kadar GİB’e gönderilmelidir.

- Beratlarda, aylık 191, 391, 600, 601 ve 602 hesaplara ait borç ve alacak tutarları ile aylık yevmiye kaydı sayısına yer verilmelidir.

e-Arşiv Uygulaması:

- 2016 ve izleyen hesap dönemlerinde, brüt satış hasılatı 5 milyon TL’nin üzerinde olan ve aynı zamanda internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan mükellefler, özel entegrasyon ve entegrasyon yöntemlerinden birini seçerek e-Arşiv uygulamasına geçmekle yükümlüdür.

- Özel entegrasyon yöntemini seçen mükelleflerin, http://www.efatura.gov.tr/earsivozelentegratorlistesi.html internet adresinde listelenen ve GİB’ten e-Arşiv özel entegratörlük izni olan firmalardan birine başvuru yaparak, GİB’e ayrıca bir bildirimde bulunmayacaktır.

- Tam entegrasyon yöntemi ile uygulamaya başlayacak olan mükelleflerin, e-Arşiv teknik kılavuzlarında sayılan belgelerle GİB’e kağıt ortamda başvuru yapmaları gerekmektedir.

- GİB tarafından www.efatura.gov.tr adresinde yayımlanan “e-Arşiv Uygulaması İnternet Satış Rehberi”nde yapılan açıklamalar ve sayılan örneklere göre “internet satışı” kavramı ve tanımı konusunda detaylı bilgi almaları, mükellefin e-Arşiv kapsamına girme zorunluluğunu belirlemek açısından önem teşkil etmektedir.

- E-Arşiv uygulamasına geçen mükelleflerin, e-Fatura uygulamasına kayıtlı mükellefler dışındaki tüm müşterilerine düzenleyecekleri faturalar, (mal ihracatı hariç) e-Arşiv fatura olmak zorundadır.


Bu bülten hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki kişilerle temasa geçebilirsiniz.

Recep Bıyık

Mevzuat Eğitim ve Araştırma Başkanı

Email:recep.biyik@pwc.com

Bülteni İndirBülteni indir


Okunma sayısı: 1076  
 

Güncel

TC. Resmi Gazete

20 Temmuz 2018
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler