Vergi Portalı

 
 
20.08.2013 - 2013/74 - İçerik: Af Kanunu
Af Kanunu Genel Tebliği
02.08.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6495 sayılı Kanun’la, 6111 sayılı Af Kanunu’yla ilgili olarak yapılan düzenlemelere ilişkin açıklamaları içeren Genel Tebliğ.

02.08.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6495 sayılı Kanun’un geçici 2. maddesiyle, 6111 sayılı Af Kanunu’yla ilgili olarak bazı düzenlemeler yapılmış, 17.08.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5 seri no.lu Genel Tebliğde de bu düzenlemelerin uygulamasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

Genel Tebliğde yapılan açıklamalar aşağıda özetlenmiştir:

1) İl özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarla ilgili düzenleme

6495 sayılı Kanun’un geçici 2. maddesinin birinci fıkrasıyla,

- 01.06.2013 tarihi itibariyle 6111 sayılı Kanun’dan yararlanma hakları devam eden,

- İl özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların,

6111 sayılı Kanun kapsamında 2013 yılının Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında ödenmesi gereken taksitlerinin, aynı Kanun’un 18. maddesine göre tercih ettikleri taksit sayısına göre belirlenen son taksit ödeme süresi içerisinde ödenmesine olanak sağlanmıştır.

Tebliğde yapılan açıklamaya göre;

- 6495 sayılı Kanun’un geçici 2. maddesinin birinci fıkrasından 01.06.2013 tarihi itibarıyla 6111 sayılı Kanun’dan yararlanma hakları devam eden il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar yararlanabilmekte,

- Bunların dışında 6111 sayılı Kanun’dan yararlanmış olan diğer borçluların bu fıkra hükmünden yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.

2) Karayolları Trafik Kanunu ve Karayolu Taşıma Kanunu’na göre verilen idari para cezalarıyla ilgili düzenleme

6495 sayılı Kanun’un geçici 2. maddesinin ikinci fıkrasıyla, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’na göre verilen ve fıkra kapsamına giren idari para cezalarının, 6111 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılandırılarak ödenmesi olanağı getirilmiştir.

Tebliğde bu düzenlemeye ilişkin açıklamalar yapılmış olup, açıklamalar aşağıda satır bağlarıyla özetlenmiştir.

- Düzenleme kapsamına, 2918 sayılı Kanun ve 4925 sayılı Kanuna göre 31.12.2010 tarihinden önce verilen, 02.08.2013 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş olan ya da ödeme süresi geçmemiş bulunan veya dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan idari para cezaları girmektedir.

Bu cezalardan aslı ödenmiş olanların fer’ileri hakkında da bu fıkra hükmünden yararlanılması mümkündür.

- 2918 sayılı ve 4925 sayılı Kanunlara göre verilen idari para cezaları nedeniyle getirilen olanaktan yararlanılabilmesi için idari yaptırım karar tutanaklarının 31.12.2010 tarihinden önce düzenlenmiş olması şarttır. 31.12.2010 tarihinden önce 2918 sayılı ve 4925 sayılı Kanunlara göre verilmiş olmakla birlikte 6495 sayılı Kanun’un geçici 2. maddesinin yürürlüğe girdiği 02.08.2013 tarihi itibariyle ilgilisine tebliğ edilmemiş idari para cezaları fıkra kapsamına girmemektedir.

- Getirilen olanaktan yararlanılabilmesi için, 31.10.2013 tarihine kadar Tebliğ ekinde yer alan form dilekçeler ile ayrı ayrı ilgili vergi dairesine başvuruda bulunulması gerekmektedir.

- Düzenleme kapsamına girdiği halde tutanakları ilgili vergi dairelerine intikal etmemiş olan idari para cezalarıyla ilgili olarak, vergi dairelerine idari yaptırım karar tutanaklarını ibraz ederek başvuruda bulunulması mümkündür.

- Düzenleme kapsamında yeniden yapılandırılacak idari para cezaları nedeniyle ödenecek borç tutarının tespiti Tebliğde, borcun 02.08.2013 tarihi itibariyle kesinleşmiş olup olmadığına bağlı olarak ayrı ayrı açıklanmıştır.

- Borcun yapılandırılması sonucu bulunan tutarın, (1,05) katsayısı ile çarpılması sonucu bulunan tutar yeni düzenleme kapsamında ödenmesi gereken tutar olacaktır. Bu şekilde bulunan tutar üç eşit taksit halinde Kasım 2013, Ocak 2014 ve Mart 2014 aylarında ödenecektir.


İlgili Genel Tebliğe aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşabilirsiniz.

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 5)


Saygılarımızla,

Recep Bıyık

Mevzuat Eğitim ve Araştırma Başkanı, YMMOkunma sayısı: 4281  
 

Güncel

TC. Resmi Gazete

25 Mayıs 2018
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler