Vergi Portalı

 
 
04.07.2012 - 2012/17 - İçerik: 6322 s.K.
6111 Sayılı Kanuna göre SGK Borç Yapılandırması Bozulmuş Olanların Ödeme Planlarının İhyası (Canlandırılması)
6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 42 nci maddesinde yapılan düzenleme ile, daha önce 6111 Sayılı Kanuna göre Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarını yapılandırdıkları halde, ödeme yükümlülüklerini aksatmaları nedeniyle yapılandırmaları bozulmuş olan borçlulara ödeme planlarını ihya(canlandırma) imkanı getirilmiştir.

Resmi Gazete’de yayımlandığı

Tarih ve Sayı

Kanun Numarası

Kanun

15/6/2012-28324

6322

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 42 nci maddesi ile 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanuna geçici 19 uncu madde eklenmiştir.

Söz konusu geçici maddenin,

Birinci fıkrasında,Bu Kanunun Birinci, İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Kısımlarına göre yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyerek Kanun hükümlerini ihlal edenler, bu tutarları ödemeleri gerektiği tarihten itibaren Kanunun 19 uncu maddesinde belirlenen geç ödeme zammı ile birlikte bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden ayın başından itibaren dört ay içerisinde ödemeleri şartıyla Kanun hükümlerinden yararlandırılır.”

İkinci fıkrasında,Bu Kanunun 3 üncü maddesinin dokuzuncu ve 14 üncü maddesinin üçüncü fıkralarında vadesinde ödenmesi öngörülen alacakların bu maddelerin hükümlerine göre ödenmemesi nedeniyle bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Kanun hükümlerini ihlal etmiş olan borçluların ihlale neden olan tutarları, birinci fıkrada belirtilen sürede ödemeleri ya da bu süre içerisinde veya bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yaptıkları başvurulara dayanılarak 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre çok zor durumda olduklarının tespit edilmesi halinde bu borçlular da Kanun hükümlerinden yararlandırılır.”

Beşinci fıkrasında, “Bu madde hükümlerinden yararlanan borçlulardan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce bu Kanun kapsamında yapılandırılan alacaklara karşılık cebren ya da rızaen tahsil edilen tutarlar, bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin en eski vadeli olanından başlamak üzere ve tahsil edildikleri tarihler dikkate alınarak bu madde hükmüne göre mahsup edilir. Bu şekilde yapılan mahsup sonrasında bu Kanun hükümlerine göre ödenmesi gereken tutarlardan fazla ödendiği tespit edilen tutarlar ilgili mevzuat hükümlerine göre red ve iade edilir.”

Altıncı fıkrasında ise “Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ilgisine göre bu Kanunun 168 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen kamu kurum ve kuruluşları yetkilidir.”

hükümleri yer almaktadır.

6111 sayılı Kanuna ilave edilen bu hükümler çerçevesinde, kapsama giren borçlarını anılan Kanun uyarınca Sosyal Güvenlik Kurumuna yeniden yapılandıran borçlular ile 5510 sayılı Kanunun geçici 24 üncü veya geçici 25 inci maddeleri uyarınca yeniden yapılandırılmış borçlarıyla ilgili ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle yeniden yapılandırma anlaşmaları bozulmuş borçlulara ödeme planlarını ihya (canlandırma) imkanı getirilmiştir.

Buna göre, 6111 sayılı Kanununa ilave edilen geçici 19 uncu madde hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların en geç 1/10/2012 tarihine kadar SGK’nın ilgili müdürlüklerine müracaat etmeleri ve ödeme vadesi sona ermiş olan taksitlerini de 31/10/2012 tarihine kadar geç ödeme zammı ile birlikte ödemeleri gerekmektedir.

6111 borç yapılandırma ihyası kapsamına giren borçlular, başvuru tarihi ve şekli, ödeme planlarının yeniden oluşturulması, yapılandırma işleminin bozulduğu tarihten sonra yapılan ödemelerin mahsubu, borçlularca yapılacak ödemeler ve diğer hususlar SGK’nın 25/06/2012 tarihli, 2012-23 nolu Genelgesinde açıklanmıştır.

SGK’nın 2012-23 nolu Genelgesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.


Saygılarımızla,

Bilgütay YAŞAR

Ortak, YMM

Celal ÖZCAN

İş ve Sosyal Güvenlik Hizmetleri

Kıdemli Danışmanı

Okunma sayısı: 4622  
 

Güncel

TC. Resmi Gazete

25 Mayıs 2018
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler