Vergi Portalı

 
 
05.12.2017 - 2017/79
7061 Sayılı Kanun’un Vergi Düzenlemeleri

Özet:

Çok sayıda vergi düzenlemesi de öngören “Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 5 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Kanun’la;
- Kurumlar vergisi oranı %22’ye çıkartılmakta,
- Taşınmaz satışından elde edilen kazançlarda uygulanan istisna, kazancın %50’sine indirilmekte,
- Teşvik belgeli yatırımlarda 2017 yılı harcamaları için geçerli olan yatırıma katkı oranlarının ve vergi indirim oranlarının 2018 harcamaları için de uygulanması sağlanmakta,
- Finansal kiralama ve finansman şirketlerinde özel indirimin kurumlar vergisi matrahının tespitinde dikkate alınması öngörülmekte,
- Kira gelirlerinin vergilemesinde götürü gider yönteminin seçilmesi durumunda dikkate alınan götürü gider oranı %15’e indirilmekte,
- Asgari ücretlinin, vergi dilimi değişmesinden kaynaklanan ücret azalması önlenmekte,
- Türkiye’de yerleşik olmayanlar tarafından, katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin verginin hizmeti sunanlar tarafından beyan ve ödenmesi öngörülmekte,
- Rooming hizmetleri katma değer vergisinden müstesna tutulmakta,
- İmalat sanayii yatırımlarında inşaat işleri nedeniyle yüklenilen katma değer vergisinin iadesi uygulaması 2018 yılı için de devam ettirilmekte,
- Makaronlar, alkolsüz biralar, sade ve meyveli gazozlar başta olmak üzere bazı mallar özel tüketim vergisi kapsamına alınmakta,
- Engellilerin istisna kapsamında taşıt iktisabında, taşıtın silindir hacmi itibariyle var olan sınırlama kaldırılmakta ancak değeri itibariyle sınırlama getirilmekte,
- Bilinen adreslere MERNİS kayıtlarında yer alan adres eklenmekte,
- Elektronik ticaretin vergilemesiyle ilgili Maliye Bakanlığına yeni yetkiler verilmekte,
- Başta ihtiyati hacze itiraz süresi olmak üzere, 6183 sayılı Kanun’da yer alan bazı süreler uzatılmakta,
- Özel iletişim vergisi, bütün hizmetler için %7,5 olarak yeniden belirlenmekte,
- Şans oyunları ve yarışma ve çekilişlerde uygulanan veraset ve intikal vergisi oranı %20’ye çıkartılmakta,
- Transfer fiyatlandırması ön fiyat anlaşmalarına ilişkin başvuru ve yenileme harçları kaldırılmakta,
- Emlak vergisi artış oranları sınırlandırılmaktadır.


Birçok vergi kanununda değişiklik öngören 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 05.12.2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Kanun yürütme ve yürürlük maddeleri hariç 124 maddeden oluşmakta olup bu maddelerden 38’i vergi düzenlemelerine ilişkindir.

Kanun’da yer alan düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir.

1. Kurumlar Vergisi Kanunu Düzenlemeleri

a) Kurumlar Vergisi Oranı

Kanun’la; 2018, 2019 ve 2020 vergilendirme dönemleri için;

- Kurumlar vergisi oranı bütün kurumlar için %22’ye çıkartılmış,

- Bakanlar Kuruluna %22 oranını %20’ye kadar indirme yetkisi verilmiştir.

Kendilerine özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için uygulama, ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemleri için yapılacaktır. Buna göre örneğin, özel hesap dönemi 01 Haziran – 31 Mayıs olan kurumlarda;

- 01 Haziran 2018 – 31 Mayıs 2019

- 01 Haziran 2019 – 31 Mayıs 2020

- 01 Haziran 2020 – 31 Mayıs 2021

hesap dönemleri için kurumlar vergisi oranı %22 olarak uygulanacaktır.

b) Taşınmaz ve İştirak Satış Kazancı istisnası

Kurumların iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançlarına uygulanan istisna, kazancın %75’inden %50’sine indirilmiştir. Düzenleme Kanun’un yayımı tarihi olan 05.12.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Konu net olmamakla birlikte, bu tarihe kadar yapılan satışlardan doğan kazancın %75’i, bu tarihten itibaren yapılan satışlardan doğan kazancın ise %50’si kurumlar vergisinden istisna olacaktır.

Kanun’la ayrıca, bankalara borçlu olanların ve bunlann kefillerinin, bu borçlara karşılık olarak taınmaz ve iştirak hisselerinin bankalara devrinden doğan kazançları ve bankaların bu varlıkları elden çıkartmalarından doğan kazançlarına tanınan kurumlar vergisi istisnası, finansal kiralama ve finansman şirketlerini de kapsayacak şekilde genişletilmekte, mevcut düzenlemede yer alan %75 istisna oranı taşınmazlar için %50, iştirak hisseleri için %75 olarak yeniden belirlenmektedir. Düzenleme 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

İlgili düzenlemelerin eski ve yeni metni aşağıdaki tabloda yer almaktadır.


Değişiklik öncesi metin

Değişiklik sonrası metin

İstisnalar

Madde 5 –(1) Aşağıda belirtilen kazançlar, kurumlar vergisinden müstesnadır:

e) Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazlar ve iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların %75'lik kısmı.

f) Bankalara borçları nedeniyle kanunî takibe alınmış veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna borçlu durumda olan kurumlar ile bunların kefillerinin ve ipotek verenlerin sahip oldukları taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan haklarının, bu borçlara karşılık bankalara veya bu Fona devrinden sağlanan hasılatın bu borçların tasfiyesinde kullanılan kısmına isabet eden kazançların tamamı ile bankaların bu şekilde elde ettikleri söz konusu kıymetlerin satışından doğan kazançların %75'lik kısmı.

İstisnalar

Madde 5 –(1) Aşağıda belirtilen kazançlar, kurumlar vergisinden müstesnadır:

e) Kurumların, en az iki tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların %75'lik kısmı ile aynı süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançların %50’lik kısmı.

f) Bankalara, finansal kiralama ya da finansman şirketlerine borçları nedeniyle kanunî takibe alınmış veya Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna borçlu durumda olan kurumlar ile bunların kefillerinin ve ipotek verenlerin sahip oldukları taşınmazlar, iştirak hisseleri, kurucu senetleri ve intifa senetleri ile rüçhan haklarının, bu borçlara karşılık bankalara, finansal kiralama ya da finansman şirketlerine veya bu Fona devrinden sağlanan hasılatın bu borçların tasfiyesinde kullanılan kısmına isabet eden kazançların tamamı ile bankaların, finansal kiralama ya da finansman şirketlerinin bu şekilde elde ettikleri söz konusu kıymetlerden taşınmazların (6361 sayılı Kanun kapsamında yapılan finansal kiralamaişlemlerinde kiracının temerrüdü sebebiyle kanuni takipteki finansal kiralama alacakları karşılığında tarafların karşılıklı mutabakatıyla kiralayanın her türlü tasarruf hakkını devraldığı finansal kiralama konusu taşınmazlar dahil) satışından doğan kazançların %50’lik, diğerlerinin satışından doğan kazançların %75'lik kısmı.


c) Teşvik Belgeli Yatırımlarda 2018 Oranları

Teşvik belgeli yatırımlarda, 2017 yılı harcamaları için geçerli olan yatırıma katkı oranlarının ve kurumlar vergisi indirim oranının 2018 yılı yatırım harcamalarında da kullanılmasına olanak sağlanmıştır.

İlgili düzenlemenin eski ve yeni metni aşağıdaki tabloda yer almaktadır.


Değişiklik öncesi metim

Değişiklik sonrası metin

Geçici Madde 9 -(1) Mükelleflerin 2017 takvim yılında gerçekleştirdikleri imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım harcamaları için, bu Kanunun 32/A maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde "%55", "%65" ve "%90" şeklinde yer alan kanuni oranlar sırasıyla "%70", "%80" ve "%100" şeklinde ve (c) bendinde "%50" şeklinde yer alan kanuni oran ise "%100" şeklinde uygulanır.

Geçici Madde 9 -(1) Mükelleflerin 2017 ve 2018 takvim yıllarında gerçekleştirdikleri imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım harcamaları için, bu Kanunun 32/A maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde "%55", "%65" ve "%90" şeklinde yer alan kanuni oranlar sırasıyla "%70", "%80" ve "%100" şeklinde ve (c) bendinde "%50" şeklinde yer alan kanuni oran ise "%100" şeklinde uygulanır.


d) Kooperatiflerde Muafiyet ve Risturn İstisnası

Kooperatiflerde muafiyet koşullarının belirlenmesinde kriterlerden birisi olan “ortak dışı işlem” kavramı tanımlanmış, faaliyetleri nedeniyle iktisap edilen varlıkların ekonomik ömürlerini tamamladıktan sonra elden çıkartmalarının ortak dışı işlem sayılmayacağı hükme bağlanmış, ortak dışı işlem nedeniyle muafiyet koşullarının ihlal edilmesi halinde kooperatif tüzel kişiliğine bağlı bir iktisadi işletme nezdinde vergileme yapılması öngörülmüştür.

Özetlenen bu muafiyet düzenlemesi gerekçesiyle, üretim ve kredi kooperatiflerinin risturn istisnası kaldırılmış ve bu istisna tüketim kooperatifleriyle sınırlı hale getirilmiştir.

Düzenleme 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

İlgili düzenlemenin eski ve yeni metni aşağıdaki tabloda yer almaktadır.


Değişiklik öncesi metim

Değişiklik sonrası metin

Muafiyetler

Madde 4 -(1) Aşağıda yazılı kurumlar, kurumlar vergisinden muaftır:

k) Tüketim ve taşımacılık kooperatifleri hariç olmak üzere, ana sözleşmelerinde sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması, yönetim kurulu başkan ve üyelerine kazanç üzerinden pay verilmemesi, yedek akçelerin ortaklara dağıtılmaması ve sadece ortaklarla iş görülmesine (Yapı kooperatiflerinin kendilerine ait arsalarını kat karşılığı vererek her bir hisse için bir iş yeri veya konut elde etmeleri ortak dışı işlem sayılmaz.) ilişkin hükümler bulunup, bu hükümlere fiilen uyan kooperatifler ile bu kayıt ve şartlara ek olarak kuruluşundan inşaatın bitim tarihine kadar yönetim ve denetim kurullarında, söz konusu inşaat işlerini kısmen veya tamamen üstlenen gerçek kişilerle tüzel kişi temsilcilerine veya Kanunun 13 üncü maddesine göre bunlarla ilişkili olduğu kabul edilen kişilere veya yukarıda sayılanlarla işçi ve işveren ilişkisi içinde bulunanlara yer vermeyen ve yapı ruhsatı ile arsa tapusu kooperatif tüzel kişiliği adına tescil edilmiş olan yapı kooperatifleri.

Muafiyetler

Madde 4 -(1) Aşağıda yazılı kurumlar, kurumlar vergisinden muaftır:

k) Tüketim ve taşımacılık kooperatifleri hariç olmak üzere, ana sözleşmelerinde sermaye üzerinden kazanç dağıtılmaması, yönetim kurulu başkan ve üyelerine kazanç üzerinden pay verilmemesi, yedek akçelerin ortaklara dağıtılmaması ve sadece ortaklarla iş görülmesine ilişkin hükümler bulunup, bu hükümlere fiilen uyan kooperatifler ile bu kayıt ve şartlara ek olarak kuruluşundan inşaatın bitim tarihine kadar yönetim ve denetim kurullarında, söz konusu inşaat işlerini kısmen veya tamamen üstlenen gerçek kişilerle tüzel kişi temsilcilerine veya Kanunun 13 üncü maddesine göre bunlarla ilişkili olduğu kabul edilen kişilere veya yukarıda sayılanlarla işçi ve işveren ilişkisi içinde bulunanlara yer vermeyen ve yapı ruhsatı ile arsa tapusu kooperatif tüzel kişiliği adına tescil edilmiş olan yapı kooperatifleri. (Kooperatiflerin ortakları dışındaki kişilerle yaptıkları işlemler ile kooperatif ana sözleşmesinde yer almayan konularda ortakları ile yaptıkları işlemler “ortak dışı” işlemlerdir. Kooperatiflerin faaliyetin icrasına tahsis ettikleri ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan demirbaş, makine, teçhizat, taşıt ve benzeri amortismana tabi iktisadi kıymetleri elden çıkarmaları ile yapı kooperatiflerinin kendilerine ait arsalarını kat karşılığı vererek her bir hisse için bir işyeri veya konut elde etmeleri ortak dışı işlem sayılmaz. Kooperatiflerin ortak dışı işlemleri nedeniyle kooperatif tüzel kişiliğine bağlı ayrı bir iktisadi işletme oluşmuş kabul edilir. Kooperatiflerin, iktisadi işletmelerinden ve tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine katılımlarından kazanç elde etmelerinin ve bu kazançların daha sonra ortaklara dağıtılmasının muafiyete etkisi yoktur. Ortak dışı işlemlerden elde edilen kazançların vergilendirilmesine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.)

İstisnalar

Madde 5 –(1) Aşağıda belirtilen kazançlar, kurumlar vergisinden müstesnadır:

i) Kooperatif ortaklarının yönetim gideri karşılığı olarak ödedikleri paralardan harcanmayarak iade edilen kısımlar ile aşağıda belirtilen kooperatiflerin ortakları için;

1) Tüketim kooperatiflerinde, ortakların kişisel ve ailevî gıda ve giyecek ihtiyaçlarını karşılamak için satın aldıkları malların değerine,

2) Üretim kooperatiflerinde, ortakların üreterek kooperatife sattıkları veya kooperatiften üretim faaliyetinde kullanmak üzere satın aldıkları malların değerine,

3) Kredi kooperatiflerinde, ortakların kullandıkları kredilere,

göre hesapladıkları risturnlar.

Bu risturnların ortaklara dağıtımı, kâr dağıtımı sayılmaz. Risturnun nakden veya aynı değerde mal ile ödenmesi istisnanın uygulanmasına engel değildir.

Ortaklardan başka kimselerle yapılan işlemlerden doğan kazançlar ile ortaklarla ortaklık statüsü dışında yapılan işlemlerden doğan kazançlar hakkında risturnlara ilişkin istisna hükmü uygulanmaz. Bunların genel kazançtan ayrılmasında, ortaklarla yapılan iş hacminin genel iş hacmine olan oranı esas alınır.

İstisnalar

Madde 5 –(1) Aşağıda belirtilen kazançlar, kurumlar vergisinden müstesnadır:

i) Kooperatif ortaklarının yönetim gideri karşılığı olarak ödedikleri paralardan harcanmayarak iade edilen kısımlar ile tüketim kooperatiflerinin, ortaklarının kişisel ve ailevi gıda ve giyecek ihtiyaçlarını karşılamak için satın aldıkları malların değerine göre hesapladıkları risturnlar.

Bu risturnların ortaklara dağıtımı, kâr dağıtımı sayılmaz. Risturnun nakden veya aynı değerde mal ile ödenmesi istisnanın uygulanmasına engel değildir.

Ortaklardan başka kimselerle yapılan işlemlerden doğan kazançlar ile ortaklarla ortaklık statüsü dışında yapılan işlemlerden doğan kazançlar hakkında risturnlara ilişkin istisna hükmü uygulanmaz. Bunların genel kazançtan ayrılmasında, ortaklarla yapılan iş hacminin genel iş hacmine olan oranı esas alınır.


e) Finansal Kiralama ve Finansman Şirketlerinde Özel İndirimin Gider Kaydedilmesi

Finansal kiralama ve finansman şirketleri tarafından, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finanasman Şirketleri Kanunu’nun 16. maddesi uyarınca ayırdıkları özel karşılıkların tamamının, ayrıldıkları yılda gider olarak dikkate alınması sağlanmıştır.

Söz konusu maddede, kapsamdaki şirketlerin işlemlerinden kaynaklanan alacaklarından doğmuş veya doğması beklenen ancak, miktarı kesin olarak belli olmayan zararlarını karşılamak amacıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde karşılık ayırmak zorunda oldukları hükmü yer almaktadır. Karşılıklara ilişkin düzenlemeler Finansal Kiralama, Faktoring Ve Finansman Şirketlerinin Muhasebe Uygulamalari İle Finansal Tablolari Hakkinda Yönetmelikle yapılmıştır.

Düzenleme 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.

2. Gelir Vergisi Kanunu Düzenlemeleri

a) GMSİ Matrahının Tespitinde Götürü Gider Oranı

Gayrimenkul sermaye iratlarının vergilemesinde götürü gider yönteminin seçilmesi durumunda dikkate alınan götürü gider oranı %25’den %15’e indirilmiştir.

Düzenleme 01.01.2017 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

İlgili düzenlemenin eski ve yeni metni aşağıdaki tabloda yer almaktadır.Değişiklik öncesi metim

Değişiklik sonrası metin

Giderler

Madde 74 -Safi iradın bulunması için, 21 inci maddeye göre istisna edilen gayrisafi hasılata isabet edenler hariç olmak üzere gayrisafi hasılattan aşağıda yazılı giderler indirilir:

Mükellefler (hakları kiraya verenler hariç) diledikleri takdirde yukarıda yazılı giderlere karşılık olmak üzere hasılatlarından %25'ini götürü olarak indirebilirler. Götürü gider usulünü kabul edenler iki yıl geçmedikçe bu usulden dönemezler.

Giderler

Madde 74 -Safi iradın bulunması için, 21 inci maddeye göre istisna edilen gayrisafi hasılata isabet edenler hariç olmak üzere gayrisafi hasılattan aşağıda yazılı giderler indirilir:

Mükellefler (hakları kiraya verenler hariç) diledikleri takdirde yukarıda yazılı giderlere karşılık olmak üzere hasılatlarından %15'ini götürü olarak indirebilirler. Götürü gider usulünü kabul edenler iki yıl geçmedikçe bu usulden dönemezler.


b) Asgari Ücretlinin Vergisi

Asgari ücret tutarında gelir elde edenlerin gelirlerinin, yılın son aylarında gelir vergisi tarifesinin ikinci dilimine geçmeleri nedeniyle oluşan durumu önlemek üzere, bekâr ve çocuksuz bir asgari ücretlinin durumu esas alınarak, 2016 yılında yapılan düzenlemenin benzeri bir düzenleme yapılmıştır.

3. Katma Değer Vergisi Kanunu Düzenlemeleri

a) Vergi Sorumluluğu

Türkiye’de ikametgahı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin katma değer vergisinin, hizmeti sunanlar tarafından beyan edilip ödenmesi öngörülmüştür.

Düzenleme, 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

İlgili düzenleme metni aşağıdaki tabloda yer almaktadır.Değişiklik öncesi metim

Değişiklik sonrası metin

Vergi Sorumlusu

Madde 9 -1. Mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir.

Vergi Sorumlusu

Madde 9 -1. Mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Maliye Bakanlığı, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabilir. Şu kadar ki Türkiye’de ikametgâhı, işyeri, kanuni merkezi ve iş merkezi bulunmayanlar tarafından katma değer vergisi mükellefi olmayan gerçek kişilere elektronik ortamda sunulan hizmetlere ilişkin katma değer vergisi, bu hizmeti sunanlar tarafından beyan edilip ödenir. Maliye Bakanlığı elektronik ortamda sunulan hizmetlerin kapsamı ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.


b) Rooming Hizmetleri

Uluslararası roaming anlaşmaları çerçevesinde yurt dışından alınan roaming hizmetleri ile bu hizmetlerin Türkiye’deki müşterilere yansıtılması hizmetleri katma değer vergisinden müstesna tutulmuştur.

Değişiklikle, cep telefonu abonelerinin yurt dışında yaptıkları kullanımlara ilişkin yurt dışındaki operatör tarafından, yurt içindeki operatöre verilen roaming hizmetine ilişkin bedel ve bu bedelin tüketiciye yansıtılması vergiden müstesna olmaktadır.

Düzenleme 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

c) Finansal Kiralama ve Finansman Şirketlerine Yapılan Bazı Teslimler İle Bu Şirketler Tarafından Yapılan Bazı Teslimlerde İstisna

Finansal kiralama ve finansman şirketlerine borçlu olanların ve kefillerinin, bu borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin devir ve teslimi ile bu taşınmaz ve iştirak hisselerinin finansal kiralama ve finansman şirketlerince devir ve teslimi katma değer vergisinden müstesna tutulmuştur.

Böylelikle, bankalar için uygulanan istisna, finansal kiralama şirketleri ve finansman şirketleri için de getirilmiştir.

Düzenleme 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

İlgili düzenlemenin eski ve yeni metni aşağıdaki tabloda yer almaktadır.Değişiklik öncesi metim

Değişiklik sonrası metin

Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar

Madde 17 -

r) Kurumların aktifinde en az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler ile bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) bankalara devir ve teslimleri.

Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar

Madde 17 -

r) Kurumların aktifinde en az iki tam yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler ile bankalara, finansal kiralama ve finansman şirketlerine borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) bankalara, finansal kiralama ve finansman şirketlerine devir ve teslimleri ile bu taşınmaz ve iştirak hisselerinin finansal kiralama ve finansman şirketlerince devir ve teslimi.


d) İmalat Sanayii Yatırımlarında İnşaat İşleri Nedeniyle Vergisinin İadesi

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun geçici 37. maddesinde yapılan değişiklikle, imalât sanayii yatırımları nedeniyle 2017 yılında yapılan inşaat harcamaları nedeniyle yüklenilen katma değer vergisinin iadesi uygulamasının, 2018 yılı için de uygulanması sağlanmıştır.

İlgili düzenlemenin eski ve yeni metni aşağıdaki tabloda yer almaktadır.Değişiklik öncesi metim

Değişiklik sonrası metin

Geçici Madde 37 -İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında;

a) Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılının altı aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde,

b) 50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi izleyen yıl içerisinde,

talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade olunur. Teşvik belgesine konu yatırımın tamamlanmaması halinde, iade edilen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanarak iade tarihinden itibaren gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Bu vergiler ve cezalarda zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılı başında başlar.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Geçici Madde 37 -İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında;

a) Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 ve 2018 yıllarında yüklenilen ve 2017 ve 2018 yıllarının altı aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde,

b) 50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 ve 2018 yıllarında yüklenilen ve 2017 ve 2018 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi izleyen yıl içerisinde,

talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade olunur. Teşvik belgesine konu yatırımın tamamlanmaması halinde, iade edilen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanarak iade tarihinden itibaren gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Bu vergiler ve cezalarda zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılı başında başlar.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.


e) Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme hareketi (FATİH) Projesi İçin KDV İstisnası

Katma Değer Vergisi Kanunu’na eklenen geçici maddeyle, FATIH Projesi kapsamında;

- Yapılan mal ve hizmet alımları için katma değer vergisinden,

- Proje bileşenleri için belirleneninternet kullanımları için özel iletişim vergisinden,

- Mal ve hizmet alımlarına ilişkin olarak düzenlenen, idare ile proje yüklenicilerinin taraf olduğu kağıtlar damga vergisinden,

- Yükleniciler tarafından serbest dolaşıma sokulacak araç, gereç, malzeme, makine, ürün ve bunların yedek parçaları için gümrük vergisinden; ithalata ilişkin kâğıtlar damga vergisinden; yapılacak işlemler harçlardan,

- Proje bileşenlerine ilişkin olarak ÖTV Kanunu’na ekli (IV) sayılı listede yer alan malların teslimi ve ithali özel tüketim vergisinden,

müstesna tutulmuştur.

Madde kapsamında başka yükümlülüklere ilişkin ayrıcalıklar da yer almakta olup düzenleme, 05.12.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

4. Özel Tüketim Vergisi Kanunu Düzenlemeleri

a) Engellilerin İstisna Kapsamında Taşıt İktisabında İstisnaya Sınırlama

Otomobil, arazi taşıtı, SUV ve benzeri taşıtların engelliler tarafından ilk iktisabında uygulanan istisnanın, iktisap edilen aracın değerinin 200.000 liranın altında olması şartıyla sağlanması öngörülmüş, motor silindir hacmine bağlı sınırlama ise kaldırılmıştır.

Düzenleme 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

İlgili düzenlemenin eski ve yeni metni aşağıdaki tabloda yer almaktadır.Değişiklik öncesi metim

Değişiklik sonrası metin

Diğer İstisnalar

Madde 7 – Bu Kanuna ekli;

2. (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi mallardan;

a) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, engellilik oranı %90 veya daha fazla olan malûl ve engelliler tarafından,

c) 87.03 (motor silindir hacmi 1.600 cm³'ü aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bizzat kullanma amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından,

Beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı,

6. Kanuna ekli listelerdeki mallardan 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesi [(5) numaralı fıkrasının (a) bendi ile (7) numaralı fıkrası hariç], geçici ithalat ve hariçte işleme rejimleri ile geri gelen eşyaya ilişkin hükümleri kapsamında gümrük vergisinden muaf veya müstesna olan eşyanın ithali (Bu Kanunun 5 inci maddesinde düzenlenen ihracat istisnası ile 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasında düzenlenen ihraç kaydıyla teslimlerde verginin tecil ve terkin edilmesi uygulamasından yararlanılarak ihraç edilen, ancak 4458 sayılı Gümrük Kanununun 168, 169 ve 170 inci maddelerinde belirtildiği şekilde geri gelen eşyanın ithalat istisnasından faydalanabilmesi için, bu eşya ile ilgili olarak ihracat istisnasından veya tecil-terkin uygulamasından faydalanılan miktarın gümrük idaresine ödenmesi veya bu miktar kadar teminat gösterilmesi şarttır.),

Diğer İstisnalar

Madde 7 – Bu Kanuna ekli;

2. (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile tâbi mallardan;

a) 87.03 (hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dahil 200.000 TL’yi aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, engellilik oranı %90 veya daha fazla olan malûl ve engelliler tarafından,

c) 87.03 (hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dahil 200.000 TL’yi aşanlar hariç), 87.04 (motor silindir hacmi 2.800 cm³'ü aşanlar hariç) ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alanların, bizzat kullanma amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptıran malûl ve engelliler tarafından,

Beş yılda bir defaya mahsus olmak üzere ilk iktisabı,

6. Kanuna ekli listelerdeki mallardan 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesi [(5) numaralı fıkrasının (a) bendi ve (7) numaralı fıkrası kapsamında ithal edilen eşya ile (12) numaralı fıkrasının (a) bendi kapsamında ithal edilen bu Kanuna ekli (II) sayılı listenin 87.03 G.T.İ.P. numarasında “- Diğerleri” satırı altında yer alan mallardan özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi dahil gümrük vergilerine ilişkin istisna uygulanmaması durumunda belirlenecek gümrüklenmiş değeri 200.000 TL’yi aşanlar hariç], geçici ithalat ve hariçte işleme rejimleri ile geri gelen eşyaya ilişkin hükümleri kapsamında gümrük vergisinden muaf veya müstesna olan eşyanın ithali (Bu Kanunun 5 inci maddesinde düzenlenen ihracat istisnası ile 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasında düzenlenen ihraç kaydıyla teslimlerde verginin tecil ve terkin edilmesi uygulamasından yararlanılarak ihraç edilen, ancak 4458 sayılı Gümrük Kanununun 168, 169 ve 170 inci maddelerinde belirtildiği şekilde geri gelen eşyanın ithalat istisnasından faydalanabilmesi için, bu eşya ile ilgili olarak ihracat istisnasından veya tecil-terkin uygulamasından faydalanılan miktarın gümrük idaresine ödenmesi veya bu miktar kadar teminat gösterilmesi şarttır.),

Birinci fıkranın; (2) numaralı bendinin (a) ve (c) alt bentleri ile (6) numaralı bendinde yer alan tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Hesaplanan tutarın 100 lirayı aşmayan kesirleri dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu şekilde tespit edilen tutarı %50’sine kadar artırmaya yetkilidir.


b) Makaronların, Alkolsüz Biraların, Gazozların ve Diğer Bazı İçeceklerin ÖTV Kapsamına Alınması

Kanun’la;

- Makaronlar, alkolsüz biralar, sade ve meyveli gazozlar başta olmak üzere bazı mallar özel tüketim vergisi kapsamına alınmış,

- Bakanlar Kuruluna sigara ve diğer tütün ürünleri için verilen oran, asgari maktu vergi tutarı ve maktu vergi tutarı belirleme yetkileri, makaronları kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Kapsama alınan içeceklerin vergi oranı %10, makaronun vergi oranı %65,25, makaronun asgari maktu vergi tutarı ise 0,0994 lira olarak öngörülmüştür.

Makaronu kapsama alan düzenleme 05.12.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Alkolsüz birayı ve meyveli gazozları kapsama alan düzenleme ise 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Özel tüketim vergisinin kapsamına alınan mallar ve vergi oranları ile ilgili maddelerde yapılan değişiklikler aşağıda yer almaktadır.

- Kanun’a ekli (III) sayılı listenin (A) cetveline eklenen mallar:G.T.İ.P. No

Mal ismi

Vergi oranı (%)

Asgari maktu vergi tutarı (TL)

20.09

Meyve suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın (Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Sebze suları ve Türk Gıda Kodeksine göre %100 meyve suyu sayılanlar hariç)

10

-

22.02

Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya aromalandırılmış) ve alkolsüz diğer içecekler (20.09 pozisyonundaki meyve ve sebze suları hariç) (Yalnız ambalajlanmış olanlar ve/veya toptan teslime konu edilenler) (Doğal mineralli doğal maden suyu ile üretilmiş, tatlandırılmış, aromalandırılmış meyveli gazlı içecekler ile 2202.10.00.00.11, 2202.10.00. 12, 2202.10.00.00.13, 2202.91.00.00.00 hariç)

10

-

2202.10.00.00.11

Sade gazozlar

10

2202.10.00.00.12

Meyvalı gazozlar

10

-

2202.91.00.00.00

Alkolsüz biralar

10

-

- Kanun’a ekli (III) sayılı listenin (B) cetveline eklenen mallar:

G.T.İ.P. No

Mal ismi

Vergi oranı (%)

Asgari maktu vergi tutarı (TL)

4813.10.00.80.00

Diğerleri

(Makaron)

65,25

0,0994


Bakanlar Kurulu yetkilerini düzenleyen hükümlerin eski ve yeni hali aşağıdaki tabloda yer almaktadır.


Değişiklik öncesi metim

Değişiklik sonrası metin

Vergileme Ölçüleri ve Matrah

Madde 11 -

2. (III) sayılı listenin (A) cetvelindeki mallar için asgari maktu vergi tutarları ile (B) cetvelindeki mallar için asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarları;

b) (B) cetvelindeki mallar için asgari maktu vergi tutarları perakende satışa sunulan sigaraların birim ambalajı içinde yer alan her bir sigara, diğer tütün mamullerinin birim ambalajı içindeki mamulün her bir gramı itibarıyla, maktu vergi tutarları ise 20 adet sigaradan veya 50 gram tütünden oluşan birim ambalaj itibarıyla (Birim ambalajların farklı adet veya gramdan oluşması halinde vergi tutarı, anılan adet veya grama göre oranlanarak hesaplanır.),

uygulanır.

Vergileme Ölçüleri ve Matrah

Madde 11 -

2. (III) sayılı listenin (A) cetvelindeki mallar için asgari maktu vergi tutarları ile (B) cetvelindeki mallar için asgari maktu vergi ve maktu vergi tutarları;

b) (B) cetvelindeki mallar için asgari maktu vergi tutarları perakende satışa sunulan sigaraların ve makaronların birim ambalajı içinde yer alan her bir sigara veya her bir makaron, diğer tütün mamullerinin birim ambalajı içindeki mamulün her bir gramı itibarıyla, maktu vergi tutarları ise 20 adet sigaradan, 50 adet makarondan veya 50 gram tütünden oluşan birim ambalaj itibarıyla (Birim ambalajların farklı adet veya gramdan oluşması halinde vergi tutarı, anılan adet veya grama göre oranlanarak hesaplanır.),

uygulanır.

Oran veya Tutar

Madde 12 -

2. Bakanlar Kurulu, topluca veya ayrı ayrı olmak üzere;

b) (III) sayılı listedeki mallar için belirlenen oranları her bir mal itibarıyla sıfıra kadar indirmeye, (A) cetvelindeki mallar için dört katına (B) cetvelindeki mallar için yarısına kadar artırmaya, asgari maktu vergiyi her bir mal itibarıyla sıfıra kadar indirmeye, (A) cetvelindeki mallar için iki katına (B) cetvelindeki mallar için bir katına kadar artırmaya, bu sınırlar içinde malların cinsleri, özellikleri, fiyat grupları, alkol dereceleri ve içerdiği alkol miktarına göre farklı vergi oranı ve asgari maktu vergi tutarı belirlemeye,

(B) cetvelindeki mallar için listede yer alan asgari maktu vergi tutarlarının, perakende satışa sunulan ürünlerin birim ambalajı içinde yer alan her bir sigara adedi, diğer tütün mamullerinin birim ambalajı içindeki mamulün her bir gramı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın %20'sine tekabül eden tutarı aşmamak üzere; birim ambalaj itibarıyla maktu vergi tutarı belirlemeye, bu tutarı malların cinsleri, özellikleri, ambalajları (paketleri) ve bunların fiyatları ve fiyat grupları itibarıyla farklılaştırmaya,

yetkilidir.

Oran veya Tutar

Madde 12 -

2. Bakanlar Kurulu, topluca veya ayrı ayrı olmak üzere;

b) (III) sayılı listedeki mallar için belirlenen oranları her bir mal itibarıyla sıfıra kadar indirmeye, (A) cetvelindeki mallar için dört katına (B) cetvelindeki mallar için yarısına kadar artırmaya, asgari maktu vergiyi her bir mal itibarıyla sıfıra kadar indirmeye, (A) cetvelindeki mallar için iki katına (B) cetvelindeki mallar için bir katına kadar artırmaya, bu sınırlar içinde malların cinsleri, özellikleri, fiyat grupları, alkol dereceleri ve içerdiği alkol miktarına göre farklı vergi oranı ve asgari maktu vergi tutarı belirlemeye,

(B) cetvelindeki mallar için listede yer alan asgari maktu vergi tutarlarının, perakende satışa sunulan ürünlerin birim ambalajı içinde yer alan her bir sigara veya makaron adedi, diğer tütün mamullerinin birim ambalajı içindeki mamulün her bir gramı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarın %20'sine tekabül eden tutarı aşmamak üzere; birim ambalaj itibarıyla maktu vergi tutarı belirlemeye, bu tutarı malların cinsleri, özellikleri, ambalajları (paketleri) ve bunların fiyatları ve fiyat grupları itibarıyla farklılaştırmaya,

yetkilidir.


5. Vergi Usul Kanunu Düzenlemeleri

a) Bilinen Adres ve Tebligat

Vergi Usul Kanunu’nda sayılan bilinen adreslere, mükelleflerin MERNİS kayıtlarıda yer alan yerleşim yeri adresleri eklenmiş, mükellefin işyeri adresinde bulunamaması durumunda, MERNİS’te kayıtlı yerleşim yerine gidilmesi esası getirilmiştir. Kanun’la ayrıca;

- Tebliğin ilanen yapılacağı haller arasına, MERNİS’te kayıtlı yerleşim yeri adresinin bulunmaması durumu eklenmiş,

- İkametgah adresi değişikliklerinin bildirilmesi zorunluluğu kaldırılmıştır.

b) Elektronik Ticaret

Elektronik ticaretin vergilendirilmesi konusunda Maliye Bakanlığına bazı yetkiler verilmiştir. Özetle verilen yetkiler şunlardır:

- Elektronik ortamda ticari faaliyette bulunan gerçek ya da tüzel kişi hizmet sağlayıcılara ve/veya başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ve tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcılara ticari faaliyetlerine ilişkin bildirim verme yükümlülüğü getirme.

- Bildirimin içerik, format, standart, verilme süresi ve yöntemini belirleme.

- Bildirim verme yükümlülüğünü iş hacmi, sektör, mükellef grupları, alış-satış tutarları, mal ve hizmet türleri itibariyle belirleme.

- Başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına ilişkin bildirime konu bilgilerin aracı hizmet sağlayıcıları tarafından alınması zorunluluğu getirme.

6. 6183 Sayılı Kanun Düzenlemeleri

a) Amme Alacağı Ödenmeden Yapılamayacak İşlemler

Amme alacağı ödenmeden yapılamayacak işlemleri düzenleyen 6183 sayılı Kanun’un 22/A maddesi değiştirilerek, kamu tüzel kişiliğini haiz kurum ve kuruluşların (mesleki kuruluşlar ve vakıf yüksek öğretim kurumları hariç) mal ve hizmet alımları ile yapım işleri nedeniyle hak sahiplerine yapacakları ödemelerden önce, vadesi geçtiği halde ödenmemiş kamu borcu bulunmadığına ilişkin belge arama zorunluluğu getirilmesi konusunda Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir.

Bakanlığın kendisine verilen yetkiyi kullanması durumunda, belirtilen kurum ve kuruluşlar, ödeme yapmadan önce alacaklıdan vergi borcu bulunmadığına ilişkin belge isteyecektir.

b) Kamu Borcunun Bankacılık Sisteminden Ödenmesinde Komisyon Alınabilmesi

Kamu alacaklarının yurt dışında bulunan mükellefler tarafından yurt dışı bankaların banka kart ve benzeri kartları ile ödenmesinde aracılık yapacak yurtiçi bankaların, katlanacağı giderler için komisyon alabilmelerine olanak sağlanmıştır.

c) İhtiyati Hacze İtiraz, Ödeme Emrine İtiraz, Teminatlı Alacaklarda Ödeme ve Mal Bildirimi Süreleri

Kanun’la;

- İhtiyati hacze itiraz süresi (Madde 15),

- Ödeme emri ile amme borçlusuna borcun 7 gün içerisinde ödenmesi veya mal bildiriminde bulunulması yönünde bildirimde bulunulacağını belirten düzenlemede yer alan süre (Madde 55),

- Teminatlı alacakların paraya çevrilmesinden önce borçluya yapılan tebliğ ile verilen ödeme süresi (Madde 56)

- Ödeme emrine itiraz ve itirazı reddedilenler için mal bildiriminde bulunma süresi (Madde 57)

- Mal bildiriminde bulunmayanlar hakkında uygulanacak hapis cezası kararı alınması için geçmesi gereken süre (Madde 60)

7 günden 15 güne çıkartılmıştır.

Düzenleme 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

7. Gider Vergileri Kanunu Düzenlemeleri

a) Özel İletişim Vergisi

Farklı hizmetler için halen %5, 15 ve 25 olan özel iletişim vergisi oranları, bütün hizmetler için %7,5 olarak belirlenmiş, Bakanlar Kurulunun yetki sınırları da bu orana paralel olarak yeniden belirlenmiştir.

Düzenleme 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

İlgili düzenlemenin eski ve yeni metni aşağıdaki tabloda yer almaktadır.Değişiklik öncesi metim

Değişiklik sonrası metin

Özel iletişim vergisi

Madde 39 -406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuyla görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalamak suretiyle veya 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu uyarınca bu Kuruma bildirim yapılması veya bu Kurumca kullanım hakkı verilmesi yoluyla yetkilendirilen veya yetkilendirilmiş sayılan işletmecilerin (kablo tv altyapısı üzerinden teknik olarak verilebilecek her türlü hizmetleri dışında, görev sözleşmesi ile ulusal egemenlik kapsamındaki uydu yörünge pozisyonlarının hakları, yönetimi ve işletme yetkisine sahip olanlar hariç);

a) Her nevi mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlar dâhil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri %25,

b) Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetleri %15,

c) Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmeti %5,

d) (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına girmeyen diğer elektronik haberleşme hizmetleri %15,

oranında özel iletişim vergisine tâbidir.

Birinci fıkradaki %25 ve %15 oranlarını ayrı ayrı veya birlikte %5'e, %5 oranını ise sıfıra kadar indirmeye ve bu oranları kanuni oranlarına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu, vergiye ilişkin usul ve esasları belirlemeye, ön ödemeli hatlara yapılan yüklemelerin farklı oranlara tabi hizmetlerde kullanılması hâlinde fazla tahsil edilen vergiyi kullanıcıya ödenmesi koşuluyla mükellefe iade ettirmeye, verilmesi gereken beyannamelerin şekil, içerik ve eklerini belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Özel iletişim vergisi

Madde 39 -406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuyla görev veya imtiyaz sözleşmesi imzalamak suretiyle veya 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu uyarınca bu Kuruma bildirim yapılması veya bu Kurumca kullanım hakkı verilmesi yoluyla yetkilendirilen veya yetkilendirilmiş sayılan işletmecilerin (kablo tv altyapısı üzerinden teknik olarak verilebilecek her türlü hizmetleri dışında, görev sözleşmesi ile ulusal egemenlik kapsamındaki uydu yörünge pozisyonlarının hakları, yönetimi ve işletme yetkisine sahip olanlar hariç);

a) Her nevi mobil elektronik haberleşme işletmeciliği kapsamındaki (ön ödemeli hatlara yüklemeler için yapılan satışlar dâhil) tesis, devir, nakil ve haberleşme hizmetleri %7,5,

b) Radyo ve televizyon yayınlarının uydu platformu ve kablo ortamından iletilmesine ilişkin hizmetleri %7,5,

c) Kablolu, kablosuz ve mobil internet servis sağlayıcılığı hizmeti %7,5,

d) (a), (b) ve (c) bentleri kapsamına girmeyen diğer elektronik haberleşme hizmetleri %7,5,

oranında özel iletişim vergisine tâbidir.

Birinci fıkradaki oranları ayrı ayrı veya birlikte sıfıra kadar indirmeye, iki katına kadar artırmaya, vergiye ilişkin usul ve esasları belirlemeye, ön ödemeli hatlara yapılan yüklemelerin farklı oranlara tabi hizmetlerde kullanılması hâlinde fazla tahsil edilen vergiyi kullanıcıya ödenmesi koşuluyla mükellefe iade ettirmeye, verilmesi gereken beyannamelerin şekil, içerik ve eklerini belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.


b) Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi

Daha önce sadece Türkiye’de kurulu borsalarda gerçekleştirilen işlemler sonucu lehe alınan paralar istisna kapsamında iken, yapılan değişiklikle, işlemin yapıldığı yere bakılmaksızın, vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri sonucu lehe alınan paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna edilmiştir.

Düzenleme 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

İlgili düzenlemenin eski ve yeni metni aşağıdaki tabloda yer almaktadır.


Değişiklik öncesi metim

Değişiklik sonrası metin

İstisnalar

Madde 29 -Aşağıda yazılı muameleler dolayısiyle alınan paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden müstesnadır:

p) Arbitraj muameleleri ile Türkiye'de kurulu borsalarda gerçekleştirilen vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine ilişkin muameleler ve bu muameleler sonucu lehe alınan paralar,

İstisnalar

Madde 29 -Aşağıda yazılı muameleler dolayısiyle alınan paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden müstesnadır:

p) Arbitraj muameleleri ile vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine ilişkin muameleler ve bu muameleler sonucu lehe alınan paralar,


8. Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Düzenlemeleri

Şans oyunları ile düzenlenen yarışma ve çekilişilerde kazanılan ikramiyelerde veraset ve intikal vergisi oranı %10’dan %20’ye çıkartılmıştır.

Düzenleme 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

İlgili düzenlemenin eski ve yeni metni aşağıdaki tabloda yer almaktadır.Değişiklik öncesi metim

Değişiklik sonrası metin

Nispetler

Madde 16 - …

5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunları ile gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde oran yüzde 10 olarak uygulanır. İkramiyenin ayni olarak ödenmesi halinde, fatura değeri esas alınır.

Nispetler

Madde 16 - …

5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunları ile gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde oran yüzde 20 olarak uygulanır. İkramiyenin ayni olarak ödenmesi halinde, fatura değeri esas alınır.


9. Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu Düzenlemeleri

Kanun’la;

- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin vergilendirme esasları değiştirilerek, mevcut vergilendirme kriterlerine aracın vergi değeri de eklenmiş, ödenecek vergi tutarı, aracın değerine göre de farklılaştırılmıştır.

- 31.12.2017 tarihi öncesinde kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin vergi tutarları; motor silindir hacmi 1300 cm³ ve aşağısı için %15, diğerleri için %25 oranında artırılmıştır..

- 01.01.2018 tarihinden sonra kayıt ve tescil edilecek otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin vergi tutarları en az %15 oranında artırılmıştır. Bu gruba giren araçlarda vergi artış oranı %50’ye kadar çıkmaktadır.

Taşıt değeri, taşıtların teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde hesaplanacak ÖTV hariç, KDV matrahını oluşturan unsurlardan oluşan değer olarak tanımlanmıştır.

Düzenlemeler, 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

01.01.2018 tarihinden itibaren kayıt ve tescil edilen taşıtlar araçlar için Yeni motorlu taşıtlar vergisi tutarları aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.Motor Silindir Hacmi (cm³)

Taşıt Değeri (TL)

Satır

Numarası

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 6 yaş

7 - 11 yaş

12 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş

1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

1300 cm³ ve aşağısı

40.000’i aşmayanlar

1

743

518

290

220

78

40.000’i aşıp 70.000’i aşmayanlar

2

817

570

319

242

86

70.000’i aşanlar

3

892

622

348

264

94

1301 - 1600 cm³ e kadar

40.000’i aşmayanlar

4

1.294

970

563

398

153

40.000’i aşıp 70.000’i aşmayanlar

5

1.423

1.067

619

437

168

70.000’i aşanlar

6

1.553

1.164

675

477

183

1601 - 1800 cm³ e kadar

100.000’i aşmayanlar

7

2.512

1.964

1.156

705

274

100.000’i aşanlar

8

2.741

2.142

1.262

770

299

1801 - 2000 cm³ e kadar

100.000’i aşmayanlar

9

3.957

3.048

1.792

1.067

421

100.000’i aşanlar

10

4.317

3.326

1.955

1.164

459

2001 - 2500 cm³ e kadar

125.000’i aşmayanlar

11

5.936

4.309

2.692

1.609

637

125.000’i aşanlar

12

6.476

4.701

2.937

1.755

695

2501 - 3000 cm³ e kadar

250.000’i aşmayanlar

13

8.276

7.200

4.498

2.420

888

250.000’i aşanlar

14

9.029

7.854

4.907

2.640

969

3001 - 3500 cm³ e kadar

250.000’i aşmayanlar

15

12.603

11.340

6.831

3.410

1.251

250.000’i aşanlar

16

13.749

12.371

7.452

3.720

1.365

3501 - 4000 cm³ e kadar

400.000’i aşmayanlar

17

19.815

17.111

10.077

4.498

1.792

400.000’i aşanlar

18

21.617

18.666

10.994

4.907

1.955

4001 cm³ ve yukarısı

475.000’i aşmayanlar

19

32.431

24.320

14.403

6.474

2.512

475.000’i aşanlar

20

35.379

26.531

15.713

7.062

2.741

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 6 yaş

7 - 11 yaş

12 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş


Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’na eklenen bir geçici maddeyle, 31.12.2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerinin aşağıdaki tarifeye göre vergilendirilmesi öngörülmüştür.


Motor Silindir Hacmi (cm³)

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1-3 yaş

4-6 yaş

7-11 yaş

12-15 yaş

16 ve yukarı yaş

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

1300 cm³ ve aşağısı

743

518

290

220

78

1301 - 1600 cm³ e kadar

1.294

970

563

398

153

1601 - 1800 cm³ e kadar

2.284

1.785

1.051

641

249

1801 - 2000 cm³ e kadar

3.598

2.771

1.629

970

383

2001 - 2500 cm³ e kadar

5.396

3.918

2.448

1.463

579

2501 - 3000 cm³ e kadar

7.524

6.545

4.089

2.200

808

3001 - 3500 cm³ e kadar

11.458

10.309

6.210

3.100

1.138

3501 - 4000 cm³ e kadar

18.014

15.555

9.161

4.089

1.629

4001 cm³ ve yukarısı

29.483

22.109

13.094

5.885

2.284


10. Damga Vergisi Kanunu Düzenlemeleri

a) Bakanlar Kurulu Yetkisi

Damga vergisi tutar ve oranlarının artırılması veya indirilmesi konusundaki Bakanlar Kurulu yetkisinin, kâğıt türleri itibariyle birlikte veya ayrı ayrı kullanılabilmesine olanak sağlanmıştır.

b) Kamu Özel İş Birliği Projeleri

Kamu özel iş birliği projelerinin finansmanı için yurt dışında ihraç edilen menkul kıymetler karşılığında fon temin etmek üzere kurulan özel amaçlı kuruluşların, bu fonları proje yüklenicisi firmalara kullandırmasına ilişkin olarak düzenlenen kâğıtlar ile bunların teminatı ve geri ödemesine ilişkin işlemler nedeniyle düzenlenen kâğıtlar damga vergisinden müstesna tutulmuştur.

Düzenleme, Damga Vergisi Kanunu’na ekli (2) sayılı tablonun “IV- Ticari ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar” başlıklı bölümüne eklenen aşağıdaki fıkra ile yapılmıştır.

“54. Kamu özel iş birliği projelerinin finansmanı için yurt dışında ihraç edilen menkul kıymetler karşılığında fon temin etmek üzere kurulan özel amaçlı kuruluşların, bu fonları proje yüklenicisi firmalara kullandırmasına ilişkin olarak düzenlenen kâğıtlar ile bunların teminatı ve geri ödenmesine ilişkin işlemler nedeniyle düzenlenen kâğıtlar.”

Düzenleme, 05.12.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

11. Harçlar Kanunu Düzenlemeleri

a) Kamu Özel İş Birliği Projeleri

Kamu özel iş birliği projelerinin finansmanı için yurt dışında ihraç edilen menkul kıymetler karşılığında fon temin etmek üzere kurulan özel amaçlı kuruluşların, bu fonları proje yüklenicisi firmalara kullandırmasına ilişkin işlemler ile bunların teminatı ve geri ödemesine ilişkin işlemler, yargı harçları hariç, harçlardan müstesna tutulmuştur.

Düzenleme, Harçlar Kanunu’nun 123. maddesine eklenen aşağıdaki fıkra ile yapılmıştır.

“Kamu özel iş birliği projelerinin finansmanı için yurtdışında ihraç edilen menkul kıymetler karşılığında fon temin etmek üzere kurulan özel amaçlı kuruluşların, bu fonları proje yüklenicisi firmalara kullandırmasına ilişkin işlemler ile bunların teminatı ve geri ödenmesine ilişkin işlemler, yargı harçları hariç, bu Kanunda yazılı harçlardan müstesnadır.”

Düzenleme, 05.12.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

b) Transfer Fiyatlandırması Yöntem Belirleme Anlaşması Harçları

Transfer fiyatlandırması ön fiyat anlaşmalarına ilişkin başvuru harcı ve yenileme harcı kaldırılmıştır.

Kaldırılan harçların 2017 tutarları; başvuru harcı için 56.979,40 TL, yenileme harcı için 45.583,30 TL’dir.

Düzenleme, 05.12.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

12. Emlak Vergisi Düzenlemeleri

Emlak Vergisi Kanunu’na bir geçici madde eklenerek, takdir komisyonlarnca 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin, 2017 yılında uygulanan birim değerlerin belirli bir yüzdesini geçmemesi sağlanmıştır.

Yapılan düzenlemeye göre, 2018 yılı için takdir edilen asgari arsa ve arazi metrekare birim değeri, 2017 yılı değerlerinin %50’sinden fazla ise, 2018 değerlerinin hesabında, 2017 yılı uygulanan değerinin %50 fazlası dikkate alınacaktır. 2019-2021 döneminde de aynı esas uygulanacaktır.


- 2018, 2019 ve 2020 yılları kurum kazançları için kurumlar vergisi oranı %22.

- Yukarıda Kanun’un bazı maddeleri özetlenmiş, bazı maddelerine yer verilmemiştir. İşlem yapmadan önce ilgili düzenlemeler incelenmelidir.


İlgili Kanun metnine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşabilirsiniz.

Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun


Bu bülten hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki kişilerle temasa geçebilirsiniz.

Saygılarımızla,


Recep Bıyık

Mevzuat Eğitim ve Araştırma Başkanı

Email:recep.biyik@pwc.com

Bülteni İndirBülteni indir


Okunma sayısı: 1505  
 

Güncel

TC. Resmi Gazete

20 Temmuz 2018
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler