Vergi Portalı

 
 
 
Damga Vergisi Oranları

2014 Yılı

(1) SAYILI TABLO

Damga Vergisine TabiKağıtlar

I. Akitlerle ilgilikağıtlar

A.Belli parayı ihtiva edenkağıtlar:

1.Mukavelenameler,taahhütnameler ve temliknameler

(Binde 9,48)

2. Kira mukavelenameleri(Mukavele süresine göre

kirabedeli üzerinden)

(Binde 1,89)

3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri

(Binde 9,48)

4.Tahkimnamelervesulhnameler

(Binde 9,48)

5.Fesihnameler(Belli parayı ihtiva eden bir

kağıdataalluk edenler dahil)

(Binde 1,89)

6.(Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük:6/6/2008)

Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş

ikinciel araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler

(Binde 1,89)

B.Belli parayı ihtiva etmeyenkağıtlar:

1.Tahkimnameler

(41,20 TL)

2.Sulhnameler

(41,20 TL)

3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin

aralarındadüzenledikleri kontenjan sözleşmeleri

(Belli parayı ihtiva edenlerdahil)

(231,10 TL)

II. Kararlar ve mazbatalar

1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili

olmayarakDanıştaydanverilen mazbata, ilam ve kararlarla

hakemkararları:

a) Belli parayı ihtiva edenler

(Binde 9,48)

b) Belli parayı ihtiva etmeyenler

(41,20 TL)

2. (Değişik: 5766/10-c md.) (Yürürlük: 6/6/2008)

İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve

kamutüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları

(Binde 5,69)

III. Ticari işlemlerde kullanılankağıtlar

1. Ticari ve mütedavil senetler:

a) Emtia senetleri:

aa) Makbuz senedi (Resepise)

(14,40 TL)

ab) Rehin senedi (Varant)

(8,50 TL)

ac)İydasenedi

(1,60 TL)

ad) Taşıma senedi

(0,60 TL)

b) Konşimentolar

(8,50 TL)

c) Deniz ödüncü senedi

(Binde 9,48)

d) İpotekli borç senedi, irat senedi

(Binde 9,48)

2. Ticari belgeler:

a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri

(14,40 TL)

b)Resmidairelereve bankalara ibraz edilen

bilançolarve işletme hesabı özetleri:

ba) Bilançolar

(31,80 TL)

bb) Gelir tabloları

(15,40 TL)

bc) İşletme hesabı özetleri

(15,40 TL)

c)Barnameler

(1,60 TL)

d) Tasdikli manifesto nüshaları

(6,40 TL)

e) Ordinolar

(0,60 TL)

f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları

(6,40 TL)

IV. Makbuzlar ve diğerkağıtlar

1. Makbuzlar:

a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet

alımlarınailişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil)

nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve

belliparayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu

ödemelerinresmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına

açılmışveya açılacak hesaplara nakledilmesini veya

emirve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar

(Binde 9,48)

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı,

ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve

benzeriher ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan

paralar(Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak

ödenenlerdahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden

ödenmeyerekkişiler adına açılmış veya açılacak cari

hesaplaranakledildiği veya emir ve havalelerine tediye

olunduğutakdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar

(Binde 7,59)

c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu

mahiyettekisenetler

(Binde 7,59)

d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen

paralariçin düzenlenen makbuzlar

(Binde 7,59)

2. Beyannameler(Bu beyannamelerin sadece bir nüshası

vergiyetabidir):

a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin

gümrüklenmesiiçin postanelerce gümrüklere verilen

listebeyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için

(0,60 TL)

b) Vergi beyannameleri:

ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri

(41,20 TL)

bb)Kurumlar vergisi beyannameleri

(55,00 TL)

bc)Katma değer vergisi beyannameleri

(27,20 TL)

bd) Muhtasar beyannameler

(27,20 TL)

be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi

beyannamelerihariç)

(27,20 TL)

c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler

(55,00 TL)

d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler

(20,30 TL)

e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta

primbildirgeleri

(20,30 TL)

f)(Ek:5838/15 md.)(Yürürlük:28/02/2009)Elektronik

ortamdabirlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta

primbildirgesindensadecemuhtasar beyanname için

(32,30 TL)

3. Tabloda yazılıkağıtlardanaslı 1,00 Yeni Türk Lirasından

fazlamaktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere

ibrazedilecek özet, suret ve tercümeleri.

(0,60 TL)2013 Yılı

2013 yılında, her bir kâğıt için uygulanacak olan azami damga vergisi tutarı ile damga vergisi oran ve tutarları 01.01.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 56 seri no.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

a) Her bir kâğıt için hesaplanacak azami damga vergisi tutarı

Her bir kâğıt için hesaplanacak azami damga vergisi tutarı

1.487.397,70 TL

b) 2013 yılında uygulanan damga vergisi oran ve tutarları


(1) SAYILI TABLO

Damga Vergisine Tabi Kağıtlar

I. Akitlerle ilgili kağıtlar

A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:

1. Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler

(Binde 9,48)

2. Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)

(Binde 1,89)

3. Kefalet, teminat ve rehin senetleri

(Binde 9,48)

4. Tahkimnameler ve sulhnameler

(Binde 9,48)

5. Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)

(Binde 1,89)

6. (Değişik: 5766/10-b md.) (Yürürlük: 6/6/2008) Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler

(Binde 1,89)

B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:

1. Tahkimnameler

(39,65 TL)

2. Sulhnameler

(39,65 TL)

3.Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil)

(222,40 TL)

II. Kararlar ve mazbatalar

1. Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:

a) Belli parayı ihtiva edenler

(Binde 9,48)

b) Belli parayı ihtiva etmeyenler

(39,65 TL)

2. (Değişik : 5766/10-c md.) (Yürürlük : 6/6/2008) İhale Kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları

(Binde 5,69)

III. Ticari işlemlerde kullanılan kağıtlar

1. Ticari ve mütedavil senetler:

a) Emtia senetleri:

aa) Makbuz senedi (Resepise)

(13,95 TL)

ab) Rehin senedi (Varant)

(8,25 TL)

ac) İyda senedi

(1,55 TL)

ad) Taşıma senedi

(0,65 TL)

b) Konşimentolar

(8,25 TL)

c) Deniz ödüncü senedi

(Binde 9,48)

d) İpotekli borç senedi, irat senedi

(Binde 9,48)

2. Ticari belgeler:

a) Menşe ve Mahreç şahadetnameleri

(13,95 TL)

b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen

bilançolar ve işletme hesabı özetleri:

ba) Bilançolar

(30,60 TL)

bb) Gelir tabloları

(14,85 TL)

bc) İşletme hesabı özetleri

(14,85 TL)

c) Barnameler

(1,55 TL)

d) Tasdikli manifesto nüshaları

(6,20 TL)

e) Ordinolar

(0,65 TL)

f) Gümrük idarelerine verilen özet beyan formları

(6,20 TL)

IV. Makbuzlar ve diğer kağıtlar

1. Makbuzlar:

a) Resmi daireler tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemeler (avans olarak yapılanlar dahil) nedeniyle, kişiler tarafından resmi dairelere verilen ve belli parayı ihtiva eden makbuz ve ibra senetleri ile bu ödemelerin resmi daireler nam ve hesabına, kişiler adına açılmış veya açılacak hesaplara nakledilmesini veya emir ve havalelerine tediyesini temin eden kağıtlar

(Binde 9,48)

b) Maaş, ücret, gündelik, huzur hakkı, aidat, ihtisas zammı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, harcırah, tazminat ve benzeri her ne adla olursa olsun hizmet karşılığı alınan paralar (Ek: 5766/10-ç md.) (Yürürlük: 6/6/2008) (avans olarak ödenenler dahil) için verilen makbuzlar ile bu paraların nakden ödenmeyerek kişiler adına açılmış veya açılacak cari hesaplara nakledildiği veya emir ve havalelerine tediye olunduğu takdirde nakli veya tediyeyi temin eden kağıtlar

(Binde 7,59)

c) Ödünç alınan paralar için verilen makbuzlar veya bu mahiyetteki senetler

(Binde 7,59)

d) İcra dairelerince resmi daireler namına şahıslara ödenen paralar için düzenlenen makbuzlar

(Binde 7,59)

2. Beyannameler (Bu beyannamelerin sadece bir nüshası vergiye tabidir):

a) Yabancı memleketlerden gelen posta gönderilerinin gümrüklenmesi için postanelerce gümrüklere verilen liste beyannamelerde yazılı her gönderi maddesi için

(0,65 TL)

b) Vergi beyannameleri:

ba) Yıllık gelir vergisi beyannameleri

(39,65 TL)

bb) Kurumlar vergisi beyannameleri

(53,00 TL)

bc) Katma değer vergisi beyannameleri

(26,25 TL)

bd) Muhtasar beyannameler

(26,25 TL)

be) Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)

(26,25 TL)

c) Gümrük idarelerine verilen beyannameler

(53,00 TL)

d) Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler

(19,55 TL)

e) Sosyal güvenlik kurumlarına verilen sigorta prim bildirgeleri

(19,55 TL)

f) (Ek:5838/15 md.)(Yürürlük: 28/2/2009) Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta prim bildirgesinden sadece muhtasar beyanname için

(31,15 TL)

3. Tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümeleri.

(0,65 TL)


 

Güncel

TC. Resmi Gazete

22 Temmuz 2014
Gazete Içerigi

Mini Anket

e-defter ve e-faturaya hazır mısınız?


Sonuçlar Diğer Anketler
 
 

Güncel

Ekonomik Veriler

USD 1.7931
EURO 2.3160
TÜFE (Haziran) % 0,31 (9,16)
ÜFE (Haziran) % 0,06 (9,75)