Vergi Portalı

 
 
23.06.2004 - 2004/148
Danıştay 7. Daire, Otomobilde ÖTV Artışı İçin Yürütmenin Durdurulması Kararı Verdi. Gelirler Genel Müdürlüğü'nün Yazısı!
Danıştay 7. Daire, silindir hacmi 1600 santimetreküpün üzerinde olan motorlu taşıtların ÖTV oranlarında yüzde 11.1 oranının üzerinde yapılan artışa yürütmenin durdurulması kararı verdi.
Danıştay ÖTV Artışına Kısmi Yürütmenin Durdurulması Kararı Verdi

14 Ekim 2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile 87.03 G.T.İ.P numaralı otomobillere uygulanan Özel Tüketim Vergisi oranları değişik oranlarda artırılmıştı:

Danıştay 7. Daire, yürütmenin durdurulması kararı vererek, % 11,11 oranının üzerindeki artış oranlarının yürütülmesini durdurmuştur. Buna göre, Danıştay 7. Dairenin kararı doğrultusunda ortaya çıkan yeni oranlar ekteki şekildedir:

Maliye Bakanlığının 18 Haziran 2004 Tarihli Yazısı

Maliye Bakanlığı, Defterdarlıklara gönderdiği 18 Haziran 2004 tarih, B.07.0.GEL.0.52/5200.40/26-28383 sayılı yazı ile, Danıştay kararının Başbakanlığa 18 Haziran 2004 tarihinde tebliğ edildiğini, sözkonusu ÖTV oranlarının, bu tarih itibariyle Danıştay 7. Dairenin kararında belirtilen şekilde uygulanacağı, yürütmenin durdurulması kararının kaldırılması durumunda ise aradaki farkın mükelleflerden aranacağı bildirilmiştir.

Kanımızca, bu durumda, Maliye Bakanlığınca bu tür bir açıklama yapılması yerine Bakanlar Kurulunun otuz günlük yasal süre içinde yeni bir oran belirlemesi daha doğru olacaktır. Zira, Maliye Bakanlığının böyle bir belirleme yapma yetkisi bulunmamaktadır.

Yüksek Oranlı ÖTV Ödeyerek Otomobil Alanlar Ödedikleri Fazla Vergiyi İade Alabilirler Mi?

14 Ekim 2003 tarihinden sonra otomobil alarak yüksek oranda ÖTV ödeyenlerin sözkonusu vergiyi iade alabilmeleri için, ÖTV'yi tahsil ederek vergi dairesine ödeyen otomobil satıcılarının bu dönem ile ilgili düzeltme talebinde bulunmaları gerekmektedir. Sözkonusu verginin iadesinin düzeltme hükümleri çerçevesinde iade edilip edilmemesi vergi idaresinin kararına bağlıdır. Bu kararın olumsuz olması durumunda Vergi Mahkemesine müracaat edilerek iade talep edilebilir ancak, Danıştay'ın benzer nitelikteki uyuşmazlıklarda, konusu yargılamayı gerektiren davaları düzeltme hükümleri kapsamında görmeyerek usul bakımından reddeden kararları istikrar kazanmıştır. Bu nedenle, düzeltme yoluyla iade talep edilmesinin sonuç doğurmasının oldukça güç olduğunu düşünmekteyiz.

Diğer yandan, sözkonusu iadenin otomobil satın alanlara yapılmasındaki bir diğer güçlük de, otomobil satın alan kişilerin bu işlemde vergi dairesi ile doğrudan muhatap olmamalarıdır. Bu nedenle, ÖTV tahsil ederek ödeyen otomobil satıcılarının düzeltme hükümleri çerçevesinde iade talep etmeleri çok güç olduğu gibi, bu talebi doğrudan vergi dairelerinden kendilerinin yapmaları da mümkün değildir.

Bu çerçevede, bu konuyla ilgili olarak Maliye Bakanlığının tutumu önem kazanmaktadır. Daha önce yaşanan benzer uyuşmazlıklarda, Maliye Bakanlığının, yürütmenin durdurulması kararının "geriye dönük bir iade hakkı doğurmayacağı" doğrultusundaki yorumları bilinmektedir. Maliye Bakanlığı benzeri genel düzenleyici işlem ve yasa iptali davalarında yürütmenin durdurulması kararı verilmesinin, tahsilat ve iade işlemlerini "durdurucu" nitelik arzettiğini, bu karar sonrasında, mükelleflerin o güne kadar ödemedikleri vergi borçlarının tahsil işlemlerinin duracağını ancak bu kararın ödenmiş borçların iadesini gerektirmeyeceği yorumunu yapmaktadır. Kanımızca, bu yorumun idare hukuku prensipleri içinde bir dayanağı yoktur; verilen yürütmenin durdurulması kararı, dava konusu işlemin, karar tarihi itibariyle değil, işlem tarihi itibariyle hukuki sakatlığını belirlemektedir. İdarenin, yürütmenin durdurulması kararı verilmesi ile, dava konusu işlemi eski duruma getirme sorumluluğu idare hukukunda olduğu gibi vergi hukukunda da uygulama sahası bulmalıdır. Nitekim, son zamanlarda, Danıştay 4. Dairenin, ihtirazi kayıtla verilen beyanlar çerçevesinde açılan davalarda verilen yürütmenin durdurulması kararlarının mükellefe dava konusu vergiyi mahsuben iade hakkı tanıdığını işaret eden kararlarına rastlanmaktadır. Kanımızca, yürütmenin durdurulması kararına yapılan itirazın reddedilmesi durumunda, Maliye Bakanlığı mükelleflere çağrı yaparak fazladan vergi ödeyen mükelleflerin bu vergilerini iade almak için vergi dairelerine müracaat edebileceklerini duyurması hukuken en doğru ve adil yol olacaktır.

ÖTV Artışının Akıbeti Ne Zaman Kesinleşecek?

ÖTV artışının iptali talebi ile açılan davada Danıştay 7. Daire, % 11,1 oranının üzerindeki artışın yürütülmesinin durdurulmasına karar vermiştir. Bu karara karşı idarenin yukarıda kısaca açıklanan şekilde itiraz hakkı bulunmaktadır. Yapılan itiraz sonucunda VDDGK yürütmenin durdurulması kararını kaldırabilir ya da itirazı reddedebilir. Dosya, esas hakkında karar verilmek üzere, VDDGK kararı sonrasında yeniden Danıştay 7. Daireye gönderilecektir. 7. Dairenin esas hakkındaki kararı sonrasında bu kararın yine VDDGK'da temyiz edilmesi mümkündür. Bu temyiz sonucu verilecek karar ile Danıştay dairesinin kararı kesinleşir.

Bu Durumda Kim Ne Yapmalı?

Kanımızca; Bakanlar Kurulu, 30 gün içinde yürütmeyi durdurma kararına uyarak yeni ÖTV oranlarını belirleyerek Resmi Gazetede duyurmalı, konu kesin karara bağlanana kadar özellikle silindir hacmi 2000 cm3'ün üzerinde- otomobil alım satımlarında taraflar, ÖTV oran değişikliklerini dikkate alarak hareket etmelidir.

Maliye Bakanlığının yazısına bu link yardımı ile ulaşabilirsiniz.


Saygılarımızla


Zeki Gündüz
Ortak, Avukat, YMM
Okunma sayısı: 43245  
 

Güncel

TC. Resmi Gazete

25 Mayıs 2018
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler