Vergi Portalı

 
 
02.12.2013 - 2013/96 - İçerik ÖTV
ÖTV Uygulamasında Değişiklikler
Biodizel katkılı motorin ile (B) cetveline dahil edilen mallarda indirimli ÖTV uygulamasına ilişkin Kararnamelerde değişiklik yapan 2013/5595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı

1 Aralık 2013 tarihli ve 28838 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2013/5595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile indirimli ÖTV uygulamalarına ilişkin Kararnamelerde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

A) Biodizel katkılı motorinde indirimli ÖTV uygulamasına ilişkin 2006/11202 sayılı Kararnamede değişiklik

2006/11202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla:

- Türkiye’de üretilen tarım ürünlerinden elde edilen 3824.90.99.90.54 G.T.İ.P numaralı biodizelin, motorinle harmanlanmak üzere, rafinerici ve dağıtıcı firmalara tesliminde ÖTV tutarı sıfıra indirilmiş,

- Bu şekilde üretilen biodizel karıştırılmış motorin tesliminde ÖTV’nin de, karıştırılan malın miktarının karışım miktarına oranı kadar eksik uygulanması öngörülmüştü. Ancak bu şekilde hesaplanacak ÖTV tutarının, biodizel ihtiva etmeyen motorin için belirlenmiş olan vergi tutarlarının %98’inden az olamayacağı öngörülmüştü.

2013/5595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla, yukarıda sözü edilen 2006/11202 sayılı Kararname yürürlükten kaldırılmakla birlikte, Türkiye’de üretilen tarım ürünlerinden veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuatına uygun olarak Türkiye’de toplanan kullanılmış kızartmalık bitkisel yağlar ile kullanım süresi geçmiş bitkisel yağlardan elde edilen 3824.90.97.90.54 G.T.İ.P. numaralı“oto biodizel ile harmanlanmış motorinde uygulanan vergi tutarlarının, oto biodizel miktarının toplam harmanlanmış mal miktarına oranı kadar eksik uygulanması kararlaştırılmıştır. Ancak bu orana göre belirlenen vergi tutarları, motorinin normal vergi tutarının %98’inden az olamayacaktır. Harmanlayıcıların kullandığı motorin veya biodizele ödenen ÖTV’nin, biodizelli motorin satışında hesaplanan ÖTV’den fazla olması halinde, indirilemeyen ÖTV tutarı harmanlayıcılara iade edilecektir.

Bu düzenlemeyle, Türkiye’de toplanan kullanılmış kızartmalık bitkisel yağlar ile kullanım süresi geçmiş bitkisel yağların da motorine karıştırılması teşvik edilmekte, ancak biodizel tesliminde sıfır vergi uygulaması kaldırılarak, önce vergi ödenmesi daha sonra iade edilmesi öngörülmektedir.

Bu konuda 13 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde yapılan açıklamaya göre, motorin ile biodizelin harmanlanması sonucu elde edilen karışımın tesliminde, karışıma uygulanacak ÖTV tutarı aşağıdaki formüle göre hesaplanacaktır.

KV = MV x Y

KV = Karışımın ÖTV tutarı (TL/lt)

MV = Biodizelsiz motorinin ÖTV tutarı (TL/lt)

Y = [1- (BD/T)]

Y = Motorin miktarının karışım miktarındaki oranı

BD = Karışımdaki biodizel miktarı (lt)

T= Karışım miktarı (Karışımdaki motorin miktarı + Karışımdaki biodizel miktarı) (lt)

Karışıma uygulanacak ÖTV tutarının hesaplanmasında kullanılacak (Y) değeri hiçbir zaman 0,98’den küçük olmayacaktır. Hesaplama sonucu bulunan (Y) değeri 0,98’den küçükse, dikkate alınacak olan değer 0,98 olacaktır.

Formülün uygulanmasında ortaya çıkan kesirli rakamlarda (Y, BD/T) ve bulunan vergi tutarında (KV) virgülden sonraki 4 hane dikkate alınacaktır.

Bu uygulama 1 Ocak 2014 tarihinde yürürlüğe girecek olup, bu tarihe kadar 2006/11202 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla öngörülen mevcut uygulama devam edecektir. Yeni uygulama konusunda bir tebliğ çıkarılacağı tahmin edilmektedir.

B) Madeni yağların sanayide kullanımında indirimli ÖTV uygulamasına ilişkin 2012/3792 sayılı Kararnamede değişiklik

2012/3792 sayılı Kararname ile ÖTV Kanunu eki (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların imalatta kullanımında indirimli ÖTV uygulaması öngörülmüştü. ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetveline 6487 sayılı Kanunla yeni mallar eklenmişti. Ancak 11 Haziran 2013 tarihinde ÖTV kapsamına dahil edilen bu mallar 2012/3792 sayılı Kararnameye eklenmediğinden, bunların imalatta kullanımında indirimli ÖTV uygulamasından yararlanılamamaktaydı.

2013/5595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2012/3792 sayılı Kararnameye 6487 sayılı Kanunla ÖTV kapsamına alınan mallar eklenmiştir. Buna göre, 6487 sayılı Kanunla (B) cetveline eklenen ksilen, antrasen, doğalgaz kondanseleri, etil benzen, parafin gibi malların:

- 12 ay içinde (I) sayılı liste dışındaki malların imalinde kullanılması halinde, bu malların alımında veya kullanımında ödenen ÖTV’nin, 2012/3792 sayılı Kararname ile belirlenen kısmı iade edilebilecektir.

- Satın alma tarihini takip eden aybaşından itibaren 12 ay içinde (B) cetvelindeki vergisi daha düşük malın imalinde kullanılması halinde, ödenen vergi ile imal edilen malın vergisi arasındaki farkın iadesi talep edilebilecektir.

Ayrıca ihraç edilmek veya ihraç kaydıyla satılmak üzere imal edilen; 2710.19.81, 2710.19.83, 2710.19.85, 2710.19.87, 2710.19.91, 2710.19.93 ve 2710.19.99 alt pozisyonlarında yer alan biodizel ihtiva eden diğer yağların imalinde kullanılan bazyağa ödenen ÖTV’nin, söz konusu malların 3 ay içinde ihraç edilmesi veya ihraç kaydıyla teslim edilmesi halinde 0,0500 TL/kg’ı aşan kısmı iade edilebilecektir.

İlgili Bakanlar Kurulu Kararına aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşabilirsiniz.

2013/5595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (01.12.2013 tarihli ve 28838 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır)

Saygılarımızla,

Recep Bıyık

Mevzuat Eğitim ve Araştırma Başkanı, YMM

Okunma sayısı: 1926  
 

Güncel

TC. Resmi Gazete

25 Mayıs 2018
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler