Vergi Portalı

 
 
04.02.2010 - 2010/014
Ba / Bs Formları
2010 ve izleyen yıllarda verilecek (Ba) ve (Bs) formlarına ilişkin düzenlemelerin yapıldığı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği.

2010 ve izleyen yıllara ilişkin Ba/Bs formlarının verilmesinde uygulanacak usul ve esasları yeniden düzenleyen 396 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 04.02.2010 tarih ve 27483 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Tebliğde yapılan düzenleme ve açıklamalar aşağıda özetlenmiştir.

1.   Bildirim Vermek Zorunda Olanlar

Kural olarak bilanço esasına göre defter tutanlar bildirim vermek zorundadırlar.

Birden fazla şubesi bulunan mükelleflerin bildirim formlarının, merkez tarafından şube ve merkez bilgileri birleştirmek suretiyle verilmesi gerekmektedir.

Serbest bölgelerde faaliyet gösteren mükellefler de Ba-Bs bildirimi vermek zorundadır. Söz konusu bildirimler, bu mükelleflerin kanuni merkezleri tarafından, merkez ve şube bilgileri birleştirilerek verilecektir. Kanuni ve iş merkezi yurt dışında olup, sadece serbest bölgede şubesi veya temsilciliği bulunan mükellefler ise, yalnızca serbest bölgede faaliyette bulunan şubelerinin mal ve/veya hizmet alış/satışlarını bildireceklerdir.

Kurumlar vergisinden muaf olan mükellefler, muafiyetten yararlandıkları hesap döneminden itibaren Ba-Bs bildirim formu vermeyeceklerdir.

Noterlerin bildirim yükümlülüğü, 2010 yılından itibaren kaldırılmıştır.

2.   Bildirimlerin Dönemi ve Verilme Zamanı

Bildirimler değişiklik öncesi olduğu gibi 2010 ve izleyen yıllarda da aylık dönemler halinde düzenlenecektir.

Bildirimlerin verilme zamanı değiştirilmiştir. 2010 ve izleyen yıllarda bildirimler aylık dönemi izleyen ayın birinci gününden itibaren son günü akşamı saat 24.00'e kadar sistem üzerinden onaylanarak gönderilecektir.

İşi terk, ölüm, tasfiye, birleşme, devir ve bölünme gibi durumlarda bildirim verme zamanı Tebliğde ayrı ayrı belirlenmiştir.

3.   Belge Tarihi İle Kayıt Tarihi Farklı Olan Alış/Satışların Hangi Dönem Bildirimine Dahil Edileceği

Tebliğde, mal ve/veya hizmet alış/satışlarının, bunlara ilişkin belgelerin düzenlenme tarihi dikkate alınarak ilgili dönem Ba/Bs bildirim formları ile bildirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan düzenleme gereği, katma değer vergisi indirim hakkı, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği takvim yılı aşılmamak şartıyla, ilgili vesikaların yasal defterlere kaydedildiği vergilendirme döneminde kullanılabilmektedir.

Kayıt süresi geçtikten sonra gelen faturalar geldiği dönemde yasal defterlere kaydedilmekte, yukarıda belirtilen düzenleme çerçevesinde faturada yer alan katma değer vergisi indirilebilmekte iken, 396 no.lu Tebliğ ile söz konusu faturaların düzenlendiği dönemin Ba bildiriminde yer alması gerektiği belirtilmektedir. Bu durum, tamamen denetim amaçlı bir uygulamanın, ödenecek vergi tutarının belirlenmesi gibi esas düzenlemenin önüne geçtiğini göstermektedir. Daha da önemlisi, çok sayıda mal ve hizmet alımı yapan işletmelerin belki de tamamının her ay için defalarca usulsüzlük cezasına muhatap olmaları gibi bir sonuç yaratacaktır.

4.   Bildirimlere Dahil Edilecek Belgeler

Aşağıda belirlenen hadler çerçevesinde yapılan her türlü mal ve/veya hizmet alış ve satışlarının, bunlara ilişkin belgenin türüne bakılmaksızın Ba-Bs bildirim formlarına dahil edilmesi gerekmektedir.

5.   Bildirimlere Dahil Edilecek Belgelerle İlgili Hadler

2010 ve izleyen yılların aylık dönemlerine ilişkin mal ve/veya hizmet alışları ile mal ve/veya hizmet satışlarına uygulanacak had 396 sıra no.lu Tebliğ ile 5.000 TL olarak belirlenmiştir.

Buna göre;

 • ?  Bir kişi veya kurumdan katma değer vergisi hariç  5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet alışları, "Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)",
 • ?  Bir kişi veya kuruma katma değer vergisi hariç  5.000 TL ve üzerindeki mal ve/veya hizmet satışları ise "Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)",

ile Tablo II alanında bildirilecektir.

Belgelerde gelir vergisi stopajına da yer verilen hallerde stopajdan önceki brüt tutarlar dikkate alınacaktır.

Söz konusu hadlerin uygulanmasında, özel matrah şekline tabi mal ve/veya hizmet alış/satışında katma değer vergisi, özel tüketim vergisine tabi işlemlerde ise özel tüketim vergisi dahil tutarlar dikkate alınacaktır.

Belirlenen hadlerin altında kalan alış ve satış bedellerinin bildirildiği, "Diğer Mal ve Hizmet Bedeli Toplamı" (Tablo III) bölümü Ba-Bs bildirim formlarından çıkartılmıştır.

Bildirim verme yükümlülüğünde olan,  ancak tüm alış ve satışları belirtilen haddin altında kalan mükellefler, söz konusu formları Tablo II dışındaki bilgileri (Kimlik bilgilerinin yer aldığı Tablo I ve Onay bölümünün yer aldığı tablo III) doldurmak suretiyle vermek zorundadırlar.

6.   Bildirimlere Dahil Edilecek Belgeler ve Hadlerle İlgili Diğer Konular

Tebliğde yapılan düzenlemelere göre;

 • ? Mal ve hizmet alış/satışına bağlı olarak doğan ve fatura düzenlenmek suretiyle alıcıya/satıcıya yansıtılan vade veya kur farkı gelirleri/giderleri haddi aşması halinde bildirimlere dahil edilecektir.
 • ? Bir kişi veya kurumdan yapılan alışların kısmen veya tamamen iade edilmesi durumunda, bu iadeler söz konusu kişi ve kuruma yapılan satış olarak dikkate alınacaktır.
 • ? Bir kişi veya kuruma yapılan satışlardan bir kısmının veya tamamının iade alınması durumunda, bu iadeler söz konusu kişi ve kurumdan yapılan alış olarak dikkate alınacaktır.
 • ? Bankalar, Aracı Kurumlar, Portföy Yönetim Şirketleri, Menkul Kıymet Yatırım Fon ve Ortaklıkları, Reasürans Şirketleri, Emeklilik Şirketleri, Sigorta Şirketleri ve Acenteleri, hizmet ve satış işlemlerinde düzenledikleri dekont ve poliçe bilgilerini Form Bs ile bildirmeyeceklerdir. Aynı şekilde, bu kurumların kendi aralarındaki işlemler sebebiyle düzenledikleri dekontların karşı tarafça Form Ba ile bildirilmesi de gerekmemektedir. Ancak bu kurumlar, diğer belgelere dayalı olarak yaptıkları mal ve hizmet alım/satımlarını genel esaslar çerçevesinde Ba-Bs formları ile bildirmek zorundadırlar.
 • ? Döviz alış-satışı yapan mükellefler ile yetkili müessese izin belgeli ve altın borsasına üye olup kıymetli maden alış-satışı ile uğraşan mükellefler belirli miktarın üzerindeki alış-satış bilgilerini, bu işlemlerini ayrıca Ba ve Bs bildirim formlarıyla bildirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak, bu kurumlar, diğer belgelere dayalı olarak yaptıkları mal ve hizmet alım/satımlarını genel esaslar çerçevesinde Ba-Bs formları ile bildirmek zorundadırlar.
 • ? Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin, döviz büroları ve yetkili diğer kuruluşlardan yapmış oldukları döviz alış-satışlarını Ba ve Bs bildirim formlarına dahil etmelerine gerek bulunmamaktadır.
 • ? Sigorta şirketleri tarafından yapılan tazminat ödemeleri fatura ile belgelendirilen bir mal veya hizmet alımına dayanıyor ise, bu alımların genel esaslar çerçevesinde katma değer vergisi hariç tutarlarıyla Ba bildirim formuna dahil edilmesi gerekmektedir.

7. Bildirimlerin Elektronik Ortamda Verilme Zorunluluğu

Bilanço esasına göre defter tutan ve 376 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre beyannamesini elektronik ortamda vermek zorunda olan mükellefler, Ba ve Bs bildirim formlarını da elektronik ortamda https://e-beyanname.mb-ggm.gov.tr/ adresinden vermek zorundadırlar.

Bildirim formlarını elektronik ortamda veren mükelleflerin kâğıt ortamında verdikleri (elden veya posta ile) bildirim formları kabul edilmemektedir.

Bildirimlerin elektronik ortamda verilmiş sayılabilmesi için sistem üzerinde onaylama işleminin yapılması şarttır. Onaylama işlemi en geç, bildirimlerin verilmesi gereken sürenin son günü saat 24:00'ten önce tamamlanmalıdır.

8. Bildirimlerin Doldurulmasında Uyulacak Esaslar

 • ?  Bildirimlerdeki alış/satış bedelleri, Türk Lirası olarak doldurulacak ve kuruş bilgileri gösterilmeyecektir.
 • ?  Bir kişi veya kurumdan yapılan alış ve/veya satışlarda birden fazla belge olması halinde kuruş ihmali belge bazında değil, belgelerin toplam tutarı üzerinden yapılacaktır.
 • ?  Birden fazla sayfadan oluşan (nakli yekûnlu) faturalar tek fatura olarak kabul edilecektir.
 • ?  İthalat işlemlerinin form Ba ile bildirilmesinde Gümrük Beyannamesi giriş tarihi, ihracat işlemlerinin form Bs ile bildirilmesinde ise, fiili ihracatın gerçekleştiği tarih dikkate alınacaktır.
 • ?  Serbest bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflerin yurt içine yaptıkları satış işlemlerinin form Bs ile bildirilmesinde serbest bölge işlem formu tarihi ve tutarı dikkate alınacaktır.
 • ?  Bildirim formlarında alıcı veya satıcının vergi kimlik numarası, ithalat işlemlerinde “1111111111”, ihracat işlemlerinde ise “2222222222” olarak kodlanacaktır.
 • ?  Bir kişi veya kurumun birden fazla şubesinden yapılan mal ve/veya hizmet alımları, muhasebe sistemi gereği ayrı ayrı takip edilse bile, birleştirilerek Ba bildirim formunda tek satır olarak gösterilecektir.
 • ?  Bir kişi veya kurumun birden fazla şubesine yapılan mal ve/veya hizmet satışları birleştirilerek, Bs bildirim formunda tek satır olarak gösterilecektir.
 • ?  Bildirim verme yükümlülüğü bulunan,  ancak tüm alış ve satışları belirtilen haddin altında kalan mükellefler, söz konusu formları Tablo II dışındaki tüm bilgileri doldurmak suretiyle vermek zorundadırlar.

9. Bildirimlerin Süresinde veya Tam Olarak Verilmemesi Halinde Ceza Uygulaması

Bildirim formlarını belirlenen süreler içinde vermeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355. maddesi hükmü uyarınca cezai işlem uygulanacaktır.

Ceza uygulanmasında, Ba ve Bs bildirim formları tek bir form olarak değerlendirilmekte ve tek özel usulsüzlük cezası kesilmektedir.

10. Bildirimlerin Düzeltilmesi ve Düzeltme Durumunda Ceza Uygulaması

Elektronik ortamda gönderip onayladıktan sonra, bildirimlerinde hata veya eksiklik bulunduğunun tespiti halinde, bunların yeniden düzenlenerek gönderilmesi gerekir.

Ba ve Bs bildirim formlarından herhangi birinde hata yapıldığının belirlenmesi halinde, sadece hata yapılan bildirim formunun düzeltilerek gönderilmesi yeterlidir.

Düzeltme amacıyla düzenlenen bildirim formlarının, daha önce bildirimde bulunulmamış gibi tüm alış-satış bilgilerini içerecek şekilde doldurulması gerekmektedir.

Bildirimlerin verilme süresi içerisinde yapılan düzeltmelerde herhangi bir ceza uygulanmamaktadır. Süre geçtikten sonra yapılan düzeltmelerde ise, düzeltilen her bir form için ayrı ayrı olmak üzere Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 355. maddesi hükmü uyarınca, bildirimin verilme tarihine bağlı olarak ceza kesilecektir.  

 

İlgili Genel Tebliğ metnine aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşabilirsiniz.

?   Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 396)

?   Genel Tebliğ Ekleri


Saygılarımızla,

Recep Bıyık

Mevzuat Eğitim ve Araştırma Başkanı

 

 

Okunma sayısı: 10892  
 

Güncel

TC. Resmi Gazete

25 Mayıs 2018
Gazete Içerigi

Mini Anket

Vergi Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasıyla İlgili Kanun Hakkındaki Düşünceniz Nedir?


Sonuçlar Diğer Anketler