Vergi Portalı

 
 
10.08.2010 - 2010/065
İrlanda İle Yapılan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı
Türkiye ile İrlanda Arasında “Gelir ve Sermaye Değer Artış Kazançları Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması” ve “Eki Protokol”ün onaylanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazetede yayımlandı.

5985 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İrlanda Arasında Gelir ve Sermaye Değer Artış Kazançları Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının ve Eki Protokolün Onaylanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, 10.08.2010 tarih ve 27668 sayılı Resmi Gazetede yayımlandı.

Anlaşmanın Bakanlar Kurulunca onaylanmasıyla birlikte Türkiye’deki prosedür tamamlanmıştır.

Anlaşmaya göre, akit Devletlerden her biri, kendi iç mevzuatında öngörülen işlemlerin tamamlandığını diğerine bildirecek, bu bildirimlerden sonuncusunun alındığı tarihte Anlaşma yürürlüğe girecektir.

Anlaşmalarda yer alan düzenlemelere göre anlaşma hükümleri;

İrlanda’da;

- Gelir ve değer artış kazançları bakımından, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi izleyen Ocak ayının birinci günü veya daha sonra başlayan tarhiyat yılı için,

- Kurumlar vergisi bakımından, Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi izleyen Ocak ayının birinci günü veya daha sonra başlayan herhangi bir mali yıl için,

Türkiye’de;

- Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihi izleyen Ocak ayının birinci günü veya daha sonra başlayan her vergilendirme dönemi için,

uygulanacaktır.

Anlaşmada yer alan bazı hükümler aşağıda özetlenmiştir.

- Anlaşma, gelir ve değer artış kazançları üzerinden alınan vergileri kapsamaktadır. Türkiye açısından mevcut durumda gelir ve kurumlar vergisi anlaşma kapsamındadır.

- Anlaşmada, altı ayı aşan bir süre devam eden bir inşaat şantiyesi, yapım, montaj veya kurma projesi ya da bunlarla bağlantılı gözetim faaliyetleri işyeri olarak tanımlanmıştır.

- Bir Devlet mukiminin diğer Devlette bulunan gayrimenkul varlıklardan elde ettiği gelirin, bu diğer Devlette vergilendirilmesi öngörülmüştür. Dolayısıyla İrlanda’da yerleşik kişilerin Türkiye’de sahip oldukları gayrimenkullerin kiralanmasından elde ettikleri gelir Türkiye’de vergilendirilecektir.

- Devletlerden birinde mukim bir şirket tarafından, diğer Devletin mukimine ödenen temettüler, kural olarak diğer Devlette yani temettü gelirini elde edenin mukim olduğu ülkede vergilendirilecektir.

Anlaşmaya göre temettü gelirleri, temettüyü ödeyen şirketin mukim olduğu yani temettülerin doğduğu Devlette de vergilendirilebilecektir. Kaynak Devlette, diğer Devlet mukimlerine ödenen temettü üzerinden yapılacak vergileme (stopaj) oranı % 5, % 10 veya % 15 olabilecektir.

Bu sınırlamalar, her iki Devlet yönünden aşağıdaki gibidir:

Türkiye yönünden;

  • Gerçek lehdar, temettü ödeyen şirketin oy hakkının doğrudan en az % 25’ini elinde tutan bir şirketse, Türkiye’de vergiye tabi tutulmuş kazançlardan (istisna edilmemiş ve tam oranlı kurumlar vergisine tabi tutulmuş kazanç) ödenen temettülerde % 5,
  • Gerçek lehdar, temettü ödeyen şirketin oy hakkının doğrudan en az % 25’ini elinde tutan bir şirketse % 10,
  • Diğer durumlarda % 15

İrlanda yönünden;

  • Gerçek lehdar, temettü ödeyen şirketin oy hakkının doğrudan en az % 25’ini elinde tutan bir şirketse % 5,
  • Diğer durumlarda % 15.

- Bir akit Devlette doğan ve diğer akit Devletin bir mukimine ödenen faiz, kural olarak bu diğer Devlette vergilendirilecektir. Dolayısıyla ilke olarak faiz gelirlerini vergilendirme hakkı lehdarın mukim olduğu Akit Devlete aittir.

Anlaşmaya göre, faizin gerçek lehdarının diğer Akit Devletin bir mukimi olması halinde, faizin doğduğu Akit Devletin de sınırlı vergilendirme hakkı bulunmakta olup, bu vergileme farklı durumlara göre % 10 veya % 15 olacaktır.

- Bir Akit Devlette doğan ve diğer Akit Devletin mukimine ödenen gayrimaddi hak bedelleri, bu diğer Devlette vergilendirilecektir. Buna göre gayrimaddi hak bedellerinin vergileme hakkı ilke olarak ödeme yapılan kişinin mukim olduğu Devlete tanınmaktadır.

Öte yandan Anlaşma, gayrimaddi hak bedellerinin elde edildiği Devlete de % 10 ile sınırlı olarak vergileme hakkı vermektedir.

- Anlaşmaya göre, gayrimenkul varlıkların elden çıkartılmasından doğan kazançlar, varlıkların bulunduğu Devlette vergilendirilecektir.

- Bir Akit Devlet teşebbüsünün serbest meslek faaliyeti dolayısıyla elde ettiği gelir, yalnızca bu Devlette vergilendirilecektir. Eğer bu hizmet veya faaliyetler diğer Devlette icra edilirse ve eğer;

  • Teşebbüs, faaliyeti icra etmek üzere diğer Devlette işyerine sahip olursa,
  • Faaliyetin icra edildiği süre veya süreler, 12 aylık herhangi bir kesintisiz dönemde 183 günü aşarsa,

söz konusu gelir aynı zamanda diğer Devlette de vergilendirilebilecektir.

- Anlaşmanın 23. maddesiyle çifte vergilendirmenin mahsup yöntemiyle önlenmesi öngörülmüştür. Maddeyle, bir Türkiye mukiminin İrlanda’da vergilendirilebilir bir gelir elde etmesi durumunda, İrlanda’da ödenen verginin Türkiye’de mahsubuna izin verileceği, ancak mahsubun, mahsuptan önce hesaplanan vergi tutarı ile sınırlı olduğu hükme bağlanmıştır.

- Anlaşmayla, Anlaşma kapsamı kişi ve vergilerle de sınırlı olmayan bilgi değişimi ve alınan bilgilerin gizliliği ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.

Yukarıda anlaşma hükümleri genel bazı düzenlemeleri itibariyle özetlenmiş olup, bu durum ve anlaşmanın henüz yürürlüğe girmemiş olduğu unutulmamalıdır.

İlgili Bakanlar Kurulu kararı ve eki Anlaşma metnine aşağıdaki bağlantıların yardımıyla ulaşabilirsiniz.

Türkiye Cumhuriyeti ile İrlanda Arasında Gelir ve Sermaye Değer Artış Kazançları Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokol’ün Onaylanması Hakkında Karar


Saygılarımızla.

Recep Bıyık

Mevzuat Eğitim ve Araştırma Başkanı


Okunma sayısı: 6219  
 

Güncel

TC. Resmi Gazete

20 Temmuz 2018
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler